Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 28.06.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на   петнадесети юни през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното от съдията  гр.д. N 245 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе взема предвид :

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” грикопол за настаняване в семейството на Г. С Ш. – сестра на детето ДМИ, ЕГН: ********** поради това, че родителите нем ожели д аполагат трайно грижи за детето.Излага се, че със Заповед № ЗД-01-0016/ 23.07.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол, детето е настанено временно в семейството сестра си Г. С Ш., до произнасянето на съда.

В с.за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява ВТи не поддържа  искането.

РП-Никопол  изпраща представител и изразява становище, че молбата не следва да бъде уважена.

В едно от проведените съдебни заседания се явяват майката и сестрата на детето Г. С Ш. и изразяват становище, че тя не могат и желае да се грижат за детето.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е С.И.Ш., ЕГН: **********, а бащата е М.Г.И., ЕГН: **********.

Съдът след като съобрази становището на страните счита, че не следва да бъде настанено детето в семейството на сестра си, тъй като тя завява, че не може и не желае да се грижи за него.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НЕ НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1., т.3 от ЗЗД детето ДМИ, ЕГН: ********** в семейството на Г. С Ш. – сестра на детето

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Нокопол и РП-Никопол.

 

 

                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: