ОПРЕДЕЛЕНИЕ ________

 

гр. Никопол, 03.12.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД ... наказателен състав на трети декември през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Н.Б.

                                                                               Х.К.

 

при участието на  секретаря Десислава Бунева и в присъствието на прокурора Велислава Патаринска разгледа докладвано от съдията ТИХОЛОВ ЧНД №215/’19г.  по описа на РС-Никопол, за да се произнесе взе предвид следното:

         С постановление от 22.11.2019г. НРП е направила предложение до НРС за отстраняване на всички затруднения и съмнения във връзка с тълкуването на определение №183/22.10.2019г. по ЧНД№215/'19г. на НРС, с което на подсъдимият К.Н.Т., ЕГН********** - роден на ***г***, ***, български гражданин, със начално образование, неженен, не работи, осъждан на основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.25, ал.1 от НК е било определено едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД №538/’14г. на РС-Плевен и НОХД273/‘14г., а именно най-тежкото от тях в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

Видно от определението на съда е, че с определението наред с общото наказание, съдът е постановил то да се изтърпи при „СТРОГ“ режим.

Следва да се посочи, че конкретният случай попада в хипотезата на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, която дава възможност на съда да определи друг, по-лек режим на изтърпяване на наказанието ЛОС.

При това положение, както и с оглед събраните доказателства съдът намира, че режима, който е определен с определение №183/22.10.2019г. по ЧНД№215/'19г. на НРС, а именно „СТРОГ“ следва да се тълкува и чете като „ОБЩ“.

По този начин ще се отстранят всички затруднения и съмнения във връзка с изпълнение на наложеното наказание на Т..

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ТЪЛКУВА на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК определение №183/22.10.2019г. по ЧНД №215/2019г. на НРС, като вместо:
налага на основание чл.25, ал.1 от НК въ връзс чл.23 ,ал.1 от НК на осъдения К. НОКОЛОВ Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ***, български гражданин, с начално образование, неженен, работил съм по трудов договор, осъждан, ЕГН********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ от наложените му по НОХД№548/2014г. на РС Плевен, НОХД№273/2014г., а именно най-тежкото от тях в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим, да се чете:

Налага на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23 ,ал.1 от НК на осъдения К. НОКОЛОВ Т. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***, ***, български гражданин, с начално образование, неженен, работил съм по трудов договор, осъждан, ЕГН********** едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ от наложените му по НОХД№548/2014г. на РС Плевен, НОХД№273/2014г. на НРС, а именно най тежкото от тях в размерна ЕДНА ГОДИНА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 
2.