Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

         Днес 10.12.2019г. в гр. Никопол, съдията-докладчик Т.Тихолов по НАХД №289/’19г. на НРС, след като се запознах с материалите по делото намирам за установено следното:

         Делото е образувано въз основа на постъпило писмо рег.№316000-42535 /26.11.2019г. от началник сектор „Пътна Полиция“ при ОД на МВР – Плевен и заведено в НРС с вх.№3238/06.12.2019г. Същото е придружено с приложени към него жалба от Д.Ц.Ш., ЕГН********** с настоящ адрес *** и постоянен адрес *** срещу електронен фиш серия К №2735034 за налагане на глоба и административно-наказателна преписка.

При запознаване със съдържащите се в преписката материали, съдията – докладчик констатира, че административното нарушение е установено с автоматизирано техническо средство от ОД на МВР-Плевен тип СПУКС ARH CAM S1 с фабр.№11743cd (стационарно преносимо устройство за контрол на скоростта) на 09.05.2019г. в 11.03ч. в гр.ПЛЕВЕН, ул.“СТОРГОЗИЯ“ срещу фирма „ЯНА“ с посока на движение към кръгова връзка бензиностанция „ШЕЛ“.

За настоящият състав нарушението е извършено в гр.Плевен и в района на РС – Плевен. Съгласно разпоредбата на  чл. 59, ал.1 изр.1 ЗАНН, наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд в района, на който е извършено или довършено нарушението. При това положение съдебното административно - наказателно производство пред НРС следва да бъде прекратено, като делото бъде изпратено по подсъдност за разглеждане от РС-Плевен.

Предвид гореизложеното, съдията-докладчик

 

Р А З П О Р Е Ж Д И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното административно - наказателно производство по НАХД №289/‘19г. по описа на НРС.

ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност за разглеждане от Районен съд – Плевен.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ жалбоподателят и наказващият орган, като на същите се изпрати копие от настоящето разпореждане за сведение.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ - ДОКЛАДЧИК: