РЕШЕНИE

гр. Никопол, 06.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Поля Видолова като разгледа докладваното гр.д. № 318 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

 

         Съдът е сезиран с ИМ подадена от от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен, чрез юрискинсулт цветомир ватовски, против В.Г.С., ЕГН: ********** *** за признаване на установено на осн. чл. 422 от ГПК, че ответника дължи на ищеца сумите посочени в ИМ, за които, ищеца се е снабдил със   заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, по  ч.гр.д.№ 203/2016г. по описа на НРС, по което има издадена заповед за изпълнение, срещу която длъжника е възразил в срок.Представя доказателства.Прави искания.Претендира разноски.

         По делото е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК, в който се твърди, че искът е неоснователен по изложении в отговора твърдения. В съдебно заседание, процесуалния представител на ответника е заявил, че признава иска досежно заключението на вещото лице, именно главница за периода от 01.02.2013г. до 29.02.2016г. в размер на 841.45 лв. и лихва от 01.02.2013г. до 29.02.2016г. в размер на 118, 87 лв.

   Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен съобразно заключението на вещото лице, а именно да се признае за установено по отношение на В.Г.С., ЕГН: ********** *** съществуването на вземането на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен относно ползвана но не заплатена топлоенергия за периода от от 01.02.2013г. до 29.02.2016г. в размер на 841.45 лв. и лихва за забава за периода от 01.02.2013г. до 29.02.2016г. в размер на 118, 87 лв.

Предвид на това издадената заповед за незабавно изпълнение по чл.410 от ГПК следва да бъде обезсилена в частта, с която В. Г. С., ЕГН: ********** *** е осъден да заплати на ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен за ползвана и незаплатена топлоенергия за периода от 01.11.2012г. до 01.02.2013г., а именно за сумата от 178,51 лв. и лихва за забава за периода от 03.01.2013г. до 01.02.2013г. в размер на 56,86 лв.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото в общ размер на 385 лв.

Съдът счита, че не следва да се уважава искането на ответника за присъждане на разноските, тък като поради дългоговишно неплащане на задължениетоа си към   ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД е станал причина за завеждане на съдебните производства по делото.

   Водим от гореизложеното, съдът

 

 

РЕШИ:

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отношение В. Г. С., ЕГН: ********** *** съществуването на вземането на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен относно ползвана но не заплатена топлоенергия за периода от от 01.02.2013г. до 29.02.2016г. в размер на 841.45 лв. и лихва за забава за пери, в едно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението – 11.04.2016г.до окончателното заплащане на сумата.

ОБЕЗСИЛВА заповед № 98/20.05.2016г., за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадени по ч.гр.д. №203/ 2016г. по описа на Никополския районен съд в частта, с която В. Г. С., ЕГН: ********** *** е осъден да заплати на ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен за ползвана и незаплатена топлоенергия за периода от 01.11.2012г. до 01.02.2013г., а именно за сумата от 178,51 лв. и лихва за забава за периода от 03.01.2013г. до 01.02.2013г. в размер на 56,86 лв.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК В.Г.С., ЕГН: ********** *** да заплати на ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН" ЕАД; ЕИК: 114005624 със седалище и адерес на управление в гр.Плевен сумата от 385 лв.представляваща направени по делото разноски.

     Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :