ОПРЕДЕЛЕНИЕ ________

 

гр. Никопол, 23.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД ... наказателен състав на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Н.Б.

                                              И.И.

                                                                                    

при участието на  секретаря Поля Видолова и в присъствието на прокурора Велислава Патаринска разгледа докладвано от съдията ТИХОЛОВ НОХД №217/’18г.  по описа на РС-Никопол, за да се произнесе взе предвид следното:

         С постановление от 27.03.2019г. НРП е направила предложение до НРС за отстраняване на всички затруднения и съмнения във връзка с тълкуването на присъда №29/27.11.2018г. по НОХД№217/'18г. на НРС, с която на подсъдимият И.И.С., ЕГН********** *** е наложено наказание.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

С присъда №29/27.11.2018г. по НОХД№217/'18г., НРС е наложил на подсъдимия И.И.С. - роден на ***г. в Руска федерация, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН********** на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим.

Със същата присъда на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът е привел в изпълнение наказанието в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим, ОТДЕЛНО от предходното наказание.

В предложението до НРС, НРП сочи, че затруднението в обсъждания съдебен акт произтича от факта, че размерът на наказанието, което на основание чл.68, ал.1 от НК, съдът е привел в изпълнение, а именно ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим в действителност по цитираното дело и присъда е в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, от където произтича и затруднението.

След проверка по делото се установи, че този грешен размер на наказанието, което съдът с присъда №29/27.11.2018г. по НОХД№217/'18г. на основание чл.68, ал.1 от НК е привел в изпълнение е бил изписан в справката за съдимост рег.№9986/19.09.2018г., която е била изискана и представена от Централно бюро съдимост при МП-София. Освен това се установи, че и в съставеният след постановяване на присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. бюлетин, правилно НРС е изписал, че на С. се налага наказание  ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, който бюлетин е бил изпратен пак на ЦБС при МП-София.

Ето защо, съдът намира, че за отстраняване на всички неясноти във връзка с тълкуване и изпълнение на влязлата в сила присъда №29/27.11.2018г. по настоящето НОХД №217/2018г. следва вместо:

На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим, ОТДЕЛНО от предходното наказание, да се чете:

На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим, ОТДЕЛНО от предходното наказание.

При това положение, съдът намира, че по този начин ще се отстранят всички затруднения и съмнения във връзка с изпълнение на наложените наказания.

След влизане в сила на определението на съда, препис от него да се изпрати на ЦБС при МП-София.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ТЪЛКУВА на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК присъда №29/27.11.2018г. по НОХД №217/2018г. на НРС, като вместо:

На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим, ОТДЕЛНО от предходното наказание, да се чете:

На основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА наложено с присъда №24/01.08.2016г. в сила от 16.08.2016г. по НОХД №143/2016г. по описа на Районен съд-Никопол, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим, ОТДЕЛНО от предходното наказание.

След влизане в сила на определението на съда, препис от него да се изпрати на ЦБС при МП-София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

2.