Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 07.03.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание седми февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ТМ., като разгледа докладваното НАХД 298 по описа на съда за 2012г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 61/16.02.2012г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР гр.Плевен на Т.С.Б. *** за нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, на осн.чл.53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. за това, че жалбоподателят на 21.01.2012г.около 16.53ч. в гр.Никопол като ВОДАЧ НА МПС - ЛЕК  с рег. N ЕН 5646 АХ, като собственик на лек автомобил Мерцедес 190 Д не е сключил задължителна застраховка гражданска отговорност към момента на проверката.

Недоволен от така наложените наказания е останал жпод.Б., който в подадената жалба твърди, че лекия автомобил е негов, но не било в движение към момента на проверката, а също така му били откраднати регистрационните табели, а също така и автомобила.Поради това бил подал молба за издирването им в РУП – Никопол, тъй като без тях не можел да го снеме от регистрация

Ответникът по жалбата  ОД на МВР гр.Плевен не изпраща представител и не изразява становище по същата.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице и жалбата е процесуално допустима.

До началника на РУП-Никопол са изпратени справки за собственост на ППС и застраховка ‘ГО” на собствениците, които не са изпълнили задълженията си да сключат задължителна застраховка „ГО” съгл.чл.259 от КЗ.

От приложената по делото справка изготвена на 12.01.2012г.е видно, че жпод.Б. е собственик на лек автомобил Мерцедес 190 Д, с рег. N ЕН 5646 АХ.От проверка за сключена „ГО” става ясно, че към дата 12.01.2012г., че МПС с рег. N ЕН 5646 АХ няма активна застраховка „ГО”.

На 21.01.2012г.Служители на РУП – Никопол извикали жпод.Б. *** и му съставили АУАН за това, че нямал сключена застраховка „ГО” към 21.01.2012г.И двамата свидетели твърдят, че жпод.Б. не е управлявал автомобила и че те даже не са го виждали.Не го били спирали и не го били проверявали.

По делото са разпитани като свидетели и Д.Д. и Я.Н., които в показанията си твърдят, че познават жпод.Б. и двамата твърдят, че през 2009г.автомобила се би счупил и тъй като ремонта му бил много скъп не бил ремонтиран.И двамата твърдят, че му били откраднати регистрационните табели и към момента бил спрян от движение.

По делото са представени справки от които е видно, че регистрационните табели на лек автомобил Мерцедес 190 Д, с рег. N ЕН 5646 АХ са обявени за издирване с телеграма N 4189/06.02.2012 г. на ДНСП.За което била пусната молба от жпод.Б. на 02.02.2012г.Предвид на това, че след извършване на издирвателни дейности за МПС – то, не били открити регистрационните табели е прекратена регистрацията му, като негодно за употреба.

Горната фактическа обстановка се доказа от показанията на свидетелите и писмените доказателства по делото.

Процесното НП е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия.

Съдът счита, че при издаване на НП са допуснати и съществени процесуални нарушения.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Според разпоредбата на чл.249, т.1 от КЗ застраховката “гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна, а чл.259, ал.1 от с.к. от своя страна установява задължение за сключване на договор за такава застраховка за всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. Съдът приема за безспорно установено, че към посочената дата във връзка с притежаването и използването на процесния лек автомобил не е бил сключен действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, което обстоятелство не се оспорва и от жпод.Б..

Разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН предвижда за маловажни случаи на административни нарушения, възможността наказващият орган да не наложи наказание, като предупреди устно или писмено нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г. на ВКС, преценката "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверка за законосъобразността на преценката на чл. 28 от ЗАНН, т.е. дали тя е извършена от АНО, а тълкувателните решения и тълкувателните постановления съгласно ЗСВ са задължителни на основание чл. 130, ал. 2 от ЗСВ за прилагане от съдебните органи.

Гореизложеното налага задължение за съда да провери дали са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН. В ЗАНН не са предвидени критерии за определяне кое деяние се счита маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Но при определяне на наказанието, наказващия орган следва да изхожда от съвкупността от смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, при които е извършено нарушението, подбудите на нарушителя и тежестта на деянието. Съгласно чл. 11 от ЗАНН по въпросите за вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, се прилагат разпоредбите на Общата част на Наказателния кодекс, доколкото в ЗАНН не е предвидено друго. По смисъла на чл. 93, т. 9 от НК маловажен случай е този, при който извършеното с оглед на липсата или незначителността на вредните последици, или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение в обикновените случаи от съответния вид. Определяща е степента на обществена опасност на нарушението, стойността на вредите, кръга на засегнатите интереси, времетраенето на нарушението и значимостта на конкретно увредените отношения.

Настоящия състав на съда счита, че в конкретния случай доколкото въпросния автомобил не се е използвал, не е бил в движение и са му били откраднати регистрационните табели, представлява изключително смекчаващо вината обстоятелство за извършеното нарушение от това нарушения не са настъпили никакви вредни последици, поради което степента на обществена опасност на нарушението е по-ниска отколкото в обикновените случай от съответния вид.Предвид на което съдът счита, че административно – наказващия орган е бил длъжен да приложи чл.28 от ЗАНН.

С оглед изложеното, съдът намира, че издаденото НП е не правилно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И     :

 

 

      ОТМЕНЯ наказателно постановление 61/16.02.2012г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР грлевен на Т.С.Б. *** за нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ, на осн.чл.53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 от КЗ му е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. за това, че жалбоподателят на 21.01.2012г.около 16.53ч. в гр.Никопол като ВОДАЧ НА МПС - ЛЕК  с рег. N ЕН 5646 АХ, като собственик на лек автомобил Мерцедес 190 Д не е сключил задължителна застраховка гражданска отговорност към момента на проверката.

 Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: