О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 11.06.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд, … граждански състав в закрито заседание на единадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов гр.д.257 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

След като се запозна с исковата молба, въз основа на която е образувано гр.д.№141/2013г. по описа на РС-Чряг, съдията-докладчик установи, че ищец по делото е кооперация ”ИЗГРЕВ М”ЕИК824089983 представлявана от К.Ф.Й.– председател, Н.Й.Н.– член на УС с пълномощник адв.ГС от САК срещу Д.Г.Д. от гр.Ч.БРЯГ предявен по реда на чл.124, ал.1 от ГПК във връзка с чл.45 от ЗЗД.

Всички съдии от РС-Ч.Бряг, РС-Кнежа и РС-Плевен са се отвели от разглеждане на делото.

С определение №817/05.06.2013г. по ч.гр.д.№626/’13г. по описа на ПлОС делото е изпратено на основание чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане в НРС.

Председателят на съда лично познава единият от ищците НЙН на когото е разглеждал дела докато е бил на работа в РС-Ч.Бряг. Той и неговият процесуален представител многократно са изразявали становище относно безпристрастността и непредубедеността на съдиите в РС-НИКОПОЛ.

Поради изложеното се налага извода, че са налице предпоставките на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК и съдията-докладчик следва да се отстрани от разглеждане на делото.

На следващо място поради отвод на съдия Биляна Кисева и командироване на съдия Галя Наумова в РС-ПЛЕВЕН и с оглед бързото разглеждане на делото следва същото да се изпрати на Председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото, а производството по гр.д.№257/'13г. по описа на НРС следва да се прекрати.

         Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията-докладчик ТОДОР ТИХОЛОВ СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.№257/'13г. по описа на НРС.

         На основание чл.23, ал.3 от ГПК ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на ПлОС за определяне на друг равен по степен районен съд от района на ПлОС, който да го разгледа.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№257/'13г. по описа на НРС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: