Р Е Ш Е Н И Е  ______

 

гр. Никопол, 17.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание на десети октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОДОР ТИХОЛОВ

при секретаря Т. М., в присъствието на прокурора Христо Киновски, като разгледа докладваното от съдията гр.дело №355 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 21, ал.1, т.14 от Закона за закрила на детето във връзка с чл.132, ал.1, т.2 вр. с чл.133, ал.1 и чл.134, ал.1 от СК.

Делото е образувано по искова молба на Дирекция "Социално подпомагане" – гр.НИКОПОЛ, представлявана от директора си МАЯ ПЕНКОВА предявена срещу А. А. А., ЕГН********** ***.

Ищецът твърди, че ответницата е майка на малолетното дете Н.А.А., ЕГН**********, с което дирекцията работи от 01.08.2013г., когато в дирекцията е постъпил устен сигнал, че детето е изоставено от майка си и няма други близки, които биха искали да полагат грижи за него в семейна среда. Сочи се, че с историята на детето е запознато утвърденото професионално семейство на Е. и К. Д., които от 05.08.2013г. са заявили желание детето да бъде настанено в тяхното приемно семейство.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което ответницата да бъде лишена от родителските права по отношение на роденото от нея дете. Не са направени искания от страна на ищеца за определяне режим на лични отношения на майката с детето и заплащане на ежемесечна издръжка, но съдът намира с оглед изискванията на СК, че с решението си следва да се произнесе и по тези въпроси.

Ответницата не се яви в съдебно заседание и не взе становище по иска.

Назначеният на малолетното дете служебен защитник се яви в съдебно заседание и е взел становище по иска.

В съдебно заседание за Дирекция “СП”-НИКОПОЛ се явява В.Т. и поддържа  искането.

Представителят на НРП счита, че исковата молба е допустима, а с оглед на събраните доказателства и основателна. Пледира за уважаването й.

След като прецени събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна:

В съдебно заседание се явява свидетелят К.Д..

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

 

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е А. А. А., ЕГН**********, а бащата е неизвестен. Видно също така е, че малолетната Н.А.А., ЕГН**********, с която дирекцията работи от 01.08.2013г., когато в дирекцията е постъпил устен сигнал, че детето е изоставено от майка си и няма други близки, които биха искали да полагат грижи за него в семейна среда е настанено в утвърденото професионално семейство на Е. И К. Д., които от 05.08.2013г. са заявили желание детето да бъде настанено в тяхното приемно семейство, а със заповед №ЗД 21-0037/06.08.2013г. директора на ДСП-НИКОПОЛ е настанил детето в семейството им в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ. Видно е също така, че с решение №105/11.09.2013г. НРС е потвърдил мярката предприета от ДСП-НИКОПОЛ спрямо детето.

От изготвения по делото социален доклад се установява:

Детето е в добро общо здравословно състояние. Редовно посещава учебни занятия, където полага старание и усвоява учебния материал.

Във връзка с изтичане на шест месечния период от насТ.ване на детето по административен ред в професионално приемно семейство на 08.01.2014г. било изготвено уведомление по чл.93, ал.2 от СК, което било получено от ответницата по делото на 13.01.2014г. и върнато в ДСП на 20.01.2014г. (стр.15 от делото), с което същата е уведомена, че до 06.02.2014г. може да поиска прекратяване на насТ.ването на детето и прекратяване на мярката за закрила с цел отглеждането му в семейна среда. Със същото уведомление ответницата е информирана, че ако не спази определения срок до 06.02.2014г. детето ще бъде вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване без съгласието на ответницата.

На 25.02.2014г. от ОД на МВР ПЛЕВЕН е получена справка, че на 10.07.2013г. ответницата е напуснала пределите на страната и няма регистрирани влизания.

На 28.05.2014г. в ДСП-НИКОПОЛ е получена заповед №ЗД 06-0012/24.02.2014г. в сила от 26.05.2014г. на ИД директор на РДСП-ПЛЕВЕН за вписване на детето Н.А.А., ЕГН********** в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

На 19.06.2014г. ИРМ-ГУЛЯНЦИ при ДСП-НИКОПОЛ било посетено от ответницата, която изявила желание да се види с детето и да полага грижи за него в своето семейство. Във връзка с желанието на ответницата на 24.06.2014г. била организирана среща между приемното семейство, детето и ответницата, на която на ответницата било разяснено, че със заповед №ЗД 06-0012/24.02.2014г. на директора на РДСП-ПЛЕВЕН на основание чл.84, ал.2 във връзка с чл.93, ал.2 от СК детето е вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

На 26.06.2014г. ответницата подала молба до директора на ДСП-НИКОПОЛ за реинтеграция на детето в семейството й. Във връзка с това от ДСП бил изготвен план за действие, който бил съгласуван с приемното семейство. Съгласно плана ответницата е следвало да ползва социална услуга за повишаване на родителския си капацитет, за което е следвало да подаде молба до директора на ДСП-НИКОПОЛ за издаване от негова страна на направление, което тя не сторила. Съгласно същия план ответницата следвало да осъществява срещи с детето си два пъти в месеца. Фактически на 26.06.2014г. била осъществена първата и единствена среща между детето и ответницата.

На 02.07.2014г. при пътуване на приемното семейство с техните деца и детето Н.А. на почивка до с.ЩРЪКЛЕВО, обл.РУСЕ на пътя СОФИЯ – РУСЕ, до ТИР паркинг в близост до гр.РУСЕ свидетелят Д. забелязал майката на Н., с която провел личен разговор, в който ответницата му заявила, че трябва да работи шест месеца в страната, за да може да се издържа и да си вземе детето.

На 03.07.2014г. бил проведен телефонен разговор от В.Т. – служител в ДСП-НИКОПОЛ с ответницата, в който разговор последната заявила, че работи в гр.РУСЕ, но е загубила листчето с телефоните на приемното семейство и ДСП.

 

Съгласно изложеното, от правна страна съдът намира за установено следното:

Искът се явява допустим, като предявен от правно легитимирано лице, което на основание  чл. 133, ал.1 от СК има процесуална възможност да предявява от свое име чужди права пред съд. По съществото си се явява основателен и следва да се уважи.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че А.А. е с нисък родителски капацитет.

Безотговорно е оставила детето на грижите на майка си, самоосвободила се е от задължението си да се грижи за него и да го възпитава. Престанала е да се интересува по какъвто и да е начин от него.

Пасивното поведение на майката сочи, че тя трайно не полага грижи за дъщеря си, както и не дава средства за издръжката й.

Претендираното с исковата молба лишаване от родителски права на майката е в интерес на детето, поради което искът следва да се уважи.

 

Относно издръжката:

В исковата молба такова искане не е направено, но съдът намира, че с оглед интересите на детето следва да се определи първоначален такъв размер, който съдът намира, че следва да е в размер на 80.00 лева месечно, който размер отговаря на нуждите от храна, облекло и други необходими за физическото и духовно развитие на детето.

 

Относно режима на лични отношения:

В исковата молба такова искане не е направено, но съдът намира, че с оглед интересите на детето следва да се определи такъв. По делото се събраха категорични доказателства, че ответницата се е дезинтересирала от детето си от дълго време. Въпреки това, не следва да се прекъсват биологичната, социалната и емоционалната връзка дете - родител и майката, въпреки незаинтересоваността си, трябва да има възможност да осъществява и поддържа контакти с детето. Мотивиран от горното и на основание чл. 134, т.2 от СК, съдът намира, че следва да бъде определен режим на лични отношения на найакта с детето, а именно: всяка последна събота и неделя от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, както и десет дни през лятото определени по график, изготвен от Д"СП"- гр.НИКОПОЛ съвместно с майакта и полагащите приемни грижи.

 

Относно разноските:

Ищецът не е направил искане по разноските, поради което такива не следва да му се присъждат.

 

С оглед данните по делото, съдът определя окончателна държавна такса за производството по делото в размер на 80 лв., които следва да се възложат в тежест на ответницата. Същата следва да бъде осъдена да заплати и държавна такса върху три годишните платежи на издръжка, която възлиза на 115.20лв.

Мотивиран от изложеното, съдът,

 

Р Е Ш И :

ЛИШАВА от родителски права А. А. А., ЕГН********** *** по отношение на детето Н.А.А., ЕГН**********.

ОПРЕДЕЛЯ мерки на лични отношения на майката А. А. А. с детето Н.А.А., ЕГН**********, както следва: всяка последна събота и неделя от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, както и десет дни през лятото, определени по график изготвен от Д"СП" гр.НИКОПОЛ съвместно с майката и полагащите приемни грижи.

ОСЪЖДА А. А. А., ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетната си дъщеря Н.А.А., ЕГН**********, чрез родител от професионалното приемно семейство, в което е настанена малолетната - К.Д.Д., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер 80.00/Осемдесет/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 22.08.2014г., до настъпване на обстоятелства водещи до изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до Община ГУЛЯНЦИ за вписване лишаването от родителски права.

Препис от решението да се изпрати и на Д "СП" – НИОКОПОЛ.

ОСЪЖДА А. А. А., ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – НИКОПОЛ сумата от 115.20 (Сто и петнадесет лева и двадесет стотинки) лева – държавна такса върху присъдения размер на издръжка.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд- Разград в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :