РЕШЕНИЕ

 

гр. Никопол, 28.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             НИКОПОЛСКИЯТ    РАЙОНЕН    СЪД, ІІІ – ти гр. с-в   в       открито заседание на  двадесет и осми ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛЯ  НАУМОВА

 

            при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдия  НАУМОВА  гражданско дело  № 308 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

                Производството пред НРС е образувано по предявен от С.С. ***, чрез адв.З.П. от АК Русе против К.Ц.К. ***, иск за приемане за установено в отношенията между страните, че сключеният между тях договор   за аренда на земеделска земя от 04.05.2015г., вписан в СВ при НРС на 05.05.2016г., е относително недействителен спрямо ищеца, т.к. представителя и лицето с което той договаря, са се споразумели във вреда на представляваният.

             В исковата молба поддържа, че по силата на договор за наем от 04.05.2015г., с нотариална заверка на подписите  ответника е придобил правото да ползва за срока на договора земед.земя  - 2бр. имоти с № 30199.22.15, представляваща нива с площ от 11011кв.м. в землището на с.З., общ.Гулянци  и имот № 30199.16.9, също нива в с.землище, с площ от 4 218 дка.  Ищеца твърди, че на 30.04.2015г., упълномощил ответника с пълномощно № 90 от същата дата на Кмета на с.З., да го представлява пред нотариус , като сключи от негово име, договор за аренда за срок от 1 стопанска година, като му указал при упълномощаването, че арендната цена на договора, не следва да бъде по- малка от 55.00лв. на декар. Излага, че сключеният договор за аренда е явно неизгоден за представляваният арендодател, т.к. е сключена при арендна цена в размер , значително по – нисък от действителната арендна цена, с което арендатора – ответник се е облагодетелствал, доколкото обичайната арендна цена на дка. на имотите в землището на с.З. е не по- малко от 50.00лв., а в сключеният договор за аренда в който ответника е договарял сам със себе си, като пълномощник на ищеца е уговорена арендна цена на дк. в размер на 35.00лв. Представят доказателства. Прави доказателствени искания. В с.з. се явява лично и с процесуалнитя си представител адв.С.С. с който подържат иска и молят да бъде уважен.

               Подробни съображения развиват в представената по делото писмена защита, в която прави и възражение за прекомерност на договореното адвокатското възнаграждение на ответника.

                Ответника К.К. в срока по чл.131 от ГПК, излага подробни съображения за неоснователност и недопустимост на предявеният иск. Моли същият да бъде отхвърлен изцяло.Прави доказателствени искания. В с.з. се явява лично и се представлява от адв.Б.К. от ЛАК. 

             От събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

        С решение  № 24А от 25.10.1994г., ПК Гулянци е възстановено правото на собственост на наследниците на С.Б.Б. върху  процесните 2 бр. ниви,  по плана за земеразделяне на село З. /л.13/.

           Видно от приложеното удостоверение за наследници по делото е, че ищеца е един от наследник по закон на общият наследодател – негов син.

           По делото не се спори, че по силата на договор за аренда с нотар.заверка на подписите от 30.04.2015 на Кметство с.З., ищеца С.С., чрез пълномощника си К.К. е предоставил на ответника  правото да ползва земед.земя, находяща се в землището на с.З., а именно -№ 30199.22.15, представляваща нива с площ от 11011кв.м. в землището на с.З., общ.Гулянци  и имот № 30199.16.9, също нива в с.землище, с площ от 4 218 дка., при срок на договора 10 години. В договора е уговорено още, че наемното плащане е в размер на 35.00лв. на дка. за година. 

            По делото няма спор, че  договора за аренда от 04.05.15г.  е вписан , под  № 2355/05.05.15г., акт 114, том 6 на СВ гр.Никопол.

               Няма спор по делото също, че ищеца е изпратил до ответника на 16.06.2016г., уведомление по пощата с което отправя искане до него за изменение на размера на арендното плащане на договора за аренда на 55.00лв., както и уведомление за оттегляне на упълномощаване от същата дата.От така представените доказателства, не може да се направи обаче извод,    че тези волеизявления са достигнало до ответника.

                От изслушаната по делото ССЕ, се установява също, че средното  рентно плащане в землищата  на общ.Гулянци, с.З.  за стопанската 2014/2015г. и за 2015/2016г. е  40лв. на дка.

           По делото са събрани гласни доказателства, посредством разпит на свидетеля Р.И.Б.. В показанията си свидетеля посочва, че пред него,  като кмета на с.З., дошли страните по делото и подписали, носените от тях документи, за които св. не може да установи  точно вида на същите /договор за аренда или пълномощно/, без разногласия по между им и без спорове. 

               Спорно по делото, е налице ли е нищожност на договора поради накърняване на добрите нрави, тъй като пълномощника на аренодателя – ответника  по делото е договарял сам със себе си и във вреда на представлявания.

           Посочените от ищеца  предпоставки пълномощника на арендодателя, да е договарял сам със себе си и във вреда на представлявания посочени в чл.40 от ЗЗД по начало са основание за относителната недействителност на договора спрямо представлявания, се приемат в правната теория и в постановяваната от съдилищата практика и като основание за нищожност на договора по чл.26, ал.1, пр.3 от ЗЗД – нарушаване на добрите нрави /В този смисъл Решение № 223/27.03.2009 г. по гр. д. № 6158/2007 г. на ВКС, I г. о., Определение № 80/19.01.2016 г. по гр. д. № 4802/2015 г. на ВКС, III г. о. и др./.

                В конкретния случай твърдението на ищеца, че ответника, като пълномощника на арендодателя/ищец/ -  е сключил процесния договор сам със себе си, и във вреда на представлявания, настоящата инстнация намира за неоснователно.

             Действително фактическият състав на хипотезата на чл.40 от ЗЗД предпоставя осъществяването на два правопораждащи факта- договор, сключен във вреда на упълномощителя и споразумяване между пълномощника и третото лице във вреда на представлявания. Преценката за това дали договорът е сключен във вреда на упълномощителя следва да се извърши при отчитане на всички обстоятелства, свързани с интересите на представлявания и мотивите на представителя да го сключи.     

              Следователно тази преценка предполага цялостен анализ на доказателствата по делото за обстоятелствата, при които е сключена сделката и за съобразяване на извършеното разпореждане от упълномощения с дадения му мандат, като следва да се отчете и свободата на договаряне предвидена в чл.9 от ЗЗД.

              Няма спор, че договорената с договора за аренда  наемна цена е в размер на 35.00лв/дка годишно.

            От показанията на разпитаният по делото св., не се установява, ищеца  в качеството си на упълномощител, да е поставял условия пред свидетеля, за размера на   арендно плащане на дка.

             Съобразявайки разпоредбата на чл.9 от ЗЗД, даваща възможност на страните свободно да определят съдържанието на договора , стига да не противоречи на повел.норми на закона или добрите нрави, доколкото по делото няма данните за състоянието на земята и за иконом.обстановка относно възможността същата да се ползва, то настоящата инстанция намира, че не би могло да се изведе извода за сключване на договора във вреда на представлявания, нито може да се изведе извода за наличието на увреждащото намерение на пълномощника.  

            От изслушаната ССчЕ   се установява, че средно пазарната рента за района на с.З., общ.Гулянци за стопанската  2014/2015г. и за 2015/2016г. е в размер на 40лв. на дка.Съобразявайки така дадената средна пазарна цена и договореният размер в договора за аренда – 35.00лв.,    не би могло да се приеме, че е налице такава несъразмерност на престациите по договора, която да съставлява вреда за представлявания, респ. нарушение на добрите нрави поради нарушаване на задължението на представителя да действа в интерес на представлявания.В случаят според съда, адекватната защита на ищеца, следва да се осъществи чрез иск по чл.16 от ЗАЗза изменение на сключения между страните договор за аренда за земеделски земи в частта му  относно размера на арендното плащане.

               С оглед на така изложеното съдът намира, че не се установява твърдяната от страна на ищеца недействителност на процесния договор,  и искането му в този смисъл се явява, неоснователно.  

            По разноските:

            С оглед изхода от спора ответника има право на поискани и доказано сторени в производството разноски.

             Процесуалният представител на ищеца е направил възражение в писмената си защита за прекомерност на адвокатските възнаграждения на ответника, които съдът намира за неоснователно, т.к. минималният размер на адвокатското възнаграждение е съобразено с цената на иска.

            Съобразно представения списък на разноските и доказателства за извършване на същите ответника е направил разноски в общ размер на 400.00лева, като разноски в същия размер следва да бъдат възложени в тежест на ищеца. 

                   Водим от горното, съдът

                            

                                                     Р Е Ш И :

 

             ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.С.  с ЕГН ********** *** против  К.Ц.К. с ЕГН ********** ***, иск на основание чл.40 ЗЗД, за приемане за установено в отношенията между страните, че договора за аренда на недвижими имоти – земеделски земи, сключен на 04.05.2015г., вписан в Службата по вписванията при НРС с вх рег.№2355/05.05.2015г., акт№ 114, том 6 е  недействителен  спрямо ищеца С.С.С., тъй като представителя и лицето с което той договаря, са се споразумели във вреда на представлявания, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

                ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПК, С.С.С.  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на К.Ц.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 400.00лв., представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение на един адвокат.

              

 

           решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

                                                                                         районен съдия: