Р Е Ш Е Н И Е № ______

 

гр. Никопол, 05.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Никополски районен съд, …… граждански състав, в публичното заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М., като разгледа докладваното от съдията ТИХОЛОВ  гр.д.№284 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.238, ал.1 от ГПК.

Основания на предявените искове са чл. 124, ал. 1 и с чл.537, ал.2 от ГПК.

         Делото е образувано по повод исковата молба на Е.Д.Х., ЕГН ********** *** и Х. Д. Б., ЕГН ********* *** чрез пълномощника им адв.И.А. *** с адрес за призоваване в *** срещу Д.Д.В., ЕГН********** ***.

В исковата молба е посочено, че ищците и ответницата са част от наследниците на Й.К.П. б.ж. на с.КРЕТА, общ.ГУЛЯНЦИ, починала през 1958г., на която по реда на ЗСПЗЗ били възстановени земеделски земи в землището на с.КРЕТА, описани в нотариален акт №441, т.III, дело №451/24.02.1998г. на нотариуса при РС-Никопол Б.К.. Ищците твърдят, че узнали от друг от сънаследниците, че при подаване от негова страна на заявление в ОбСЗ-ГУЛЯНЦИ за издаване на скица с цел сключване на договор за наем или аренда, услугата му била отказана, тъй като за имота бил регистриран друг собственик – ответникът В., която била призната за собственик по давностно владение с нотариален акт №399, т.4, дело №101/07.04.2011г. Допълва се , че в РС-Никопол е разглеждан вече такъв иск от друга част от наследниците, за което било образувано гр.д.№525/’12г. по описа на РС-Никопол и по което с решение №86/04.07.’13г., вписано на 21.02.2014г. в Служба по вписванията при НРС било признато по отношение на ответницата В., че са собственици на общо ½ от ПИ№041015 от 17,994дка в м.”АСАНОВА МОГИЛА” намиращ се в землището на с.КРЕТА, общ.ГУЯНЦИ. В заключение ищците сочат, че ответникът В. за времето от възстановяване на собствеността до признаването й за собственик по давностно владение не е владяла непрекъснато имота в продължение на 10 години.

                В хода по същество на делото процесуалният представител на ищците е направил искане за постановяване на неприсъствено решение по спора – на основание чл. 238 и чл. 239 от ГПК.

Ответникът не изразява становище по спора, не ангажира доказателства.

Съдът, след запознаване със становището на ищеца и доказателствения материал по делото, като съобрази приложимите нормативни разпоредби, намира за установено:

         Страните не спорят, че са част от наследниците на Й.К.П., б.ж. на с.КРЕТА, общ.ГУЛЯНЦИ починала през 1958г., което е видно от представеното по делото удостоверение за наследници №26 презаверено на 12.03.2014г. Страните не спорят, че на общият наследодател по реда на ЗСПЗЗ били възстановени земеделски земи – две ниви в местностите „АСАНОВА МОГИЛА” и „КРЪЧМАРЯ” в землището на с.КРЕТА, описани в съставен нотариален акт №441, т.III, дело №451/24.02.1998г. на нотариус при НРС – Б.К..

         Ищците узнали от друг от наследниците – К.П.К., че при заявление пред ОбСЗ-ГУЛЯНЦИ за издаване на скица с цел сключване на пореден договор за наем или аренда за единия от възстановените имоти – ПИ №041015, нива от 17,994дка в м. „АСАНОВА МОГИЛА”, същият получил отказ за извършване на услугата, тъй като за имота бил регистриран друг собственик – ответникът по делото Д.В. с нотариален акт за собственост върху имот, придобит по давностно владение (587, ал.2 от ГПК), вписан в служба по вписванията при НРС с вх.№1444, като акт №399, т.4, дело №101/07.04.2011г.

         Освен това след проверка в архива на съда се установи, че други наследници на същият общ наследодател – К.П.К., Я.Я.С. и П.Я.К. са завели аналогичен на настоящия иск, по който е било образувано гр.д.№535/2012г. по описа на НРС, приключило с влязло в сила решение №86/04.07.2013г., което е било вписанов на 21.02.2014г. в служба по вписванията при НРС, като по силата на това решение е признато за тях по отношение на ответницата В., че са собственици на общо ½ ид.ч. от описания ПИ №041015, нива от 17,994дка в м. „АСАНОВА МОГИЛА” намиращ се в землището на с.КРЕТА, общ.ГУЛЯНЦИ, като издаденият на ответницата нотариален акт е бил отменен за тази част на основание чл.537, ал.2 от ГПК.

 

При така изложената фактическа и правна обстановка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 239, ал. 1, ГПК за уважаване на предявените обективно съединени положителни установителни искове чрез постановяване на неприсъствено решение. Съдът констатира, че на страните са указани обстоятелствата по чл. 239, ал. 1, т. 1, ГПК и исковете са вероятно основателни с оглед представените писмени доказателства – заверено копие на нотариален акт №441, т.III, дело №451/24.02.1998г. на нотариус при НРС – Б.К., удостоверение за наследници №26 презаверено на 12.03.2014г. и издадено от кметство с.КРЕТА, общ.ГУЛЯНЦИ, заверено копие от СКИЦА за ПИ №041015 в землището на с.КРЕТА, ЕКАТТЕ39712, общ.ГУЛЯНЦИ, удостоверение за данъчна оценка на същия имот, заверено копие на нотариален акт за собственост върху имот, придобит по давностно владение (587, ал.2 от ГПК), вписан в служба по вписванията при НРС с вх.№1444, като акт №399, т.4, дело №101/07.04.2011г., заверени копия от 4бр. договори за наем на земеделска зема, заверени преписи от документи приложени по извършен нотариален акт №399, т.4, дело №101/07.04.2011г. (от стр.30 до стр.46 от делото), заверени преписи от документи приложени по извършен нотариален акт №441, т.III, дело №451/24.02.1998г. на нотариус при НРС – Б.К.(от стр.47 до стр.53 от делото).

В този смисъл съдът счита, че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение за уважаване на предявените установителни искове, без да мотивира съдебния акт по същество – чл. 239, ал. 2, ГПК.

       Основателността на предявените обективно съединени искове налага       уважаване молбата на ищците с правно основание чл.78, ал. 1, ГПК за присъждане на направените в настоящия съдебен процес деловодни разноски в общ размер от 377 лева, от които сумата от 67 лева – платена държавна такса, 10лв. такса за вписване на исковата молба и 300 лева адвокатско възнаграждение.

             Водим от горното, съдът

 

 Р  Е  Ш  И:

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК по отношение на ответницата Д.Д.В., ЕГН********** ***, че ищеца Е.Д.Х., ЕГН ********** *** е собственик на 1/8 ид.ч. и ищеца Х. Д. Б., ЕГН ********* *** е собственик на 1/8 ид.ч. или ОБЩО двамата на ¼ ид.ч. от ПИ№041015 от 17,994дка в м.”АСАНОВА МОГИЛА” намиращ се в землището на с.КРЕТА, общ.ГУЯНЦИ, ЕКАТТЕ39712, при съседи на имота: имот№041011 – нива на ЕТ”СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ”, имот№041007 - нива на ЕТ”СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ”, имот№041006 - нива на ЕТ”СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ”, имот№041012 - нива на ЕТ”СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ”, имот№041027 - нива на ”РОФАРМ КОМПАНИ”ООД, имот№041028 - нива на ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ и ПОЛСКИ ПЪТ с кад.№000284 на ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ.

         ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК до ¼ ид.ч. нотариален акт №399, т.4, дело №101/07.04.2011г. на и.д. съдия по вписванията М.П. при НРС.

       ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1, ГПК ответницата Д.Д.В., ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ищците Е.Д.Х., ЕГН ********** *** и Х. Д. Б., ЕГН ********* *** направените деловодни разноски в настоящото производство в размер на 377 лева.

         ПРИЛОЖЕНОТО гр.д.№525/’12г. по описа на НРС ДА СЕ ВЪРНЕ на служба архив при НРС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване – чл. 239, ал. 4, ГПК, защитата срещу него може да се осъществи по реда и в срока по чл. 240, ГПК.

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: