Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 08.03.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Т М., като разгледа докладваното НАХД 347 по описа на съда за 2012г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

             Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

     С наказателно постановление № 213/21.04.2012г. на Началника на РПУ -  Никопол на А М.Т. за нарушение на чл. 140, ал.1 на осн. чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. че жалбоподателят на  12.04.2012г. в с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен управлявал  Мотоциклет без регистрация, за нарушение на чл.150 от ЗДвП на осн. чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв за това, че жалбоподателят на  12.04.2012г. в с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен управлявал  Мотоциклет като не е правоспособен водач.

     Недоволен от така наложените наказания е останал жалбоподателят  Т., който твърди, че мотоциклета има регистрационна табела.Второто нарушение не се оспорва и оносно неко НП е влязло в сила.

     Ответникът по жалбата  ОД”Полиция” Плевен не изпраща представител и не изразява становище по същата.

    Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице,  поради което се явява, процесуално   допустима.

     Разгледана по същество в съответната част същата се явява не основателна.

      На 12.04.2012г. в с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен управлявал  Мотоциклет, като бил спрян за проверка от служителя на РПУ – Никопол, св.К. и св.Б..При проверката е установено, че  жапод. Т. не притежавал свидетелство за правоуправление и управлявания от него мотоциклет нямал регистрационни табели и бил без регистрация.По повод горното бил съставен АУАН № 213 от 12.04.2012г.,/бланков номер 388365/, с който на  Т. било вменено нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и на чл.150, ал.1 от ЗДвП. Въз основа на съставения акта, Началника на РПУ Никопол издал, оспорваното НП,   връчено на  21.04.2012г.

Съдът е дал възможност да представи талона за регистрация на мотоциклета, но жалбоподателя не е сторил това.

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

    Съдът не констатира процесуални нарушения при установяване на административните нарушения и издаване на наказателното постановление, водещи до отмяната му.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

РЕШИ:

 

                ПОТВЪРЖДАВА НП 213/21.04.2012г. на Началника на РПУ -  Никопол на А М.Т. за нарушение на чл. 140, ал.1 на осн. чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. че жалбоподателят на  12.04.2012г. в с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен управлявал  Мотоциклет без регистрация, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

  Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: