Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 21.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІІ граждански състав в  открито   заседание на седми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                       Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията Наумова гражданско дело № 376 по описа на съда за 2016 г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

        

         Делба - І фаза.

         Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

         Иск с правно основание чл. 34 от ЗС.

        

           В Никополският районен съд е постъпила искова молба от Е.Л.Л., чрез адв.Б.К. от ЛАК, против  Л.Д.Л. *** и Т.Д.М. от с.с. в която се твърди, че ищеца и отв.Т.М. са съсобственици на описаното   имущество – 3бр. ниви в землището на с.Д.В., а . първият отв.Л.Л. се е разпоредил с притежаваните от него ид.ч. в полза на ищеца.  Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните имоти между страните.  

             Ответника  Л.Л. в срока по чл.131 от ГПК не изразява становище по иска, в с.з. не се явява и не се представлява.

            Ответника Т.М., чрез адв.Т.А. ***, изразява становище по чл.131 от ГПК, че иска е допустим  и основателен.

            Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            Безспорно от представените писмени доказателства се установява,  че правото на собственост върху процесиите имоти, чиято делба се иска е принадлежало на общия наследодател на ответниците – техният баща Д.Л.Ф., б.ж. на с.Д.войвода, поч. На 05.09.2007г.   След смъртта му, правата му на собственост които е имал,  възстановени с Решение на  ОбСЗ гр.Никопол № Д – 03/08.05.1995г. са преминали изцяло в патримониума на неговата съпруга – М.И.Ф., поч. На 04.09.2007г. и на неговите синове – Л.Д.Л. и Т.Д.М..  

             Видно от представеното удостоверение за идентичност на лице с различни имена/л.10/, че имената  Д.Л.Ф. и  Димитър Л. Джингъртов, са имена на едно и също лице. 

             Не се спори по делото и това се установява с представените писмени доказателства, че  с нотариален акт за дарение на  недвижим имот № 91/23.02.2011г., том 2,  рег. № 735, дело 149 на и.ф. на Съдия по вписванията при НРС,   вписан в СВ на същата дата, ищеца Е.Л.Л. е придобил, чрез дарствено разпореждане от  своята баба - Мария Илева Ф.а, поч. 2012г. и от своя баща – отв. Л.Д.Л.,  общо 2/3 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата.

             По делото са представени и 3 бр. скици на процесните  имоти. 

             При установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

             Установи се в настоящето производство от обсъдените доказателства, че между ищеца и вторият отетник в настоящето производство е налице съсобственост върху имуществото, по отношение на което се иска допускане и извършване на съдебна делба. Установи се, че  съсобствеността е възникнала на основание,   наследство и  прехвърлени  на трето лице с дарствена  разпоредителна сделка, права.

             При съобразяване на установеното от обсъдените по-горе писмени доказателства, съдът приема, че правата на собственост на страните върху процесното имущество са следните :  общо 2/3 ид.ч., ищеца е придобил чрез дарствено разпореждане – 1/3 ид.ч. от своя баща отв.Л.Л. и 1/3 ид.ч. от своята баба, приживе – М.Ф.а, поч. 2012г., а ответника Т.М. притежава 1/3 ид.ч. въз основа на наследство по закон от общият наследодател Д. Ф. – неин баща.Съобразявайки, горното, съдът намира, че отв.Л.Л. се е разпоредил изцяло с притежаваните от него ид.ч. по наследство от баща си.  

              Предвид изложеното делбата следва да се допусне само между  ищеца Е.Л. и ответницата Т.М.,  а ответника Л.Л. не следва да участва в делбата, доколкото същият се е разпоредил изцяло в полза на своя син – ищец по делото  с   наследствените си права.

              Имуществото, което следва да се допусне  до делба са процесните земеделски земи – 3бр.НИВИ, с №№ 175003, 116008 и 097005, и трите в землището на с.Д.Войвода, общ.НикопоНикопол.

             Делбата следва да се допусне при правата на собственост, сочени по-горе, а именно: за ищеца  Е.Л.Л. 2/3 ид.ч.,  за ответницата Т.Д.М. – 1/3 ид.ч. 

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

             ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.34 от ЗС да се извърши съдебна делба между Е.Л.Л. с ЕГН ********** *** и  Т.Д.М.   с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти:

     1/. НИВА с площ от 15.514дка. /петнадесет дка. петстотин и четиринадесет кв.м./, находяща се в землището на с.Д.В., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 23193, трета категория, в местността „ПОД КАЗАКА“, съставляваща имот №075003/седемдесет и пет хиляди и три/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №075004-храсти на Община Никопол, имот №075002-нива насл.на П.П.Г. и др., имот №000264-полски път на Община Никопол, имот №064009-храсти на Община Никопол.

    Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

   2/. НИВА с площ от 7.028дка. /седем дка. двадесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.Д.В., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 23193, четвърта категория, в местността „БАРАНИЦА“, съставляваща имот №116008/сто и шестнадесет хиляди и осем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №116007-нива насл.на Д.С.Ц., имот №000233-полски път на Община Никопол, имот №116009-нива насл. на А.И.З., имот №116012-нива на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

3/.НИВА с площ от 11.568дка. /единадесет дка. петстотин шестдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.Д.В., общ.Никопол, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 23193, трета категория, в местността „ПОМП.СТАНЦИЯ“, съставляваща имот №097005/деветдесет и седем хиляди и пет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №097004-нива насл.на Ангел Спасов Маринов, имот №000214-полски път на Община Никопол, имот №000212-местен път на Община Никопол, имот №097006-др.сел.ст.тер.на Община Никопол, имот №097007-пасище, мера на Община Никопол, имот №098007-пасище, мера на Община Никопол.

Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

  

                От допуснатия до делба имоти  ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ТРИ РАВНИ ДЯЛА, от които : за ищеца   Е.Л.Л. ДВА дяла, а за ответницата Т.Д.М. ЕДИН дял.

               НЕ ДОПУСКА ДО УЧАТИЕ в делбата  ответника Л.Д.Л..

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: