ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Никопол, 04.08.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд .... наказателен състав в закрито заседание на четвърти август през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Тихолов

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№206 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         На 01.08.2014г. в НРС от РУ-НИКОПОЛ е била изпратена жалба от Ю.П.М. *** придружена от ЗППАМ№14-0305-000111/27.06.2014г. на началник група към ОД на МВР-Плевен, РУ-НИКОПОЛ и АУАН№Т-654889/27.06.2014г.

         В жалбата се сочи, че предмет на обжалване е издадената ЗППАМ№14-0305-000111/27.06.2014г. на началник група към ОД на МВР-Плевен, РУ-НИКОПОЛ.

         В тази връзка следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5 от ЗДвП заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред ПлАдмС

         С оглед изложеното съдът намира, че производството по настоящето дело следва да се прекрати поради неподсъдност на спора на РС-Никопол, а жалбата с приложенията да се изпрати на ПлАдмС по подсъдност за произнасяне.

         По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.42, ал.2 от НПК във връзка с чл.35, ал.1 от НПК производството по НАХД№206/2014г. по описа на РС-НИКОПОЛ, поради подсъдност на делото на ПлАдмС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПлАдмС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: