О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Никопол, 16.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд ...... наказателен състав в закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов ЧНД№228 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

С постановление от 20.01.2015г. НРП е прекратила до съдебно производство №С-1/2014г. по описа на същата прокуратура образувано спрямо Т.Ж.К., ЕГН********** *** за престъпление по чл.311, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

Недоволна от постановлението на прокуратурата е останала А.Н.М., ЕГН********** ***. В жалбата се излагат доводи, че майката на жалбоподателката, която е пострадала от деянието страда от психично заболяване, който факт е бил използван, за да се извлекат личните данни на пострадалата и състави пълномощно, след което да се продадат наследствени имоти. Моли съда да отмени постановлението на НРП.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено следното:

Видно от представената по делото обратна разписка е, че обжалваното постановление за прекратяване на НРП е било връчено на А.Н.М., ЕГН********** *** на 27.10.2015г. Жалбата е била заведена в НРП на 29.10.2015г., което води до извода, че е подадена в изискуемия срок.

Съдът във връзка с допустимостта на жалбата прецени и друг факт. Видно от до съдебно производство №С-1/2014г. е, че в него като пострадало лице е участвала Ж.П. М., ЕГН**********, за която жалбоподателката, като нейна дъщеря твърди, че живее с нея на един и същи адрес. Следва да се посочи, че по до съдебно производство №С-1/2014г. в том 3 се намира съдебно-психиатрина експертиза (стр.5-10), от която е видно, че Ж.П. М., ЕГН********** към момента на деянието и сега е невменяема. В тази връзка в цяло производство липсват данни за роднински връзки между А.Н.М., ЕГН********** и Ж.П. М., ЕГН**********. Отделно липсват данни за назначаването на А.Н.М., ЕГН********** за настойник или попечител на своята майка, за да е налице правната възможност А.Н.М., ЕГН********** да представлява майка си. По до съдебно производство №С-1/2014г. в том 1, страница 29 е налице заверено пълномощно от 01.09.2008г., с което А.Н.М., ЕГН********** е упълномощена от майка си да извършва правни и фактически действия действия, но във връзка с наследствени имоти. Това пълномощно не се отнася до правни и фактически действия във връзка с обжалване на постановление от 20.01.2015г., с което НРП е прекратила до съдебно производство №С-1/2014г. по описа на същата прокуратура.

Отделно следва да се посочи, че във връзка с изискана от съда справка от община Гулянци по делото е получена справка заведена с вх.№2933/13.11.2015г., от която е видно, че Ж.П. М., ЕГН********** няма назначен настойнически съвет или попечител.

Ето защо съдът намира, че настоящето производство следва да се прекрати, а жалбата А.Н.М. следва да се отхвърли като недопустима.

С оглед на изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД№228/‘15г. на НРС поради недопустимост на жалбата на А.Н.М., ЕГН********** ***

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за пректаяване на производството по делото може да се обжалва или протестира в 7-дневен срок от уведомлението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: