Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 13.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІІІ граждански състав в  открито   заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                                       Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното от съдията Наумова гражданско дело № 231 по описа на съда за 2016 г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

        

         Делба - І фаза.

         Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

         Иск с правно основание чл. 34 от ЗС.

        

          В Никополският районен съд е постъпила искова молба от А.Г.А. ***, чрез адв.Б.П., против  З.Б.Н. ***, Л.Б.К. ***, П. *** и „Агро – Бел 201“ ЕООД   в която се твърди, че страните са съсобственици на описаното   имущество – 2бр. ниви в землището на с.Д., общ.Гулянци.  Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните имоти между страните при следните права на собственост: за ищцата ½ д.ч. , за ответниците З.Н., Л.К. и П.Б. Еберг по 1/10 ид.ч. и за ответника „Агро-Бел“ ЕООД -  1/5 ид.ч.   Претендира разноски. Прави се искане по реда на чл. 344, ал.2 ГПК, за разпределение ползването на делбените имоти от ищеца, като същите се ползват само от  ищеца и четвъртият ответник- П. Едберг,  както и да бъде осъден ищеца да заплати на останалите съсобственици, припадащите им се с оглед правата им в имота справедлива пазарна цена, представляаща  обезщетение на ответниците срещу ползването.

               В хода по същество, ищеца, чрез процесуалният си представител, представя доказателства за извършена разпоредителна сделка след образуване на делото  от ответницата П. Еберг, в поза на ищцата, която моли да се съобрази при допускането на делбата.

               Ответника „Агро Бел 2001“ ЕООД е депозирала писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, в който  признава иска, и счита същият за основателен.Заявява, че е съгласен да бъде допусната делбата на процесните имоти  при   права, съгласно закона.Моли  да бъде оставено без уважение особеното искане на ищеца за постановяване ползването на имота до приключване на делото за делба, т.к. има вписан договор за аренда за процесните имоти до 2019г., вкл. Представя доказателства.Моли да не му се възлагат разноски, т.к. не е причина за завеждане на делото, т.к. заявяват готовност да поделят имотите доброволно.

               Останалите ответници, не изразявата становище по иска, в с.з. не се явяват и не се представляват.

              Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

               По делото не се спори, а и видно от представените писмени доказателства се установява, че ищцата е дъщеря на Гюро Рангелов соколов, поч. На 11.06.1986г., , т.е. негов законен наследник, а първите трима  ответника, Д.Б.К. и Й.Б.И. , са негови внучки – наследници, по право на заместване на другата дъщеря на наследодателя – С.Г.К., поч.2002г.

              Не се спори по делото и това се установява с представените писмени доказателства, че  с нотариален акт за дарение на  недвижим имот № 107 от 05.06.2015г., том 6, рег. № 3329, дело 819 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата, ответника „Агро Бел – 2001“ ЕООД е придобил, преди предявяване на иска за делба, чрез дарствено разпореждане от Д.Б.К.  1/10 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата.

               Не се спори по делото и това се установява с представените писмени доказателства, че  с нотариален акт за продажба на  недвижим имот № 108 от 05.06.2015г., том 6, рег. № 3332, дело 820 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата, ответника „Агро Бел – 2001“ ЕООД е придобил, преди предявяване на иска за делба, чрез покупка  от Д.Б.К.   1/10 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата.

              Видно от представеният по делото  нотариален акт за продажба на  недвижим имот № 196 от 21.09.2016г., том 9, рег. № 6475 дело 1348 на нотариус с рег.№ 232 и район на действие този на РС Никопол, вписан в СВ на същата дата, ищеца А.Г.А. е придобила, след предявяване на иска за делба, чрез покупка  от  ответника П.Б. Еберг   1/10 ид.ч. от процесните имоти предмет на делбата.

            По делото са представени и 2 бр. скици на процесните  имоти.

             По делото безспорно е установено също, че ответницата З.Б.Н. е поставена под пълно запрещение с решение на Габровският окръжен съд постановено по гр.д. 488/2001г. на същият съд, както и че на същата е определен за настойник с учредителен протокол от 13.12.2007г. на Общ.Дряново – Й.В.Й., служител на ДВПР с.Р., общ.Дряново, обл.Габрово.

                При установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

              Установи се в настоящето производство от обсъдените доказателства, че между страните в настоящето производство е налице съсобственост върху имуществото, по отношение на което се иска допускане и извършване на съдебна делба. Установи се, че  съсобствеността е възникнала на основание,   наследство и  прехвърлени  на трето лице с дарствени и  разпоредителни сделки, права.

                 При съобразяване на установеното от обсъдените по-горе писмени доказателства, съдът приема, че правата на собственост на страните върху процесното имущество са следните :  5/10 ид.ч., ищцата притежава въз основа на наследство по закон от общият наследодател Г.Соколов, а 1/10ид.ч. същата е придобила, чрез сделка от ответницата П.Б. Едберг, или ищцата притежава на  основание наследство по закон и покупко  - продажба , общо 6/10 ид.ч.  от процесните имоти.Ответниците З.Б.Н. и Л.Б.К., притежават по наследство от общият наследодател по 1/10 ид.ч.,  а ответника „Агро –Бел 2001“ ЕАД е придобил общо 2/10 ид.ч.  на основание  дарствено разпореждане и договор за продажба.  

              Предвид изложеното делбата следва да се допусне между  ищцата А.Г.А. и ответниците З.Б.Н., Л.Б.К. и „Агро – Бел 2001“ ЕАД.

             Имуществото, което следва да се допусне  до делба са процесните земеделски земи – 2бр.НИВИ, с №№ 004028 и 021042, и двата в землището на с.Д., общ.НикопоГулянци.

             Делбата следва да се допусне при правата на собственост, сочени по-горе, а именно : за ищеца  А.Г.А. 6/10 ид.ч.,  за ответниците  З.Б.Н. и Л.Б.К. по 1/10 ид.ч. за всяка от тях и за ответника „Агро – Бел 2001“ ЕАД 2/10 ид.ч. , от всички имоти предмет на делбата.

             По отношение на искането на ищеца по чл. 344, ал. 2 от ГПК:

             Съгласно чл. 344, ал. 2 от ГПК в решението по ал. 1 или по-късно, ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, съдът по искане на някой от тях постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването.

            Посочената разпоредба дава възможност за привременна промяна при ползването на делбения имот, респ. получаване на обезщетение за лишаването на някой от съделителите от ползването му. Постановяването й е обусловено от две предпоставки: не всеки от съделителите да ползва съсобствения имот съобразно правата си и да е постъпило искане за разпределение на ползването от съда. Фактическото основание за допускане на мярката в една от двете й форми е някой от съделителите да ползва имота в обем, надхвърлящ квотата му в съсобствеността.Такива доказателства по делото не са ангажирани от ищеца,  напротив,  ответника „Агро – Бел 2001“ ЕАД възразява, че за процесните имоти има сключен договор за аренда, за срок о 2019г., съгласно който всички съсобственици, вкл. и ответника „Агро – Бел 2001“ получават годишна рента съгласно правата си в съсобствеността.

             Във връзка с искането по чл. 344, ал. 2 от ГПК ответниците не са   претендирали  да им се  заплаща припадащата им се според притежаваната идеална част наемна цена за имотите през времетраене на делбеното производство. 

              Предвид това съдът намира, че искането на ищеца за определяне на привременни мерки досежно процесните  имоти, не следва да бъде уважено.  

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

              ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.34 от ЗС да се извърши съдебна делба между А.Г.А. *** с  ЕГН **********, З.Б.Н. с ЕГН ********** ***, недееспособна  действаща чрез своя настойник Й.В.Й., съгласно учредителен протокол от 13.12.2007г. при органа по настойничество и попечителство при Общ.Дряново , Л.Б.К. *** с ЕГН ********** и „АГРО - БЕЛ 2001“ ЕАД с.Брест, общ.Гулянци с ЕИК 114547023  на следните недвижими имоти:

     1/.НИВА с площ от 4.999дка. /четири дка деветстотин деветдесет и девет кв.м./ находяща се в землището на с.Д.,общ. Гулянци, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 24308, четвърта категория, в местността „КРАЙ СЕЛОТО ЛЪКАТА“, съставляваща имот №004028/четири хиляди двадесет и осем/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004027-нива насл.на А.Г.Р., имот №004014-нива на Л.Й.А., имот №004015-нива насл.на Б.Н.М., имот №004029-нива на С.И.Д., имот №004601-полски път на Община Гулянци и

      2/.НИВА с площ от 20.188дка. /двадесет дка. сто осемдесет и осем кв.м./ находяща се в землището на с.Д.,общ. Гулянци, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 24308, четвърта категория, в местността „ЧИФЛИКА“, съставляваща имот №021042/двадесет и една хиляди четиридесет и две/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №021066-нива на К.И.Г., имот №021022-нива на „Агро-Бел 2001“ ЕООД, имот №021023-нива на „Агро Финанс“ АДСИЦ, имот №021035-нива насл.на Л.И.К., имот №021612-полски път на Община Гулянци.

   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, искането на ищцата А.Г.А. *** с  ЕГН **********, с правно основание чл. 344, ал. 2 от ГПК, ДА ПОЛЗВА временно делбените недвижими имоти, до окончателното извършване на делбата, като НЕОСНОВАТЕЛНО и НЕДОКАЗАНО.

                От допуснатия до делба имоти  ДА СЕ ОБРАЗУВАТ ДЕСЕТ РАВНИ ДЯЛА, от които : за ищеца  А.Г.А. ШЕСТ ДЯЛА, за ответниците З.Б.Н. и Лиля на Б.К. по ЕДИН ДЯЛ, а за  ответника „Агро – Бел 2001“ ЕАД, ДВА  ДЯЛ.

               НЕ ДОПУСКА ДО УЧАТИЕ в делбата  ответницата П.Б. Еберг с ЕГН **********.

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

       

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: