Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 04.03.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря T. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№308 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление №225/25.04.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ на С.Г. *** на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 50лв., а на основание чл.6, ал.1, т.9 от НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. „За определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение” били отнети 6 контролни точки.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя П., който го е обжалвал. Излага доводи, че фактическата обстановка не е изяснена, поради което според жалбоподателя АНО е достигнал до неправилен извод, че е допуснал нарушение, за което е бил санкциониран. Моли съда да отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и с ангажиран защитник, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят М. и свидетеля С. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         За изясняване на фактическата обстановка съдът е допуснал и са били разпитани свидетелите Б. и К..

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         На 21 април 2013г. след 18,00ч. актосъставителят и свидетеля С. застъпили на работа. Същите във връзка с контролните им правомощия като органи на полицията се намирали на ул.”Плевен” в гр.Гулянци. Около 20,35ч. актосъставителят забелязал лек автомобил „МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО” с включени фарове да се движи в съседното платно влизайки в гр.Гулянци от гр.Долна Митрополия. Когато автомобилът наближил на около 10 метра от актосъставителя, той подал сигнал със стоп палка, като в този момент автомобилът не спрял веднага, а преустановил движението си на 5-6 метра от актосъставителя в крайната дясна част на платното за движение. Забелязвайки служителя на полицията жалбоподателя свалил предпазния си колан и стъклото на автомобила, за да може да разговаря с актосъставителя. След като актосъставителят се приближил той се представил и изискал от жалбоподателя документите му и документите на колата за проверка, като наредил на жалбоподателя да се яви с документите при патрулния автомобил, след което се отправил към служебната кола. Жалбоподателят взел изисканите му документи и отишъл при патрулният автомобил, където му било съобщено, че ще му се състави АУАН за това, че управлява МПС без да е сложил обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано. Това подействало негативно на жалбоподателя и той не се въздържал от коментари по отношение на полицейските служители. След съставяне на АУАН жалбоподателят се запознал с констатациите в него, възразил и вписал в него, че написаното в акта не отговаря на истината, след което АУАН му бил връчен и той го получил. Върнати му били документите и той се върнал при управлявания от него автомобил, след което потеглил.

         Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Б., К., М. и С., както и от представените писмени доказателства НП№225/25.04.2013г., АУАН№225 /21.04.2013г.; докладна записка от к.о. В.М. ведно с копие от НП№225/25.04.2013г.; справка за нарушител от региона; копие от дневник на наряда, справка за собственост на лек автомобил „МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО” с ДК №ЕН39-72ВК; справка от РУП гр.Гулянци, рег.№10837/19.12.2013г.; справка от БАН – НИ по МЕТЕОРОЛОГИЯ и ХИДРОЛОГИЯ – филиял ПЛЕВЕН, изх.№ 242/24.02.2014г.

         По отношение на жалбата съдът взе предвид, че НП е било връчено на жалбоподателя на 18.09.2013г., жалбата му е била заведена пред АНО на 24.09.2013г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

         Що се отнася до обжалваното НП№225/25.04.2013г. на началника на РУП-Гулянци и АУАН№225/21.04.2013г. съдът намира, че същите са порочни, като издаденото НП следва да се отмени.

На първо място АУАН съгласно разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В конкретният случай в АУАН е отразено, че жалбоподателя не е поставил обезопасителен колан по време на движение, с който е оборудвано МПС. Тази констатация на актосъставителят е в пълно противоречие с констатираните на проведеното съдебно следствие факти.

На първо място от представената по делото справка на НИМХ, филиал Плевен става ясно, че залезът на слънцето на 21.04.’13г. в района на гр.Гулянци, обл.Плевен е настъпил в 20,10ч. (лятно часово време), като т.нар. смрачаване е станало 32 минути след залеза на слънцето, т.е. това е интервалът от време, в който актосъставителя и свидетеля С. твърдят, че е било светло и се е виждало.

На второ място от показанията на свидетелите Б. и К. се установи, че те са се намирали през цялото време в колата на жалбоподателя и не са забелязали друг полицейски служител освен актосъставителя да слиза, да подава сигнал със стоп палка или да се приближава до колата на жалбоподателя. От показанията на тези свидетели се установява, че жалбоподателя е управлявал колата си с включени фарове, като той и свидетелят Б., който се возил на мястото до шофьора били с поставени по време на движение на автомобила предпазни колани. Установи се също, че задните стъкла на автомобила на жалбоподателя са затъмнени. Установи се, че полицейският автомобил се е намирал в съседното платно, като предната му част е била насочена към центъра на гр.Гулянци и за да подаде сигнал със стоп палка на актосъставителя се е наложило след като е забелязал автомобила на жалбоподателя да слезе от служебния автомобил, да пресече платното, в което се е намирал полицейския автомобил и да застане на границата с другото платно. След това на актосъставителя в противоречие с всички физични и биологични закони му се е отдало да забележи в движещ първоначално срещу него, а в последствие покрай него със скорост 40-50км/ч (между 11 и 14 метра в секунда), на смрачаване, при запалени първоначално срещу него фарове, без да се отчита нормалното време за адаптация на човешкото око от силната светлина и изместването на автомобила при движението му, че жалбоподателят управлява МПС без поставен обезопасителен колан. Следва да се отбележи и факта, че автомобилът управляван от жалбоподателя, както сочат всички свидетели не е спрял веднага, а малко след като е подминал актосъставителя.

Възприятията на актосъставителя освен поради горните факти са в противоречие и с показанията на свидетелите Б. и К. за това, че едва след като е спрял жалбоподателя е свалил обезопасителния си колан и е отворил прозореца на неговата врата, за да изпълни разпорежданията на актосъставителя.

Поради изложеното съдът намира, че в АУАН изобщо не са описани фактите и обстоятелствата, при които от страна на АНО се твърди, че е извършено нарушението. При това положение се е стигнало до нарушаване на чл.42, т.4 от ЗАНН, като пренасянето на установената с АУАН фактическа обстановка в издаденото НП е довело до нарушаване и на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН което нарушение не може да се санира и е довело до издаването на незаконосъобразно НП, което съдът намира, че следва да се отмени изцяло.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №225/25.04.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ, с което на С.Г. ***, ЕГН********** на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 50лв., а на основание чл.6, ал.1, т.9 от НАРЕДБА № Iз-2539 от 17.12.2012 г. „За определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение” били отнети 6 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: