Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 09.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на трети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Десислава Бунева и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД256 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №19-0305-000424/24.09.’19г. на началника на РУ на МВР-Никопол при ОД на МВР-Плевен на Х.Г.Х., ЕГН********** *** на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП; на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП били наложени различни по вид административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС за определен срок.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя Х., който го е обжалвал. Излагат се бланкетни доводи, като си иска отмяна на издаденото НП, тъй като е издадено в нарушение на материалния и процесуален закон. В заключение в жалбата се сочи, че подробни доводи ще се развият в съдебно заседание.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и с ангажиран защитник, който е взел становище.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

Актосъставителят Г. и свидетеля А. се явяват в съдебно заседание и дават показания. За изясняване на фактическата обстановка по делото в качеството на свидетел е бил допуснат и разпитан С.Н..

         Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН. НП е било връчено на жалбоподателя на 24.10.2019г., което е видно от представеното заверено копие на обжалваното НП. Жалбата е била заведена в РУ-Никопол на 25.10.2019г., поради което се явява допустима и следва да се разгледа по същество.

Разгледана по същество, същата се явява основателна.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства и фактическата обстановка отразена в АУАН и издаденото НП, намира за установена следното:

         В АУАН и издаденото въз основа на него НП№19-0305-000424/24.09.’19г. на началника на РУ на МВР-Никопол при ОД на МВР-Плевен се сочи като установено, че на 14.09.2019г. около 22.50ч. в гр.НИКОПОЛ, жалбоподателят като водач на МПС – „***“ 1.6HDI с ДК№ВР03-04СВ, собственост на П.А.Н., ЕГН********** *** не спрял на подаден ясен сигнал с ръка на посочено от МлПИ З.А. място, който му сигнализирал, за да не допусне ПТП. Веднага след това при разминаване жалбоподателя не осигурил достатъчно странично разстояние между него и спрелия в пътната лента за насрещно движение л.а.“ПЕЖО 407“ с ДК№ЕН39-17КР с водач С. Н., ЕГН********** ***, в следствие на което го ударил и допуснал ПТП с материални щети, след което напуснал мястото на ПТП, без да уведоми за това съответната служба за контрол на МВР на територията.

Тъй като жалбата е била придружена само с копие от АУАН и НП, както и заповед №8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи, изрично с разпореждане №288/28.10.2019г. съда е изискал от РУ-Никопол цялата преписка във връзка с издаденото наказателно постановление №19-0305-000424/24.09.’19г. на началника на РУ на МВР-Никопол при ОД на МВР-Плевен, справка има ли жалбоподателя Х.Г.Х., ЕГН********** други нарушения по ЗДвП, за които да са му налагани административни наказания, както и справка кога на жалбоподателя е връчено наказателно постановление №19-0305-000424/24.09.2019г. на РУ-Никопол.

В отговор с писмо рег.№305000-1870/04.11.2019г. на РУ-Никопол в НРС са получени копия от същата заповед №8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи; НП№№19-0305-000424/24.09.’19г. на началника на РУ на МВР-Никопол при ОД на МВР-Плевен с разписка за връчване, АУАН серия АА, №251778/14.09.2019г. и справка за нарушител Х..

         За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъстравителят Г. и свидетеля А..

         На първо място свидетелят Г. с показанията си изяснява важно обстоятелство, а именно, че АУАН не е съставен на място и на същата дата, на която е станало ПТП – 14.09.2019г., а няколко дни по-късно, когато той след почивни дни е отишъл на работа. Изяснява се, че той не е и очевидец на ПТП, а само актосъставител, като фактите относно случилото се, той ги научил от свидетеля А., който е очевидец на станалото и от непредставените на съдебното следствие от АНО сведение от пострадалия – свидетеля Н., както и докладна от свидетеля А..

         От своя страна от показанията на свидетеля А. освен факти за случилото се ПТП, станало повод за издаване на обжалваното НП се изяснява, че след ПТП нито един от двамата участници не е останал на мястото на ПТП, а са си тръгнали.

За изясняване на фактическата обстановка е бил разпитан С.Н..

От показанията на този свидетел се изяснява как е станало ПТП, къде се е намирал този свидетел на пътя и как той е избегнал челен удар със жалбоподателя, кой е дошъл при него и как той малко след това е бил освободен. От показанията на този свидетел се изяснява също, че на следващия ден той се е явил в РУ-Никопол, където щетата по автомобила му била снимана и му бил направен протокол за ПТП, които АНО независимо от разпореждане №288/28.10.2019г. на съда не представя.

Показанията на тримата свидетели съда кредитира и обсъжда със събраните по делото писмени доказателства, тъй като те отразяват личните впечатления на свидетелите за изложените от тях факти.

         Установеното от съда се подкрепя от събраните писмени доказателства, а именно: АУАН серия АА №251778/14.09.2017г.; НП№19-0305-000424/24.09.2019г.; заповед №8121з-515/14.05.2018г. на МВР; справка за нарушител водач; справка за актуално състояние на трудовите договори към дата 30.10.2019г.; справка по история на ПС с рег.№ВР0304СВ; справка за данни за промяна на регистрацията; справка от РП-Никопол относно заведени 4бр. преписки; справка за задгранични пътувания.

         С оглед изложеното съдът намира, че при издаването на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е основание за отмяната му като незаконосъобразно.

Нарушени са разпоредбите на чл.42, ал.1, т.2 във връзка с чл.57, ал.1, т.3 от ЗАНН.

Възприетите от съда в хода на съдебното следствие обстоятелства разкриват фактическа обстановка различна от тази, за която самият актосъставител не е категоричен в показанията си от една страна, а от друга в хода на съдебното следствие допълнително се изясняват факти и обстоятелства относно датата, на която е съставен АУАН. Установи се, че АУАН е съставен не на 14.09.2019г., а два или три дни след извършване на нарушението, когато актосъставителя се е явил на работа. Погрешната дата, на която се сочи, че е издаден АУАН е пренесена и в издаденото НП. Изясни се, че това не е техническа грешка, която поради други причини да е била допусната от актосъставителя.

Отделно с оглед непредставяне на всички писмени доказателства, които съда е изискал и които АНО не е представил по делото обективно е възпрепятствана и възможността да се анализира извършеното в контекста на предпоставките за приложение на нормата на чл.28 от ЗАНН, въвеждаща маловажен случай на административно нарушение. Липсват и мотиви от АНО за наличието или не на фактическия състав на чл.28 от ЗАНН.

 Така очертаните факти следва задължително да присъстват в обстоятелствената част на АУАН и НП, като те не биха могли да се извеждат и допълват въз основа приобщените към делото доказателствени материали. Съдът намира за необходимо да отбележи, че елементи от състава на нарушението е незаконосъобразно да се извеждат по подразбиране и/или по предположение, още по-малко за неговото установяване да се използва техника на препращане към съдържанието на документи или изявления, съществуващи като факти извън материализираното волеизявление на наказващия орган. Последните биха могли да се ползват единствено с оглед тяхната доказателствена стойност за установяване съществуването на твърдени обстоятелства. Проявеният подход е равнозначен на допълване на властническата воля на АНО, което опорочава задължително установената форма на актовете в административно наказателния процес.

Допуснатото посочване на различна дата от тази, на която действително е съставен АУАН рефлектира и съществено е накърнило правото на защита на наказаното лице. Нарушаване на правото на защита винаги е съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на наказателното постановление, поради което съда намира, че същото следва да се отмени като незаконосъобразно.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление №19-0305-000424/24.09.’19г. на началника на РУ на МВР-Никопол при ОД на МВР-Плевен, с което на Х.Г.Х., ЕГН********** *** на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв. и лишен от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца; на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП във връзка с чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП били наложени административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: