ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Никопол, 11.12.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд,   в закрито заседание  на   единадесети декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря ………………….......……………………………….,

като разгледа докладваното от съдията Наумова НАХД № 299 по описа за 2019 година на  НРС на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано  въз основа на „Докладна записка“ с вх.№ 3303/11.12.2019г. на  мл.експерт Ц.Ц. – мл. ПИ при РУ на МВР- Никопол,  препратено ни чрез ВПД Началник РУ – Никопол.

В именованата „Докладна записка“, се посочва, че на 11.12.2019г.   са извършени хулигански действия от Г. В. П. *** с ЕГН **********, по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ.

Представят същата ведно с АУАН за отношение от РС Никопол.

В депозираната „Докладна записка“, не се излага в какво, се изразява отправените ругатни, заплахи и другите неприлични изрази….. и т.н., и  е цитиран дословно текста на нормата.  

  Съдът приема, че се иска от съда да наложи наказание по УБДХ на  Г. В. П. за  осъщественото дребно хулиганство  по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ. 

Към искането са приложени като писмени доказателства:   акт за констатиране на дребно хулиганство, без посочен рег.№ ……  ; 3бр. сведения  и протокол за предупреждение на основание чл.65, ал.1 и 2 от ЗМВР.

Като се запозна с материалите по делото , настоящият съдебен състав намира, че не са налице условията за разглеждане на делото по реда на УБДХ.

Разглеждането на производство по реда на УБДХ предполага осъществено административно производство от съответния административен орган или орган на изпълнителната власт, който е констатирал проява на дребно хулиганство, за който е съставен акт, по отношение на който да бъде осъществен контрол за законосъобразност.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 (1)  б.“а“ от  УБДХ  „въз основа на съставения акт и на събраните сведения за личността на нарушителя началникът на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи или оправомощеното от него лице веднага, но не по късно от 24 часа, когато се налага събиране на допълнителни сведения, извършва следното внася преписката за решаване от районния съдия.

 (2) В случаите на буква "а" лицето може да бъде задържано до 24 часа, когато не може да бъде представено веднага на съдията.

(3) За внасянето на преписката в районния съд и за задържането на нарушителя се уведомява съответният прокурор.

В конкретния случай  сред материалите по делото не се установяват писмени доказателства за обстоятелството, че е уведомен прокурор за деянието,  както и дали е задържано лицето или не.

Една от задачите на съда, след внасяне на преписката от органите на МВР, която предпоставка в случая също не е налице, при решаване на делото е и произнасяне на законосъобразността на това административно производство и на съставения акт по смисъла на чл. 4 и чл. 5 от ППУБДХ. В случая нито нарушителят е задържан, нито писмено е уведомен районният прокурор (чл. 3, ал. 3 от УБДХ, чл. 9 от ППУБДХ).

От разпоредбите на чл. 3, ал. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 УБДХ съдът  прави извода, че е налице задължително уведомяване на Прокуратурата в различни фази на процеса и възможност за участие в него. Дали Прокуратурата ще встъпи в този процес или не, е въпрос на негова преценка, но във всички случаи това означава пряк или косвен контрол за законност. В тези случаи прокуратурата не осъществява административна, а правораздавателна дейност, тъй като следи за липсата на данни за извършено престъпление от общ характер, което да обуслови образуването на наказателно производство.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от УБДХ „дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс”.

Именно последното изисква прокурорът да е запознат с преписката.

Липсата на писмени доказателства за спазване на разпоредбата на чл.3, ал.3 от УБДХ  дерогира провеждането на производство пред първоинстанционния съд по УБДХ поради нарушение на процедурата от органа на МВР, поради което производството следва да бъде прекратено./Изложеното в представеното по делото сведение на л.7 по делото от Хр.Иванов, че е докладвано на прокурор М.Георгиева и какво същата е разпоредила, е голословно твърдение, което не е подкрепено с никакви писмени доказателства/.

С оглед на гореизложеното съдът,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане искане, наименовано „Докладна записка“  с вх.№ 3303/11.12.2019г. на мл.експерт Ц.Ц. – мл. ПИ при РУ на МВР- Никопол,  препратено ни чрез ВПД Началник РУ – Никопол да бъде наложено от съда наказание по УБДХ на  Г. В. П. с ЕГН ********** ***, за осъществено дребно хулиганство  по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ, за това че на 11.12.2019г. в 10.55ч. в с.Новачене, в дрогерия находяща се на ***,  извършил хулигански действия, с които грубо е нарушил обществения ред, изразяващи се в отправяне на ругатни, заплахи и други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение към гражданите по адрес на работеща, като фармацевт К.М.Н. с ЕГН ********** от с.С.,   въз основа на което е образувано НАХД № 299/2019г. по описа на РС-Никопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 299/19 г. по описа на РС – Никопол.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ОС-Плевен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: