Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 20.12.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Десислава Бунева, като разгледа докладваното НАХД 247 по описа на съда за 2019г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 2019-0048600/29.08.2019г. на Директора на РД към ГД „Контрол на пазара” към КЗП гр.Русе на „Мики-М” ЕООД, ЕИК: 104677513, със седалище в гр.С. представлявано от Ю.И.Й. е наложено административно наказание на осн.чл.198 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 300лв.за нарушение на чл.3, ал.4 от Наредба за етикирането и наименованията на текстилните продукти.

Недоволен от така издаденото НП е останал жалбоподателя, който го е обжалвал. Изтъква доводи, че предлаганите продукти в магазина са мебели и те не попадат в определението за текстилни продукти, дадено в параграф 1, т.1 от посочената наредба.Твърди, се че с посочената квалификация на нарушение чл.,3, ал.4 от Наредбата е нарушено правото му да разбере какво точно нарушение е извършил, за което да е санкциониран.на последно място се въвеждат доводи за наличие на предпоставките на чл.28 от ЗАНН.

Жалбоподателят не се е явил в съдебно .

За ответника не се явява представител.

 НРП – редовно призована, не изпраща представител, който да вземе становище по жалбата.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице,  поради което се явява, процесуално   допустима.

От показанията на разпитаните по делото и от приложените към делото писмени доказателства се установява следната фактическа обстановка:

На 19.04.2019г. служители на КЗП-РД гр.Русе са извършили проверка в търговски обект – магазин за мебели находящ се в гр.С., ***, стопанисван от „Мики-М” ЕООД, ЕИК: 104677513, със седалище в гр.С. представлявано от Ю.И.Й..При проверката установили, ч в магазина  се продават следните тапицирани мебели , които са снабдени с етикет на български език, с информация за производителя и цената, но липсвало посочен състав на дамаската в процентното съотношение на текстилните компоненти: тапициран стол, производител „Елит“ ЕООД, бук + текстил, цена 39 лв. ; тапициран стол, производител „Троя Тех“ ООД, бук + текстил, цена 77 лв.;  тапициран кухненски ъгъл, производител „Солвент“ ЕООД, текстил + ПДЧ, цена 289 лв.; канапе, производител „Ловеч Авто“ ЕООД, текстил + ПДЧ, цена 379 лв.; канапе, производител производител „Солвент“ ЕООД, текстил + ПДЧ, цена 619 лв.; друг вид с цена 835 лв.;  кухненски ъгъл, производител „Солвент“ ЕООД, текстил + ПДЧ, цена 345 лв. и друг вид с цена 195 лв.Констатирано е, че е извършено нарушение на чл.3, ал.4 от Наредба за етикирането и наименованията на текстилните продукти.

Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП и на осн.чл.198 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лв. за извършено нарушение по чл. 3, ал. 4 от НЕИТП.

При проверка на съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът констатира, че същите са издадени при спазване на всички срокове и процедури, предвидени в ЗАНН, издаденото НП е компетентен орган

               Въпреки изложеното, обжалваното НП е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила.

               На първо място следва да се посочи, че законодателят е предвидил и приел специални нормативни изисквания, касаещи етикетирането на определени категории стоки, предлагани за продажба (чл. 9 и сл. от ЗЗП). Такива са приети и с Наредбата за етикетирането и наименованието на текстилните продукти. В АУАН, както и в наказателното постановление, АНО е приел, че предвид направената констатация за извършено нарушение от „Мики-М” ЕООД, последното следва да се подведе под нормата на  чл. 3, ал. 4 от НЕНТП. според нормата на  чл. 3 ал.4 от НЕНТП, която е посочена в НП, търговците трябва да продават само текстилни продукти, етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата. Тази разпоредба не визира конкретно нарушение, тя е обща. Предит на това съдът счита, че е нарушено правото на защита на санкционираното лице, защото същото е лишено от възможността да узнае, какво точно нарушение е извършил, а оттук е нарушено и правото му на защита.

               На втори място следва да се отбележи, че от така издадените АУАН и НП, а и дори след проведено съдебно заседание не става ясно, дали продаваните стоки влизат в обхвата на чл.2 , ал.2, т.2 от НЕНТП, а именно, че следва да се прилага правилата на  НЕНТП за „покривни материи за мебели, слънчобрани и дъждобрани, съдържащи не по-малко от 80 на сто текстилни компоненти“,т.е. ясно дали изобщо има извършено нарушение, тъй като не е доказано по категоричен начин, че в посочените мебели има не по малко от 80 на сто текстилни компоненти.

              При тези съображения жалбата се явява основателна и доказана и Наказателно постановление № 2019-0048600/29.08.2019г. на Директора на РД към ГД „Контрол на пазара” към КЗП гр.Русе на „Мики-М” ЕООД, ЕИК: 104677513, със седалище в гр.С. представлявано от Ю.И.Й. следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Воден от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ  НП № 2019-0048600/29.08.2019г. на Директора на РД към ГД „Контрол на пазара” към КЗП гр.Русе на „Мики-М” ЕООД, ЕИК: 104677513, със седалище в гр.С. представлявано от Ю.И.Й., с което е наложено административно наказание на осн.чл.198 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 300лв.за нарушение на чл.3, ал.4 от Наредба за етикирането и наименованията на текстилните продукти., НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

  Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: