Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 03.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

при секретаря В.Х. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№243 по описа за 2014г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

         НРП с постановление от 01.10.’14г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемия Д.А.Д. *** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

         На проведеното съдебно следствие обвиняемият се признава за виновен и заявява, че съжалява за стореното.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

         С определение №415/01.09.2014г. и заповед за незабавна защита №2/01.09.2014г. по гр.д.№346/’14г. на основание чл.18, ал.1 от ЗЗДН обвиняемият е бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Я.Б. и е бил отстранен от съвместно обитаваното с пострадалата Б. жилище, намиращо се в ***.

         На 29.09.2014г. след сигнал от ОДЧ при РУ-ГУЛЯНЦИ, свидетелите Ц. и М., полицаи при същото РУ посетили дома на свидетелката Б. в с.МИЛКОВИЦА, където открили обвиняемия да извършва ремонтни работи в къщата на Б..

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с незабавно производство №25/’14г. по описа на НРП доказателства – заверени копия от определение №415/01.09.2014г. и заповед за незабавна защита №2/01.09.2014г. по гр.д.№346/’14г., характеристична справка, справка за съдимост, протоколи за разпит на свидетели.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемия Д.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.296, ал.1 от НК, тъй като на 29.09.2014г. в *** се намирал в дома на Я.Б., по отношение на която с определение №415/01.09.2014г. и заповед за незабавна защита №2/01.09.2014г. по гр.д.№346/’14г. на основание чл.18, ал.1 от ЗЗДН обвиняемият бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие и бил отстранен от съвместно обитаваното с пострадалата Б. жилище в ***.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона в разпоредбата на чл.296, ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС до три години или глоба до пет хиляди лева.

От обективна страна всички елементи на състава са налице, тъй като обвиняемият след като е бил налице съдебен акт, с който обвиняемия е бил отстранен от съвместно обитаваното с пострадалата Б. жилище в *** в момента на проверката се е намирал в жилището на Б..

От субективна страна обвиняемия Д. съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искала тяхното настъпване. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Дееца не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Д..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на дееца съдействието, което е оказал на органите на до съдебното производство, обстоятелството, че същия признава вината си. Съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието, чистото съдебно минало на обвиняемия, поради което достига до извода, че следва да му бъде наложено наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

         Предвид изложеното на обвиняемия Д. следва да бъде наложено минималното предвидено в чл.78а от НК наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

                   Водим от горното, съдът

РЕШИ:

         На основание чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА Д.А.Д. – роден  на ***г***, с адрес ***, с настоящ адрес ***, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не осъждан, пенсионер, ЕГН********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за това, че на 29.09.2014г. въпреки определение №415/01.09.2014г. и заповед за незабавна защита №2/01.09.2014г. по гр.д.№346/’14г., с които на основание чл.18, ал.1 от ЗЗДН обвиняемият бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие и бил отстранен от съвместно обитаваното с пострадалата Б. жилище в *** се намирал в дома на Б., като му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от уведомлението до страните.

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: