Р Е Ш Е Н И Е

гр.Никопол, 07.03.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд в открито заседание на шести февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Т М., като разгледа докладваното НАХД№ 313 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

 

С наказателно постановление № 504/29.08.2012г. на началника на РУП – Никопол на А.Д.А. *** за това, че на 05.08.2012г. около 3,35ч. в с.Въбел, управлява лек автомобил  „БМВ” с ДКN ЕН 4757 ВВ  негова собственост, като отказва да бъде изпробван за алкохол, издаден талон N 0011472 и отказва да предаде дикументите си за пароуправление на МПС и контролен талон.Поради което на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му била наложена ГЛОБА в размер на 1000лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 14 месеца и на осн.чл.175, ал.1, т.3, пр.1. му била наложена ГЛОБА в размер на 200лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

 Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя А., който го е обжалвал. Излага доводи за допуснати нарушения при съставяне на АИАН, поради което моли съда да отмени НП.

Жалбоподателят се е явил в с.з. лично, а се явява адв..К. от ПлАК и е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят К. и свидетелите И. и Ц. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         Жалбата срещу издаденото НП относно се е явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Акт за установяване на административно нарушение № 504/05.08.2012г. е съставен от Ю.К.К. на длъжност МлПИ при РУП – Никопол против А.Д.А. *** за това, че на 05.08.2012г. около 3,35ч. в с.Въбел, управлява лек автомобил  „БМВ” с ДКN ЕН 4757 ВВ  негова собственост, като отказва да бъде изпробван за алкохол, издаден талон N 0011472 и отказва да предаде дикументите си за пароуправление на МПС и контролен талон.Поради което на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му била наложена ГЛОБА в размер на 1000лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 14 месеца и на осн.чл.175, ал.1, т.3, пр.1. му била наложена ГЛОБА в размер на 200лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

         Актосъставителят и свидетелите потвърждават констатациите отразени в АУАН.И търимата твърдят, че акта е съставен в присъствието на жалбоподателя на 05.08.2012г.непосредствено след проверката и отказа на жалбоподателя да даде проба за алкохол и да представи свидетелството за праоуправление на МПС и контролен талонн към него, а представя само лична карта. И тримата в показанията си сочат, че жпод.А. отказал да му се извърши проба за алкохол и след съставянето на акта и запознаването му с него отказал да го подпише.Запалил автомобила и напуснал проверката, като даже си оставил личната карта, която му била върната на следващия ден.Съдът кредитира показанията на актосъставителя и свидетелите, относно обстоятелствата, че на 05.08.2012г.спрели за проверка жпод.А., той отказал да даде проба за алкохол, след което съставили акта в негово присъствие, прочели му го и той отказал да го подпише, тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал.

         Предвид изложеното съдът намира за установено следното:

         На 05.08.2012г.дежурните служители на РУП - Никопол спрели в с.Въбел лек автомобил марка „БМВ” с ДКN ЕН 4757 ВВ, който спрял при подаден сигнал със стоп-палка, констатирали, че водач е жпод А., но той отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и да предаде за проверка свидетелство за правоуправлени и контролен талон, след което му бил издаден талон за медицинско изледваня и  бил съставен АУАН, който му бил прочетен и жпод.А. отказл да подпише и потеглил с автомобила си.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно - административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

Съдът счита, че правилно е установен и извършителя на нарушението, че това лекия автомобил е управляван от жпод.А., това се потвърждава от показанията на актосъставителя и свидетелелите и даже от жалбата на жпод.А., в която той не твърди, че не е управлявал въпросната вечер автомобила, също така не твърди, че не е отказал да му бъде извършена проверка, а само че не могъл да повярва, че и скат да му извършат проверката и за това отказал.Съдът намира, че нито едно от оплакванията на жалбоподателя не се подкрепя от събраните по делото доказателства и следва да се отхвърлят като неоснователни.

         По отношение вида и размера на наказанията наложени на жалбоподателят съдът намира, че АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност. А относно размера на наказанието също според съда не  е завищено като се има предвид справката за извършвани нарушения от жпод.А. по ЗДвП, т.е.преценена е личностната характеристика на жалбоподателя, тежестта на нарушението и превъзпитателният ефект, който се очаква с налагането на тези административни наказания с оглед и на справката за извършените от него нарушения по ЗДвП.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление № 504/05.08.2012г. е съставен от Ю.К.К. на длъжност МлПИ при РУП – Никопол против А.Д.А. *** за това, че на 05.08.2012г. около 3,35ч. в с.Въбел, управлява лек автомобил  „БМВ” с ДКN ЕН 4757 ВВ  негова собственост, като отказва да бъде изпробван за алкохол, издаден талон N 0011472 и отказва да предаде дикументите си за пароуправление на МПС и контролен талон.Поради което на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП му била наложена ГЛОБА в размер на 1000лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 14 месеца и на осн.чл.175, ал.1, т.3, пр.1. му била наложена ГЛОБА в размер на 200лв., лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: