Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол, 16.10. 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в публично заседание на двадесет и девети септември през двехиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря В.Х., като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. дело № 346 по описа за 2014 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 7 и сл. от Закона за защита срещу домашното насилие.

Постъпила е молба от  Я.Т.Б. ***, чрез адв.Т.Т.А. от ПлАК против Д.А.Д. ***, в която се твърди, че е вдовица, а ответника е неин зет, с когото живее в едно жилище в ***.Излага, че дъщеря и живее от дълги години в чужбина, но съпруга и въпреки, че има, семейно жилище в гр.Плевен, живее в дома и в ***.Излага, че ответника злоупотребява с алкохол, след което ставал агресивен,  и системно и нанасял обиди, закани и заплахи.   Твърди още, че последният акт на домашно насилие бил на 05.08.2014г., когато ответника,  и се е заканил с вдигната над главата и мотика, че ще с един удар, ще я убие.Поради това молителката моли съда да издаде заповед, с която приложи следните мерки за защита: 1/ Ответникът  Д.А.Д. ***,  да бъде задължен да се въздържа от домашно насилие  по отношение на молителката 2/ Ответникът Д.А.Д. *** да бъде отстранен от съвместно обитаваното с молителката жилище в ***, на посоченият адрес  и 3/ответника да бъде задължен да  не доближава жилището на молителката за срок от 1г.

           Като е намерил, че е налице пряка и непосредствена опасност за живота и здравето на молителката, съдът е издал по делото заповед за незабавна защита № 3253/13.08.2013г. на основание чл.18, ал.1 от Закона за защита от домашно насилие, въпреки, че такава не е искана.      

           Ответникът  Д.А.Д. ***.,  не се явява и не се представлява.Не ангажира доказателства, не прави доказателствени искания.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото и доводите на страните, намира за установено следното:

Молбата за защита е подадена от лице, което попада в кръга от субекти, лимитативно изброени в разпоредбата на чл. 3, т.7 от ЗЗСДН, при спазване на установения в закона едномесечен преклузивен срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява основателна.

           По делото е представена декларация от Я.Т.Б. по  чл. 9 ал. 3 от ЗЗСДН, в която молителката декларира, че на 05.08.2014г., ответника и  се заканил с вдигната над главата и мотика, че „с един удар ще я убие”. 

         По делото е разпитана св.Е.В.Б., съседка на молителката от показанията на която се установява, че ответника притежавал апартамент в гр.Плевен, който прехвърлил на сина си, както и че Д.Д. живее в къщата на тъща си в ***.Установява се и това, че ответника системно злоупотребява с алкохол и в това си състояние непрекъснато я псува, обижда, замеря с ножове и др. предмети, заканва и се с юмруци, както и че един ден я заплашил с мотика, че ще я убие.Установява се още, че ответника има бащина къща в същото село, но не иска да живее в нея, а живее в дома на тъщата си.

Анализът на така събраните писмени и гласни доказателства води до извода, че от страна на ответника системно се извършват актове на домашно насилие спрямо молителката, поради което са налице условията на чл. 15 ал. 2 от ЗЗСДН за издаване на заповед за защита. При преценката на тежестта на извършените действия на насилие съдът счита, че подходящи мерки на закрила са предвидените в чл. 5 ал.1 т. 1, т.2 и т. 3 от ЗЗСДН- задължаване на ответника да се въздържа от домашно насилие, отстраняване на ответника от съвместно обитаваното жилище и забрана да приближава молителката и жилището и  за срок от 1г.

При този изход на делото ответникът следва да бъде осъден да заплати  държавна такса в размер на 30 лв. по сметка на НРС и глоба в размер на 200 лв.

 Молителката претендира, да бъде осъден ответника да и заплати  направените от нея разноски за адвокатско възнаграждение.Предвид изхода на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати на молителката сумата от 400лв., представляваща заплатеното от нея възнаграждение за един адвокат в настоящата инстанция. 

         По изложените съображения съдът

 

 

                                            Р       Е       Ш       И:

 

ПОСТАНОВЯВА мерки за закрила на основание чл. 5 ал. 1 от Закона за защита срещу домашното насилие както следва:

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 5 ал.1 т.1 от Закона за защита от домашно насилие, Д.А.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр.Плевен, *** и настоящ в ***, *** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие  по отношение на  Я.Т.Б. с ЕГН ********** ***.

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 5 ал.1 т.2 от Закона за защита от домашно насилие, Д.А.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр.Плевен, *** и настоящ в ***, *** от съвместно обитаваното с  Я.Т.Б. с ЕГН **********   жилище на адрес: ***, ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

 ЗАБРАНЯВА, на основание чл. 5 ал.1 т.3 от Закона за защита от домашно насилие, на Д.А.Д., ЕГН ********** с постоянен адрес в гр.Плевен, *** и настоящ в ***, *** да приближава Я.Т.Б. с ЕГН **********   както и жилището й на адрес: ***, ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

ПРЕДУПРЕЖДАВА Д.А.Д., ЕГН **********, че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗСДН и ще бъдат уведомени  органите на прокуратурата.

ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на Никополския районен съд държавна такса в размер на 30 лв. и глоба в размер на 200 лв.

ОСЪЖДА, Д.А.Д., ЕГН ********** да заплати на Я.Т.Б. с ЕГН **********, сумата от 400лв., представляваща заплатеното от нея адвокатско възнаграждение.

 

Решението може да се обжалва пред Плевенския окръжен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.

                                                              

             РАЙОНЕН СЪДИЯ: