Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 20.12.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Десислава Бунева, като разгледа докладваното НАХД 213 по описа на съда за 2019г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 15-037/23.08.2019г. на Началник отдел  РК РЦ „Централен Дунав” към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА гр.Бургас на Д.П.И. *** за нарушение на чл. 17, ал.1, т.1 ЗРА и на осн.чл.56, ал.1 от ЗРА му е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. за това, че жалбоподателят на 12.06.2019г.в 11.45ч. на р.Дунав, на р.км.610, в близост до м.“Карабоаз“ извършва стопански риболов без разрешително и придобито право за усвояване на рибен ресурс за 2019г., като използва 1 бр.немаркирана мрежа потопена във водата в работно положение.

 Недоволен от така наложените наказания е останал жпод.И., който в подадената жалба твърди, че НК е неправилно и постановено в нарушение на закона.

 Ответникът по жалбата  ИАРА гр.Плевен изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно.Моли съда да го потвърди.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице и жалбата е процесуално допустима.

На 12.06.2019г. служителите на ИАРА-Плевен св.Д. и П., извършвали рутинна проверка близо до гр.Г. преминали през дигата и по пътя тръгнали към р.Дунав.Поради високото ниво на реката пътя бил залят.В близост до местността „Карабоаз“ и р.к.610 по р.Дунав около 11:45 часа виели спрял автомобил и едно лице което е във водата и работи риболовна мрежа.В близост до лицето във водата имало и надуваема гумена лодка, но лицето не било в лодката, а било нагазило на 4-5 м. във водата.По протежението на пътя била пусната мрежа.Служителите на ИАРА му се представили.Казали му да си събере мрежата.Той я бил събрал и излязъл на брега.На брега в чувал имало 1 бр.риба от вида шаран.Установили, че лицето е жпод.И. и при разговор с него им казал, че имал билет за стопански риболов от миналата година и в скоро време щял да си подаде документите и за настоящата година.След което му бил съставен АУАН, който е подписан от жалбоподателя без възражение и в последствие обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка се доказа от показанията на свидетелите и писмените доказателства по делото.Съдът не кредитира показанията на свидетелите, които по никакъв начин не се опровергаха от жалбоподателя, а и показанията им се подкрепят от всички събрани по делото доказателства.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган съгласно приложената по делото заповед, АУАН също е съставен от компетентно лице и в сроковете по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Настоящият състав като инстанция по същество след извършена проверка за законност, констатира, че при издаването на наказателното постановление и АУАН са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които обуславят неговата отмяна. Същите е издадени в срок.

Наказателното постановление е издадено за нарушение по  чл. 17, ал. 1 ЗРА., като жалбоподателят е санкциониран на осн. разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ЗРА. Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗРА "Който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв. ". Законодателят въвежда в състава на административното нарушение по този законов текст извършването на стопанския риболов да е без разрешително или ако е във воден обект, различен от Черно море и река Дунав да е в нарушение на чл. 17 от ЗРА – където пак са въведени изискванията за разрешително – съгл.  чл. 17, ал. 1 от ЗРА "Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. " Легалната дефиниция на понятието "Риболов" се съдържа в текста на т. 26 от § 1. на Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗРА, съгласно която, същият е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.

 

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 ЗАНН в наказателното постановление следва да се съдържа описание на нарушението, датата и мястото на извършването му и описание на обстоятелствата, при които е извършено, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Иначе казано, изискване към този правораздавателен акт е, нарушението да бъде очертано както от фактическа, така и от правна страна. Очертаването от фактическа страна означава да се опишат именно конкретни факти- какво точно е извършено като действие или бездействие, от кого и по какъв начин. След преценка на така описаните факти, същите се субсумират под съответната правна норма, която се посочва при очертаване на нарушението от правна страна. Иначе казано, административно наказващият орган първо описва факти, а после посочва правната оценка, която дава на тези факти. Това законодателно изискване съществува с оглед възможността на наказаното лице да се защитава. Същото може да оборва както фактическите констатации, претендирайки, че отразеното в постановлението не съответства на обективната истина, така и да оборва правната оценка на приетото за установено от фактическа страна. Задължителността на този реквизит следва и от тълкуването на самия закон. Така в чл. 53, ал. 2 ЗАНН е посочено, че наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в АУАН-а, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, т. е. неминуемо отново се изисква да се опишат фактите, които наказващият орган счита за основание за ангажиране на административнонакзателна отговорност. Пропускането на този реквизит ограничава и възможностите на съда за осъществяване на контролните си правомощия, тъй като при липса на описани факти, не може да се прецени дали е извършено нарушение, или не.

В конкретния случай, в обжалваното наказателно постановление и АУАН са посочени дата и място, но после е записано, че жалбоподателят "извършва стопански риболов", като използва 1 бр.немаркирана мрежа, потопена във водата. Така използваните изрази по никакъв начин не дават информация за това какво точно е извършено, какво е било конкретното поведение на лицето. Напротив, така използваните изрази по същество представляват правна оценка на поведение, доколкото изпълнителното деяние може да има няколко форми. Тук е мястото да се посочи и че с изложената от актосъставителя в съдебно заседание фактическа обстановка за първи път се въвеждат съставомерни елементи чрез описване на конкретните действия на лицето, а именно , че лицето е било нагазили 4-5 м. във водата и е оправял пуснатата във водата мрежа, което е недопустимо.Още повече едва съдебно заседание се установява, че на брега в чувал е имало 1 бр. риба от вида шаран. Иначе казано, въпреки, че съда вяра на тези показания, същите не могат да санират допуснатото нарушение.Това е следвало да бъде сторено с издаденото НП по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН,като административно наказващия орган е следвало да опише точно, ясно и пълно фактическата обстановки, при която е извършено административното нарушение, а не дословно да преписва написаното в АИАН

Предвид изложеното, съдът намира, че е нарушена разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, което нарушение е довело до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, като същото няма как да бъде отстранено.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло, поради което и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И     :

 

 

      ОТМЕНЯ наказателно № 15-037/23.08.2019г. на Началник отдел  РК РЦ „Централен Дунав” към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА гр.Бургас на Д.П.И. *** за нарушение на чл. 17, ал.1, т.1 ЗРА и на осн.чл.56, ал.1 от ЗРА му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. за това, че жалбоподателят на 12.06.2019г.в 11.45ч. на р.Дунав, на р.км.610, в близост до м.“Карабоаз“ извършва стопански риболов без разрешително и придобито право за усвояване на рибен ресурс за 2019г., като използва 1 бр.немаркирана мрежа потопена във водата в работно положение., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: