Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 08.03.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на шести февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ТМ., като разгледа докладваното НАХД 314 по описа на съда за 2009г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление № 474/02.08.2012г. на Началника на РПУ - Никопол на И.С.В. *** за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.182, ал.4, т.4 от ЗДвП й е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., за това на 27.07.2012г.около 11.33ч.на в с.Муселиево управлява л.а. ТОЙОТА с ДКН ЕН 44-88 ВК със 86 км/ч. в населено място при ограничение 50 км./ч., , фиксирано и показано на водача  радар ТР-4Д с фабр.N 279.

Недоволен от така наложените наказания останал жпод.В., по съображения изложени в жалбата.

Ответникът по жалбата  ОД”Полиция” Плевен не изпраща представител и не изразява становище по същата.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице,  поради което се явява, процесуално   допустима.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

На 27.07.2012г.около 12.33ч управлявал автомобил ТОЙОТА с ДКН ЕН 44-88 ВК в с.Муселиево бил засечен от органите на МВР при РУП - Никопол със скорост от 86 км./ч., при ограничение в населено място 50 км./ч. Скоростта била измерена и фиксирана с техническо средство ТР-4Д с фабр.N 279.Измерената стойност била показана на водача.

Така изложената фактическа обстановка  се подкрепя по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Жпод.В. не отрича, че действително е управлява с превишена скорост, но твърди, че нарушението не извършено повторно.Тъй като извършено нарушение регистрирано с електронен фиш  от 04.01.2012г. в с.Брестовец, с МПС МАН.Въпросния камион не бил управляван от нея, а от М С А, а МПС се води собственост на ЕТ „ ЕВРОКВАРД – И.В.”.Предвид изложеното съдът счита, че не може да вземе това обстоятелство към момента предвид тъй като въпросния електронен фиш е влязъл в сила и глобата е заплатена.Жпод.В. е имала възможност в 14-дневен срок да предсатви писменна декларация с данни на лицето, извършило наришението и копие на свидетелството му за управление на МПС.

Съдът не констатира процесуални нарушения при установяване на административните нарушения и издаване на наказателното постановление, водещи до отмяната му.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП 474/02.08.2012г. на Началника на РПУ - Никопол на И.С.В. *** за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на осн.чл.182, ал.4, т.4 от ЗДвП й е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: