Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 26.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря П.В. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД212 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №15-0305-000119/23.09.’15г. на началника на РУ – НИКОПОЛ към ОД на МВР-ПЛЕВЕН на В.Г.М., ЕГН********** ***, с адрес по лична карта в гр.Р., ***, живущ ***, Първи стопански двор на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50лв., а на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя М., който го е обжалвал. Жалбата е бланкетна и в нея не са посочени доводи.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е взел становище.

         За ответника по жалбата ОДП – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Н. и свидетеля В. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         На 13.09.’15г. полицейски патрул в състава, на който били актосъставителя Н. и свидетеля В. се намирал на изхода на с.ВЪБЕЛ, общ.НИКОПОЛ на ул.”Г.ДИМИТРОВ”. Там по посока с.Л. бил разположен полицейският автомобил. Около 14,30ч. полицейските служители спрели за проверка жалбоподателя, който управлявал в с.ВЪБЕЛ по посока с.Л. лек автомобил марка „ПЕЖО“, с ДК№ЕН07-72АМ. При проверката констатирали, че жалбоподателя управлява МПС когато е в движение  без да използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано. Освен това жалбоподателят не носил свидетелство за регистрация на МПС, което управлява. Първоначално жалбоподателят бил уведомен, че за констатираните нарушения ще му се състави фиш. Същият обаче заявил, че желае за констатираните нарушения да му се състави АУАН. На място бил съставен АУАН. Жалбоподателят присъствал при съставянто му, запознал се със съдържанието му, подписал се и му се връчило копие от акта, което той взел. В съставеният АУАН жалбоподателят не вписал възражения.

         Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя както от АУАН№119/13.09.’15г., издаденото НП№15-0305-000119/23.09.’15г., така също и от представените копия от заповед №8121з-47/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи, относно компетентността за издаване на НП по ЗДвП, справките за нарушител от ОДП-Плевен и ОДП-Р..

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя и от показанията на актосъставителя и свидетеля В.. Показанията на двамата свидетели съдът кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им впечатления и взаимно се допълват, като с тях се установява кой е нарушителя, кога и къде е извършено нарушението.

         Жалбата срещу издаденото НП е допустима, подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Жалбата е бланкетна и в нея жалбоподателя не е посочил какво го е мотивирало да обжалва издаденото НП. Според съда с оглед представените по делото доказателства АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност. За нарушението по чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП размера на административното наказание глоба е фиксиран в размер на 50лв. Що се отнася до разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП, в тази хипотеза размерът на глобата също е фиксиран на 10лв.

От гледна точка на превенцията според съда и с оглед справката за нарушенията на жалбоподателя, която според съда е показателна за това колко същият спазва ЗДвП наложените административни наказания ще постигнат поправителния и превъзпитателен ефект, който с очаква от тях, като в тази връзка намира, че издаденото НП следва да се потвърди.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №15-0305-000119/23.09.’15г. на началника на РУ – НИКОПОЛ към ОД на МВР-ПЛЕВЕН, с което на В.Г.М., ЕГН********** ***, с адрес по лична карта в гр.Р., ***, живущ ***, Първи стопански двор на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50лв., а на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., като законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: