Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 20.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД225 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №14-0305-000320/10.09.’14г. на началник група към ОД на МВР-ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ на Ш.Д.А. *** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв., лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца и на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №Iз-2539/04.01.2013г. на МВР в сила от 04.02.2013г. отнети 10к.т.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя А., който го е обжалвал. Излага доводи, че поради обективни причини не могъл да стигне до болницата в гр.НИКОПОЛ, за да даде кръв. Моли съда да отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е взел становище.

         За ответника по жалбата ОДП – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят И. и свидетеля В. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         На 30.08.’14г. в с.МУСЕЛИЕВО, общ.НИКОПОЛ се провеждал празника на селото. Актосъставителят и свидетеля В. били изпратени в селото във връзка със специализирана полицейска операция по охрана на обществения ред в селото и извършване на контрол на водачите на МПС за алкохол и правоспособност. Около 04,53ч. след приключване празника в селото двамата спрели за проверка жалбоподателя на изхода на селото по посока гр.ПЛЕВЕН, който се движел по ул.”Г.ДИМИТРОВ”. Същият бил поканен да бъде изпробван с техническо средство за алкохол. След изпробването уредът отчел положителна проба - 0,54% алкохол в кръвта, като показанията на уреда били показани на жалбоподателя. За извършеното нарушение на място бил съставен АУАН. Жалбоподателят присъствал при съставянто му, запозна се със съдържанието му, подписал се и му се връчило копие от акта, което той взел. В съставеният АУАН жалбоподателят вписал възраженията си и му бил издаден талон за кръвна проба, съгласно който той следвало да се яви в болницата в гр.НИКОПОЛ, а автомобилът, който управлявал бил спрян от движение. За да се придвижи до болничното заведение жалбоподателя се обадил на брат си, но докато той пристигне и го закара в болницата за даване на кръвна проба даденият в талон срок бил изтекъл и медицинският екип отказал взимането на проба от жалбоподателя.

         Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя както от АУАН с бланков №250169/30.08.’14г. и издаденото НП№14-0305-000320/10.09.’14г.

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от показанията на актосъставителя И. и свидетеля В.. Показанията на двамата свидетели съдът кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им впечатления и взаимно се допълват.

         Жалбата срещу издаденото НП е допустима, подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Следва да се посочи относно изтъкнатите в жалбата нарушения, че жалбоподателят лично е вписал в съставения на място АУАН възраженията си относно показанията на техническото средство, с което е било измерено количеството алкохол в кръвта му, което според съда е изключено ако той не е видял и не са му били показание отчетените от уреда стойности. Що се отнася до твърденията му, че е международен шофьор и с това си изкарва прехраната следва да се отчете, че за тези му твърдения в АУАН са налице данни само относно притежаваните от него категории, а не и какво работи, с какво си изкарва хляба, който факт жалбоподателят е знаел още преди да се качи и управлява МПС след употреба на алкохол.Именно поради притежаваните от него категории е следвало да се отнася с особено внимание към употребата на алкохол и управляването на МПС.

         Освен това останалите обстоятелства относно това кой е нарушителя, къде е извършено нарушението, какво количество алкохол е имал в кръвта си са изяснени. Обективните причини довели до пропускане на срока за даване на кръвна проба за съда са извън предмета на изследване.

В тази връзка съдът намира доводите на жалбоподателя за неоснователни.

По отношение вида на наказанието наложено на жалбоподателя съдът намира, че АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност. За нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП са предвидени долни и горни граници на наказанията, като АНО правилно е отчел и на жалбоподателя са били наложени минимумите на предвидените санкции – 500лв и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. По отношение отнемането на 10к.т. за тази част от наказанието размерът е фиксиран.

От гледна точка на превенцията според съда с наложеното административно наказание ще се постигне поправителния и превъзпитателен ефект, който с очаква, като в тази връзка намира, че издаденото НП следва да се потвърди.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №14-0305-000320/10.09.’14г. на началник група към ОД на МВР-ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ, с което на Ш.Д.А., ЕГН ********** *** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв., лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца и на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №Iз-2539/04.01.2013г. на МВР в сила от 04.02.2013г. отнети 10к.т., като законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: