Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 20.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД212 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №14-0305-000247/04.07.2014г. на началник група към ОД на МВР ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ на Д.И.Б. на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 100лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя Б., който го е обжалвал. В жалбата се сочи, че при издаване на НП АНО не се е съобразил с допуснатите нарушения на материалния и процесуален закон, нито е обърнал внимание на фактическата обстановка, като за всяко едно от нарушенията са развити мотиви. Моли съда НП да се отмени.

Жалбоподателят е бил редовно призован и се е явил лично в съдебно заседание.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят С. и свидетеля Н. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 07.08.’14г., а жалбата е била заведена с вх.№1964/13.08.2014г. в РУ-НИКОПОЛ, поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява основателна.

Акт за установяване на административно нарушение  №247/24.06.’14г. е съставен от С.Г.С. на длъжност МлАК при РУП – НИКОПОЛ против Д.И.Б., ЕГН********** *** за това, че на 24.06.2014г. около 15,18ч. в *** в посока гр.БЕЛЕНЕ същият извършил административно нарушение, като се движел в населено място със скорост по-висока от допустимата.

Жалбоподателят е подписал АУАН, като е отразил, че възраженията, които има.

За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъставителя и свидетеля Н..

В показанията си пред съда двамата свидетели излагат различна фактическа обстановка след като от съда им е предявено приложеното по делото копие от АУАН.

Актосъставителят е заявил пред съда, че в с.Асеново бил изграден КПП, от където забелязал, че жалбоподателят изпреварил движещ се по същия път в неговата посока комбайн, поради което след констатиране превишение на допустимата за движение скорост в населено място спрял жалбоподателя. След предявяване на АУАН актосъставителят е заявил, че първоначално в него било изписано, че жалбоподателят управлявал автомобила си сам, а в последствие актосъставителя изписал отгоре „изпреварвайки комбайн”. За тази добавка актосъставителят не е дал показания, нито е посочил причината за първоначално изписаната, а след това променена фактическа обстановка. Единственото, което е посочил е, че след като е изпреварил комбайна според него жалбоподателя е бил сам на пътя, но после във фактическата обстановка в АУАН е отбелязал лично, че жалбоподателят изпреварвайки комбайн е нарушил правилата за движение по пътищата. Добавил е, че след гр.БЕЛЕНЕ в АУАН има още едно зачеркване, което касае думичката сам, а последното зачеркване след СУМПС се отнася до това, че вместо номера на СУМПС започнал да изписва ЕГН-р на жалбоподателя, което наложило да зачеркне изписаното.

Свидетелят Н. е заявил пред съда, че не си спомня да е имало друго МПС на пътя в това време. На свидетеля е известно, че има зачерквания в АУАН, но не си спомня за какво се отнасят, нито си спомня по време на проверката да е била констатирана разлика във времето по часовника на радара и на останалите лица, които са присъствали.

 

Макар и противоречиви в основната си част съдът кредитира показанията на актосъставителя и свидетеля Н., тъй като същите отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно АУАН и издаденото въз основа на него НП, копие от дневник за отразяване на резултатите от използване на техническото средство за 24.06.2014г. и копие от разпечатката от паметта на уреда включваща датата 24.06.2014г.

За изясняване на фактическата обстановка съдът е изискал и са били представени копие от дневник за отразяване на резултатите от използване на техническото средство за 24.06.2014г. и копие от разпечатката от паметта на уреда включваща датата 24.06.2014г. Видно от тях е, че по копието от дневника превишението на скоростта на жалбоподателя е 28 км, а по разпечатката 18км.

         Предвид изложеното съдът намира, че АНО е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до засягане правото на защита на жалбоподателя.

         Видно от №247/24.06.’14г. е, че в него са извършени поправки от актосъставителя, който по първоначално изписаната фактическа обстановка за това, че жалбоподателя управлявал автомобила си сам в последствие изписал отгоре „изпреварвайки комбайн”. Следващото поправяне извършено от актосъставителя е след гр.БЕЛЕНЕ в АУАН, където зачеркнал думичката „сам”, а последното зачеркване извършил след СУМПС, тъй като започнал да изписва ЕГН-р на жалбоподателя вместо номера на СУМПС.

         Видно от показанията на двамата разпитани на проведеното съдебно следствие свидетели е, че всеки един от тях посочва различна фактическа обстановка. За актосъставителя първоначално жалбоподателят е бил сам на пътя, управлявал е МПС и е надвишил максимално разрешената скорост за движение на МПС в населено място, който факт в последствие е променил за това, че жалбоподателя изпреварвайки комбайн е надвишил максимално разрешената скорост за движение на МПС в населено място без да стане в крайна сметка ясно коя точно фактическа обстановка актосъставителят е възприел. За свидетелят НЕДЕЛЕВ не е имало комбайн на пътя в нито един момент.

         На последно място в представените копия от дневник за отразяване на резултатите от използване на техническото средство за 24.06.2014г. и копие от разпечатката от паметта на уреда включваща датата 24.06.2014г. са посочени различни превишения на скоростта, за която се твърди, че се е движел жалбоподателя в населено място, съответно 28 км и 18км.

Поради изложеното съдът намира, че е налице нарушение на чл.42, т.4 от ЗАНН във връзка с чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН относно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. По този начин съдът счита, че не може точно и по категоричен начин да се установи при какви обстоятелства от жалбоподателя е било извършено нарушението и какво е било превишението на скоростта.

Следвало е АНО преди да се произнесе по преписката да провери АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост, както и да прецени събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши и разследване на спорните обстоятелства. Ако АНО беше извършил последното според съда би стигнал до друг извод относно това следва ли жалбоподателя да носи административно наказателна отговорност.

Що се отнася до извършената поправки следва да се посочи, че АУАН се е намирал в РУ-НИКОПОЛ до поискването му от съда. Установи се на проведеното съдебно следствие кой е извършил поправките, но съдът намира, че не е предмет на настоящето производство ангажирането на отговорността му.

Предвид изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №14-0305-000247/04.07.2014г. на началник група към ОД на МВР ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ, с което на Д.И.Б., ЕГН********** *** на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: