Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         гр. Никопол, 03. 10. 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополският районен съд, граждански състав, в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ  НАУМОВА

 

при секретаря В.Х. като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА  гр. д. № 356 по описа за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл. 130 ал. 3 от СК.

 

  Образувано по искане на А.Д.Ц. в качеството и на майка и законен представител на непълнолетния М.Ю.Б., чрез адв.Б.К..    Твърди се, че детето по силата на наследяване по закон е придобило идеални част от  ПИ – ниви и лозя,   описани подробно в молбата.

Дирекция "Социално подпомагане", гр. Никопол, не възразява да се уважи молбата, както счита, че извършване на продажбата на припадащите се ид.ч. от процесните имот, съсобствени на детето,  няма да накърни неговите  правата и интереси.

 По делото са събрани писмени доказателства. Изслушано е непълнолетното дете в присъствието на майка му.

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Установява се от представеното удостоверение за наследници, че детето М.Ю.Б. с ЕГН ********** е син на Ю. Б. Д. починал на 02.03.2002г. Видно е от представените писмени доказателства, че   по право на заместване от своя баща,   детето  М.Ю.Б.  е придобил идеални част от  описаните в молбата имоти намиращи се в землището на с.Загражден.

Съгласно чл.130, ал.3 от СК извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

На първо място, молителят не е представил доказателства, че детето е с настоящ адрес в с.Дебово, общ.Гулянци, доколкото се излага, че майката и детето живеят, съотвенто учи в Италия.

На следващо място, с оглед твърдяното основание, по силата на което детето придобива правата върху гореописаните имоти, а именно наследвяване, молителят следва да установи факта на приемане на наследството. Това е така, защото съобразно чл.49 ЗН наследството се придобива с приемането му. Призованото да наследява дете М.Ю.Б. е непълнолетно по смисъла на чл.4, ал.1 ЗЛС, поради което е недеспособно. Относно недеспособните лица чл.61, ал.2 ЗН предвижда, че те винаги приемат наследството под опис и тъй като приемането под опис е вид изрично приемане / в този смисъл Решение № 859 от 3.10.2008 г. на ВКС по гр. д. № 3014/2007 г., I г. о./, следва че до навършване на съответната възраст, тези лица не могат да придобиват наследство чрез конкулдентни действия, доколкото не биха могли сами да извършат такива.

По настоящото дело не се представят доказателства, че детето е приело наследството под опис, като липсата на такова приемане изрично се заявява в проведенето с.з. на 25.09.2014г. Поради липсата на доказателства за приемане на наследството, не е настъпил и ефекта на преминаването на същото в полза на детето, поради което молбата да се разреши извършването на разпореждане с отделни предмети от наследството е неоснователна и следва да се отхвърли.

 Водим от горното, съдът

          

                                      РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, молбата по чл.130, ал.3 СК, подадена от   А. Д.Ц. в качеството и на майка и законен представител на непълнолетния М.Ю.Б. с ЕГН ********** за издаване на разрешение относно разпореждане със идеални части от недвижимо имущество – ПИ в землището на с.Загражден/ниви и лозя/ подробно описани в молбата.

 

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред ПлОС.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: