Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 08.03.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание шести февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Т М., като разгледа докладваното НАХД 312 по описа на съда за 2012г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 120/21.08.2012г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” гр.Плевен на Г.В.В. *** за нарушение на чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултуритв (ЗРА) и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗРА е наложена Глобав размер на 600 лева.

 Недоволен от така наложените наказания е останал жпод.В., която в подадената жалба твърди, че не е извършвал риболов, а се били събрали на брега на Дунава с приятели за да изчакат да падне забраната за риболов и през това време се черпели.

Ответникът по жалбата  ИАРА гр.Плевен изпраща представител и изразява становище по същата, с което се иска да се потвърди НП.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице и жалбата е процесуално допустима.

На 01.06.2012г. служители на ИАРА гр.Плевенизвътшвали проверка по поречието на р.Дунав при с.Загражден.Установили, че в реката имало хвърлени въдици, но около тях намало хора.По – нагоре от брека видели пред един фургон жалбоподателя и Оше няколко човека да седят на масса и да се черпят.След което им съставили АУАН, за това, че извършват риболов в периода на забраната.

Горната фактическа обстановка се доказа от показанията на свидетелите и писмените доказателства по делото.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима,а разгледана по същество е основателна.

От разпитаните по делото свидетели М., Н. и свидетеля по акта Г., който е присъствал при констатиране на нарушението става ясно, че действително никой от присъстващите пред фургон на маса, не е бил при въдиците, които са били хвърлени в реката.Св.Р. – актосъставител, пък твърди, че до въдиците, които били хвърлени в реката бил жалбоподателя.В последствие пък твърди, че не може да си спомни дали бил жалбоподателя при реката или бил горе пред фургона.Твърди, че не са констатирали улов, но въдиците били в работно положение.Съдът не дава вяра на показанията на актосъставителя, тъй като в тях е наличие на противоречива обстоятелства, един път твърди, че жалбоподателя е бил при реката, даже държал едната въдица, друг път пък че не си спомнял къде бил при реката или горе седнал на маса.Един път се твърди, че при въдиците не е имало никой, а дава вяра на показанията на останалите свидетели, които изцяло кореспондират по между си.

Предвид на горното съдът намира, че в конкретния случай не е доказано по категоричен начин, че жалбоподателя е извършвал риболов, нито че някоя от въдиците хвърлени в р.Дунав е поставена от него там.Единствено се установява по-категоричен начин, че жалбоподателя и още няколко други лига са били в близост до р.Дунав пред фургон и са се черпели.

Предвид изложеното, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И     :

 

 

      ОТМЕНЯ наказателно постановление 120/21.08.2012г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” грлевен на Г.В.В. *** за нарушение на чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултуритв (ЗРА) и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗРА е наложена Глобав размер на 600 лева.

 Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: