Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Никопол 03.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, …. гражданска колегия в открито заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Тихолов

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ___, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.№294 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

В исковата си молба Г. *** твърди, че на 26.10.2010г. с РКО №1043 дал в заем на ответника П.Л.В. *** сумата от 500лв., която последният обещал да върне в най-кратък срок. Ищецът твърди, че до сега сумата не му била изплатена, като моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 500лв., лихва върху тази сума от завеждане на делото до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

Ответникът в срок не е представил отговор на исковата молба.

Безспорно между страните, а и видно от представеният заверен препис от РКО№1043/26.10.2010г. е, че на 26.10.2010г. П.Л.В. *** получил от Г.Д. сумата от 500лв, за която в РКО било отбелязано, че представлява финансова помощ и за получаването, на която В. се подписал в РКО.

Спорен по делото е останал въпроса дължи ли ответника на ищеца посочената сума от 500лв.?

Видно от представените по делото писмени доказателства е, че до ответника била изпратена на 23.06.2014г. покана с писмо с обратна разписка, която поради непотърсване на 02.07.2014г. била върната на подателя адв.М..

За изясняване на спорния въпрос на съда е било представено заверено копие от фиш за заплата на ищеца в ЧПТК”МАРЕН” с.НОВАЧЕНЕ под №12 за месец октомври 2010г., от който е видно, че сумата от 500лв. дадена в заем на ответника с РКО№1043/26.10.2010г. е бил приспадната от заплатата на ищеца.

Предвид изложеното съдът намира иска за основателен поради следните съображения.

Съгласно разпоредбата на чл.240 и сл. от ЗЗД, с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателя се задължава да върне заетата сума или вещи в същото количество и качество. За този вид договор не са налице императивните изисквания за писмена форма, а ако не е уговорено друго, заемателят трябва да върне заема в течение на един месец от поканата. В настоящия случай по делото беше установено, че между страните е бил налице договор за заем, по който след получаване на сумата от ответника по делото не е бил определен срок за връщането й. В този смисъл ответникът е дължал сумата от същия ден, тъй като е бил настъпил падежа и той е изпаднал в забава, като не е изпълнил задължението си да върне заетата сума от 500лв. Между страните не са правени уговорки за лихва върху заетата сума, видно от представения РКО, поради което на ищеца следва да се присъди само лихва от датата на завеждане на исковата молба – 07.07.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

Поради това съдът намира, че предявеният иска следва да бъде уважен в размер на 500лв. На ищеца следва да се присъди лихва върху главницата от датата на завеждането на иска до окончателното изплащане на сумата. По отношение направените по делото разноски, тъй като съдът изцяло уважава предявеният иск следва на ищеца да се присъдят изцяло разноските, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 300лв. и внесена държавна такса за разглеждане на делото в размер на 50лв.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА П.Л.В., ЕГН********** *** да заплати на Г.И.Д., ЕГН********** *** с адрес за кореспонденция в *** чрез адв.Г.М. ***, офис №18 сумата от 500лв. представляваща заем.

ОСЪЖДА П.Л.В. със снета по-горе самоличност да заплати на Г.И.Д. лихва върху главницата от 500лв. от датата на завеждане на ИМ – 07.07.2014г. до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски за един адвокат в размер на 300лв. и внесена държавна такса за разглеждане на делото в размер на 50лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: