ПРОТОКОЛ

 

 

година 2014

град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД

граждански  състав

 

 

на  тридесети юни през две хиляди и четиринадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Т. ТИХОЛОВ

 

 

Секретар Т. М.

Прокурор ….

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ТИХОЛОВ

Гр. дело № 267 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ Н.М.Ц.  – р.пр., се явява лично.

МОЛИТЕЛЯ М.Я.Ц. – р.пр., се явява лично.

За двамата молители се явява адв.Т.А. от ПлАК с пълномощно по делото.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

Адв.А. – Моля да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

 Съдът е сезиран с молба, подадена от молителят Н.М.Ц., ЕГН ********** *** и молителя М.Я.Ц., ЕГН ********** ***,  чрез адв.А. от ПлАК , с правно основание чл.50 от СК.

МОЛИТЕЛ Ц. – Поддържам молбата за прекратяване на брака. Моля да се приемат и вложат в делото приложените с молбата писмени доказателства. Постигнали сме споразумение за прекратяване на брака между нас по взаимно съгласие, без съда да се произнася за вината и с което сме уредили отношенията между нас.

МОЛИТЕЛ Ц. - Поддържам молбата за прекратяване на брака. Моля да се приемат и вложат в делото приложените с молбата писмени доказателства. Постигнали сме споразумение за прекратяване на брака между нас по взаимно съгласие, без съда да се произнася за вината и с което сме уредили отношенията между нас. Молбата съм я подписала лично. Моля споразумението да бъде прието и одобрено и брака между молителите  прекратен.

Съдът, с оглед становището на молителите по делото намира, че следва да се приемат и вложат в делото приложените с молбата писмени доказателства. Следва да се приеме представеното споразумение на основание чл.50 СК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА И ВЛАГА в делото приложените с молбата писмени доказателства.

 ПРИЕМА постигнатото от МОЛИТЕЛИТЕ споразумение, които са постигнали съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие и са се споразумели съгласно чл.51 от СК за следното:

1.Семейното жилище, находящо се в гр.Гулянци, обл.Плевен, *** се предоставя за временно ползване на молител М.Я.Ц..

2. Страните заявяват, че са пенсионери и не си дължат за издръжка един към друг.

3.След прекратяване на брака молител М.Я.Ц. ще възстанови предбрачното си фамилно име НИКОЛЧЕВА.

4.Движимите вещи, придобити по време на брака сме си ги поделили извън съдебно.

5.Разноските по делото се поемат от всеки от нас по равно.

6. Страните заявяват, че нямат фирми по смисъла на ТЗ,    които да следва да поделят.

С настоящото споразумение се слага край на всички лични и имуществени спорове между страните.

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

МОЛИТЕЛ Ц.:                               МОЛИТЕЛ Ц.:

 

Съдът, с оглед становищата на молителите по делото намира, че представеното споразумение на основание чл.51 от СК не противоречи на МОРАЛА И ЗАКОНА, същото следва  да бъде одобрено и утвърдено, брака между молителите прекратен  и производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА и УТВЪРЖДАВА така постигнатото споразумение между молителят Н.М.Ц., ЕГН ********** *** и молителя М.Я.Ц., ЕГН ********** ***, които са постигнали съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие и са се споразумели съгласно чл.51 от СК за следното:

1.Семейното жилище, находящо се в гр.Гулянци, обл.Плевен, *** се предоставя за временно ползване на молител М.Я.Ц..

2. Страните заявяват, че са пенсионери и не си дължат за издръжка един към друг.

3.След прекратяване на брака молител М.Я.Ц. ще възстанови предбрачното си фамилно име НИКОЛЧЕВА.

4.Движимите вещи, придобити по време на брака сме си ги поделили извън съдебно.

5.Разноските по делото се поемат от всяка  една от страните по равно.

6. Страните заявяват, че нямат фирми по смисъла на ТЗ,    които да поделят.

С настоящото споразумение се слага край на всички лични и имуществени спорове между страните.

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК сключеният на 22.02.2000 година в гр.София – район „Студентски” гражданския брак между Н.М.Ц., ЕГН **********, притежаващ л.к.№ 642381390 изд. на 19.04.2011г. от МВР гр.Плевен, с настоящ адрес гр.Гулянци, обл.Плевен, *** и

М.Я.Ц., ЕГН **********, притежаваща л.к.№ 643902687 издадена на 28.02.2012г. от МВР гр.Плевен, с настоящ адрес гр.Гулянци, обл.Плевен, ***, поради неговото ДЪЛБОКО и НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО, без съда да се произнася по въпроса за вината.

ОСЪЖДА М.Я.Ц., ЕГН ********** ДА ВНЕСЕ по сметка на НИКОПОЛСКИЯ РАЙОНЕН СЪД допълнителна държавна така в размер на 25.00 лева.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.267/2014 година по описа на НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в седмичен срок, считано от днес чрез НРС, пред Плевенски окръжен съд.

 

Протокола написан в с.з., което приключи в 10,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: