Р Е Ш Е Н И Е № ______

 

гр. Никопол, 19.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Никополски районен съд, …… граждански състав, в публичното заседание на дванадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

при секретаря Поля Видолова, като разгледа докладваното от съдията ТИХОЛОВ  гр.д.№289 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда чл.500, ал.1, т.1 от КЗ във връзка с чл.238, ал.1 от ГПК.

 

Делото първоначално е образувано по искова молба вх.№2008683/03.04.2019г. пред СРС, като гр.д.№19365/2019г. След администриране на делото с определение №97065/18.04.2019г. съдията-докладчик в производството по реда на чл.118, ал.2, вр.чл.113 и чл.119, ал.3 от ГПК е прекратил производството по делото пред СРС и е изпратил делото по подсъдност на РС-Никопол като местно компетентен да разгледа предявения иск. За определението на съда ищеца е бил уведомен на 10.05.2019г., като определението на съда не е било обжалвано и влязло в сила.

         Пред НРС е било образувано настоящото гр.д.№289/29.05.2019г. с ищец ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ЕИК831830482 със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от С.П. и К.К. чрез адв.М.Г. със съдебен адрес *** срещу Х.В.Й., ЕГН********** *** и настоящ адрес ***.

В исковата молба ищецът твърди, че на 15.12.2016г. в района на *** било реализирано ПТП с участието на МПС л.а.“***“ с ДК№***, собственост на Х.В.Й., което МПС било управлявано от Й. и паркирано МПС л.а.“***“ с ДК№***, собственост на К.Д.Д.. Твърди, че според представения констативен протокол за ПТП №1391293/25.12.2016г., съставен от органите на КАТ, причините за ПТП се дължали на виновно и противоправно поведени на Х.В.Й., който поради несъобразена скорост с пътните условия, излязъл извън пътното платно и реализирал ПТП с паркираното МПС – л.а. „***“ с ДК№***. Твърди се още, че МПС „***“ с ДК№*** било застраховано по застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗД „Бул Инс“ АД със застрахователна полица №BG/02/116002190681, която била валидна към момента на събитието. Допълва се, че в застрахователното дружество била заведена щета под №1610039581 от собственика на пострадалото МПС и след направена оценка на щетата му било изплатено застрахователно обезщетение в размер на 616.98лв. за увреденото МПС. Сочи се още, че от протокола за ПТП било видно, че Й. е управлявал собственото си МПС с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата от закона норма, като от дружеството се сочи, че на основание чл.500 от КЗ, дружеството има право да получи от него платеното застрахователно обезщетение. Сочи се, че с писмо Й. бил уведомен да заплати на дружеството претендираната сума, която обаче до момента не била изплатена.

Поради изложеното от дружеството се сочи, че е налице правен интерес от завеждането на иска срещу ответника и моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да заплати на дружеството сума в размер на 631.98лв., представляваща изплатеното от дружеството застрахователно обезщетение и ликвидационни разноски в размер на 15лв., ведно със законната лихва върху сумата от датата на завеждане на ИМ – 03.04.2019г. до пълното изплащане на дължимите суми, както и съдебните разноски по делото, включително заплатеното адвокатско възнаграждение.

С разпореждане №389/04.06.2019г., съдът е разпоредил на основание чл.131, ал.1 от ГПК да се изпрати препис от ИМ и приложенията на ответника. За разпореждането на съда ответника е бил уведомен на 10.06.2019г.

Писмен отговор от ответника до датата на закрито съдебно заседание – 17.07.2019г. не е представен. От ответника не са представени писмени доказателства, нито са представени доказателства, че той е ангажирал процесуален представител, който да го представлява по делото, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Още с исковата молба ищецът, чрез процесуалният си представител е направил искане за постановяване на неприсъствено решение по спора – на основание чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

 

Ответникът не изразява становище по спора, не ангажира доказателства.

Съдът, след запознаване със становището на ищеца и доказателствения материал по делото, като съобрази приложимите нормативни разпоредби, намира за установено:

Не се спори, че на 15.12.2016г. в района на *** било реализирано ПТП с участието на МПС л.а.“***“ с ДК№***, собственост на Х.В.Й., което МПС било управлявано от Й. и паркирано МПС л.а.“***“ с ДК№***, собственост на К.Д.Д..

Не се спори, че за ПТП бил съставен констативен протокол от органите на КАТ №1391293/25.12.2016г., като било установено също, че причините за ПТП се дължали на виновно и противоправно поведени на Х.В.Й., който поради несъобразена скорост с пътните условия, излязъл извън пътното платно и реализирал ПТП с паркираното МПС – л.а. „***“ с ДК№***.

Не се спори, че МПС „***“ с ДК№*** било застраховано по застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗД „Бул Инс“ АД със застрахователна полица №BG/02/116002190681, която била валидна към момента на събитието.

Не се спори, че в застрахователното дружество била заведена щета под №1610039581 от собственика на пострадалото МПС и след направена оценка на щетата му било изплатено застрахователно обезщетение в размер на 616.98лв. за увреденото МПС.

Не се спори, че от протокола за ПТП било видно, че Й. е управлявал собственото си МПС с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата от закона норма.

Не се спори, че с регресна покана получена от съпругата на Й. на 09.03.2017г., последният бил уведомен да заплати на дружеството претендираната сума.

При така изложената фактическа и правна обстановка съдът намира, че са налице предпоставките на чл.239, ал. 1, ГПК за уважаване на предявения иск чрез постановяване на неприсъствено решение.

Съдът констатира, че на страните са указани обстоятелствата по чл.239, ал.1, т.1, ГПК и иска е вероятно основателен с оглед представените писмени доказателства – протокол за ПТП №1391293/25.12.2016г.; свидетелство за регистрация на МПС; свидетелство за управление на МПС; искане за оценка по ЗЗГО на МПС до ЗД „Бул Инс“ АД, подадено от собственика на пострадалия автомобил; доклад по щета №1 за изплащане на застрахователно обезщетение от ЗД „Бул Инс“ АД; опис на претенция на МПС „***“ с ДК№*** от 27.12.2017г.; опис – заключение по претенция на МПС „***“ с ДК№*** от 27.12.2017г.; платежни документи от 28.12.2016г.; писмо – покана до ответника от 08.03.2017г.; обратна разписка.

В този смисъл съдът счита, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение и за уважаване на предявения иск, без да мотивира съдебния акт по същество – чл. 239, ал. 2, ГПК.

       Основателността на предявения иск налага уважаване молбата на ищеца с правно основание чл.78, ал. 1, ГПК за присъждане на направените в настоящия съдебен процес деловодни разноски в общ размер от 410 лева, от които сумата от 50 лева – платени държавни такси и 360 лева адвокатско възнаграждение с ДДС.

             Водим от горното, съдът

 

 Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.500, ал.1, т.1 от КЗ Х.В.Й., ЕГН********** *** и настоящ адрес *** да заплати на ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ЕИК831830482, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от С.П. и К.К. чрез адв.М.Г. със съдебен адрес *** сума в размер на 631.98 лева  и законна лихва от датата на подаване на исковата молба в съда - 03.04.2019г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1, ГПК Х.В.Й., ЕГН********** *** и настоящ адрес *** да заплати на ЗД „БУЛ ИНС“ АД, ЕИК831830482, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от С.П. и К.К. чрез адв.М.Г. със съдебен адрес *** сума в размер на 410 лева, от които сумата от 50 лева – платени държавни такси и 360 лева адвокатско възнаграждение с ДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване – чл. 239, ал. 4 от ГПК, като защитата срещу него може да се осъществи по реда и в срока по чл. 240 от ГПК.

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: