РЕШЕНИЕ № ____

 

гр. Никопол, 22.11.2017 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание, на двадесет и втори ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №266 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

В Никополският районен съд с вх.№3032/08.11.2017г. е постъпила молба от „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК202527341 със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№114, етаж Мецанин, представлявано от Р.А. и Т.К., чрез процесуален представител юк.Н.С.със съдебен адрес ***, в която твърди, че съдът не се е произнесъл по искането на дружеството за присъждане на разноски в заповедното производство, присъдени със заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

С решение 107/02.10.2017г. по гр.д. №266/2017г. НРС е признал за установено по отношение на Т.В.Д., ЕГН********** с адрес *** на основание чл.422, ал.1 от ГПК във връзка с чл.415, ал.1 и чл.414 от ГПК съществуването на вземане в полза на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК202527341 със седалище и адрес на управление в ***, със законен представител Р.Г.А.– управител, чрез процесуален представител юк.В.Й. ***, партер, офис 1-2 в размер на 199,45лв. /Сто деветдесет и девет лева и 45стотинки/ - главница; договорна лихва – 22,04лв. /Двадесет и два лева и 04 ст./ начислена за периода от 04.01.2016г. до 06.04.2016г.; неустойка за неизпълнение на задължение – 54,82лв. /Петдесет и четири лева и 82 ст./; разходи и такси за извънсъдебно събиране – 192,50лв. /Сто деветдесет и пет лева и 50ст./; законна лихва - 19,63 лв. /Деветнадесет лева и 63ст./ за периода от 06.04.2016г. до 16.03.2017г. и законна лихва от датата на подаване на заявлението - 21.03.2017 г. до окончателното изплащане на вземането.

Със същото решение на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, НРС е осъдил ответника Т.В.Д., ЕГН********** с адрес *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК202527341 със седалище и адрес на управление в ***, със законен представител Р.Г.А.– управител, чрез процесуален представител юк.В.Й. ***, партер, офис 1-2 сумата от 375 лева, от които сумата от 50 лева – платени държавни такси и 325 лева за процесуално представителство.

За това решение на съда дружеството молител е било уведомено на 18.10.2017г., като молбата за допълване решението на съда е била заведена с вх.№3032/08.11.2017г.

За молбата на дружеството, Т.В.Д., ЕГН********** е била уведомена на 14.11.2017г., като от нея не са постъпвали в съда никакви молби или искания, нито тя е взела становище по тази молба.

След проверка по ч.гр.д.№119/‘17г., настоящият състав констатира, че със заповед №75/22.03.2017г. по реда на чл.410 от ГПК съда се е произнесъл по постъпилото на 21.03.2017г. заявление.

Съдът установи, че с решение 107/02.10.2017г. по гр.д. №266/2017г. действително не се е произнесъл относно разноските направени от дружеството в заповедното производство, където със заповед №75/22.03.2017г. по ч.гр.д.№119/‘17г., НРС е осъдил Т.В.Д., ЕГН********** да заплати на дружеството съдебни разноски в размер на 25лв., а на основание чл.78, ал.8 от ГПК сумата от 50лв., представляваща юрисконсулско възнаграждение.

С оглед изложеното, съдът намира молбата за основателна и следва Т.В.Д., ЕГН********** да бъде осъдена да заплати на дружеството тези разноски.

          Воден от горното, съдът

 

                                                          РЕШИ:                                  

 

ДОПЪЛВА на основание чл.250, ал.1 от ГПК решение 107/02.10.2017г. по гр.д. №266/2017г. по описа на НРС, като ОСЪЖДА Т.В.Д., ЕГН********** с адрес *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК202527341 със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ, бул.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№114, етаж Мецанин, представлявано от Р.А. и Т.К., чрез процесуален представител юк.Н.С.със съдебен адрес *** съдебни разноски в размер на 25лв., а на основание чл.78, ал.8 от ГПК сумата от 50лв., представляваща юрисконсулско възнаграждение, за които РС-Никопол се е  произнесъл със заповед №75/22.03.2017г. по ч.гр.д.№119/‘17г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомлението до страните.

                 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: