Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 07.02.2019 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, на шестнадесети февруари през две хиляди и дветнадесета година в състав:

 

                                        Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д. № 288 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.

 

           В НРС е постъпила ИМ от П.М. ***, с ЕГН: **********, чрез адв.М. ПлАК, против А.Б.Ч., с ЕГН: ********** ***, с правно основание на иска чл.19, ал.3 от ЗЗД.

В молбата се излага, че ищеца и ответника са сключили на 03.10.2017г.предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: УПИ с N XIII-333, в кв.44 на с.Д., общ.Никопол, обл.Плевен, с площ от 800 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м., при граници и съседиI: от двете страни улица, УПИ N XIV-332 и УПИ N XII-334.Твърди се, че се споразумели за цена от 3000 лв., които били заплатени от купувача – А.Ч., при подписване на предварителния договор.Били се споразумели окончателния договор да се  сключи в нотариална форма в срок до 31.12.2017г..Но продавача не е изпълнил задължението си да прехвърли собствеността на купувача.Поради което е бил налице правен интерес от предявяване на настоящия иск.Иска се от съда да обяви за окончателен договора за покупко-продажба.

В срока по чл.131 ал.2 от ГПК, ответника не е депозирал отговор, но се е явил в съдебно заседание и е заявила, че е съгласна да прехвърли имота.Иска да се обяви за окончателен договора.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

           По делото е представен препис на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 03.10.2017г. между А.Б.Ч., с ЕГН: ********** *** от една страна, наричан в договора продавач и ищеца П.М. ***, с ЕГН: **********, наричан купувач, за покупко-продажба на следния недвижим имот: УПИ с N XIII-333, в кв.44 на с.Д., общ.Никопол, обл.Плевен, с площ от 800 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м., при граници и съседи: от двете страни улица, УПИ N XIV-332 и УПИ N XII-334, за сумата от 3000лв., която сума е платена изцяло при подписване на договора.Уговорено е, че владението на имота се предава с подписването на предварителния договор, като са се уговорили сключването на окончателния договор да стане до 31.12.2017г..В т.5 от договора е записано, че сума от 3000 лв., представляваща цената на имота, се изплащат на продавача в брой при подписване на предварителния договор.Това обстоятелство не се оспорва от продавача.

От представените по делото нотариален акт, скица и данъчна оценка е видно, че към момента ответника е собственик на имота. С оглед на гореизложените съображения, съдът счита, че предварителният договор е валиден, съдържа съществените клаузи на окончателния договор – предмета и цена, и ищеца има качеството на изправна страна.

Когато се касае за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот, съдът следва да провери дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали са изпълнени особените изисквания на закона. Освен горното, във връзка с наличието на особените законови изисквания за извършване на сделката, ищеца следва да докаже, че ответника няма не погасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения към държавата, произтичащи от собствеността на имота, чието прехвърляне е предмет на договора – чл.264, ал.1 ДОПК. Това е материално правна предпоставка, от наличието на която пряко зависи уважаването на иска. От представеното удостоверение за данъчна оценка № 6507000692 от 31.05.2018г. се установява, че няма не погасени данъчни задължения за имота.

По делото е постъпила молба от Р.А., която не е стана по делото и не е пожелала да встъпи като трето лице, с която е заявила, че тя също има сключен предварителен договор с ответницата за същия имот и представя такъв.като заявява, че договора на ищеца бил недействителен защото нямал нотариална заверка.В тази насока съдът счита, че следва да се отбележи, че нотариалната заверка при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот не е условие за неговата действителност.За този вид предварителен договор е необходима само писмена форма за доказване.А от представения договор е видно, че той е сключен на 26.09.2018г., т.е. след като вече е бил сключен друг предварителен договор, по който цената е била платена още на 03.10.2017г.Освен това е видно, че цената на имота по втория предварителен договор все още не е платена изцяло.

Предвид на горните мотиви съдът намира, че искът е основателен и следва да бъде уважен, като се обяви за окончателен предварителния договор от 03.10.2017г. сключен между  А.Б.Ч., с ЕГН: ********** *** от една страна, наричан в договора продавач и ищеца П.М. ***, с ЕГН: **********, наричан купувач, за покупко-продажба на следния недвижим имот: УПИ с N XIII-333, в кв.44 на с.Д., общ.Никопол, обл.Плевен, с площ от 800 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м., при граници и съседи: от двете страни улица, УПИ N XIV-332 и УПИ N XII-334, за сумата от 3000лв., която сума е платена изцяло при подписване на договора.

Ищецът следва също така да заплати разноските по прехвърлянето на собствеността, които включват данък върху придобиване на имуществото по възмезден начин на основание чл.45, ал.1 ЗМДТ, който е в размер на 3 % върху продажната на основание от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община, както и следващата се нотариална такса по ЗННД, в размер на 130.07 лв. Следва да се впише възбрана върху имота за дължимите на държавата разноски, а на основание чл.115, ал.2 ЗС следва да се укаже на ищците, че в 6-месечен срок от влизане на решението в сила същото подлежи на вписване.

До плащането на разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси на имота, на основание чл. 364, ал. 2 от ГПК, съдът не следва да издава препис от решението.

           Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл. 19 ал. 3 от ЗЗД,  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 03.10.2017г. сключен между  А.Б.Ч., с ЕГН: ********** *** от една страна, наричан в договора продавач и ищеца П.М. ***, с ЕГН: **********, наричан купувач, за покупко-продажба на следния недвижим имот: УПИ с N XIII-333, в кв.44 на с.Д., общ.Никопол, обл.Плевен, с площ от 800 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м., при граници и съседи: от двете страни улица, УПИ N XIV-332 и УПИ N XII-334, за сумата от 3000лв., която сума е изплатена от купувачите на продавачите.

ОСЪЖДА  П.М. ***, с ЕГН: **********да заплатят по сметка на НРС сумата 82.50, представляваща такса за нотариално удостоверяване, както и да заплатят по сметка на Агенцията по вписванията сумата 10.00 лв. , представляваща такса за вписване и по сметка на Община гр.Никопол местен данък в размер на 47.57 лв..

ДА СЕ ВПИШЕ възбрана върху гореописания имот, до изплащането на тези разноски.

На основание чл. 115 ал. 2 от Закона за собствеността, ДАВА шестмесечен срок на П.М. ***, с ЕГН: **********, считано от влизане в сила на решението, да поискат отбелязването му в Службата по вписванията - гр. Никопол, като ги уведомява, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

 Съгласно чл. 364 ал. 2 от ГПК, препис от настоящото решение може да се издаде след прилагане на доказателства за заплатен местен данък и разноските по прехвърлянето на имота.

ОСЪЖДА А.Б.Ч., с ЕГН: ********** *** да заплати на П.М. ***, с ЕГН: ********** направените по делото разноски в размер на 366 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                    

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: