РЕШЕНИE

гр. Никопол, 14.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  четиринадесети септември през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В.като разгледа докладваното гр.д. № 331 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

 

Съдът е сезиран с ИМ подадена от „ АГРО ГРУП” ЕООД гр.Разград, представлявано от управителя В.В., ЕИК: 116515711 против А.К.П. *** с правно основание чл.422 от ГПК, за сумата от 12 750 лв. Представя доказателства.Прави искания.Претендира разноски.

         По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК.

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и чл.239 от ГПК , а именно ответника не е представил в срок отговор на ИМ и не се е явил в първото по делото съдебно заседание, като не е направил искане разглеждане на делото в негово отсъствие.На страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването в съдебно заседание.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне с неприсъствено решение.

От представените доказателства и назначената може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по двете дела размер на 3420 лв.

   Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отношение А.К.П. ***, ЕГН: ********** съществуването на вземането на „ АГРО ГРУП” ЕООД гр.Разград, представлявано от управителя В.В., ЕИК: 116515711 за сумата от 12500 лв., в едно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението 25.01.2017г. до окончателното изплащане на дължимата сума.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК А.К.П. ***, ЕГН: **********да заплати на „ АГРО ГРУП” ЕООД гр.Разград, представлявано от управителя В.В., ЕИК: 116515711 сумата от сумата от 3420 лв.представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението на осн.чл.239, ал.4 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :