РЕШЕНИE

гр. Никопол, 14.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  тринадесети септември през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В.като разгледа докладваното гр.д. № 337 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

Предявен е иск от от „ АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА” ЕАД гр.София против Д.Г. *** с правно основание чл.422 от ГПК. Представя доказателства.Прави искания.Претендира разноски.

         По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК.Но в съдебно заседание се явява отвтеника и заявява, че действително дължи на ищеца въпросната сума, но към момента няма средства да я изплати.

   Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по двете дела общо размер на 150.00 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отношение на Д.Г. ***, ЕГН: ********** съществуването на вземането на от „ АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА” ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от Н.Т.С., ЕИК: 203670940 за сумата от 846.47 лв, от които главница в арзмер на 497.56, неустойка 129.78 лв., такса разходи за събиране – 77.50 лв., такса разходи за дейност на служител – 114,23 лв. и лихва за забава върху главницата, в размер на 27,40 лв, в едно със законната лихва от подаване на заявлението 28.04.2017г.до окончателното изплащане на дължимата сума, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 ГПК № 141/28.04.2017г. по ч.гр.д.№ 212/2017 г. по описа на НРС.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Д.Г. ***, ЕГН: **********  да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА” ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от Н.Т.С., ЕИК: 203670940 от 150.00 лв. представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението не подлежи на  обжалване.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :