О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №........                                   гр.Никопол, 25.08.2016г.

 

 

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД на двадесет и пети август две хиляди и шестнадесета година в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като взе на доклад ЧНД № 203 по описа на съда за 2016г., констатира следното:

 

         Производството  е по реда на чл.243 ал.3 и сл. от НПК.

         Образувано е по жалбата на В.Д.Ц. ***, подадена против Постановление от 03.08.2016г. на Районна прокуратура Никопол, с което е прекратено   наказателно производство по досъдебно производство № 72/2016г. по описа на РП – Никопол.

         В жалбата не се съдържат конкретни оплаквания,А с етвърди, че се иска да се продължи разследването, тъй като майката на Д.Р. не считала, че дъщеря й ще посегне на живота си.

         Съдът като извърши проверка на постановлението с оглед неговата обоснованост и законосъобразност, констатира следното:

         Досъдебното производство № 72/2016г. по описа на РП – Никопол е образувано срещу неизвестен извършител, за това, че на 29.03.2016 година в град Г., област Плевен, ул.***, причинил на Д.Б.Р. ЕГН:********** средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

           Съдът след като прецени изложените в атакуваното постановление мотиви за прекратяване на наказателното производство водено против обв.Божинов намира, че съответстват доказатевлатвата, събрани по досъдебното производство.

Прокурорът е обсъдил всички писменни доказателства, обсъдил е графическа съдебна експертиза, съдебно медицинската експертиза и съдебно психолого-психиатрична експертиза.Обсъдил показанията на свидетелите и пострадалата и е извел от тях фактите касаещи обвинението, Като съдът не следва да ги повтаря отново.Това, което следва да се отбележи, е че съдът споделя изводите на Прокурора, че по досъдебното производство не са събрани доказателства, които по несъмнен и безспорен начин да навеждат на извода за наличие на извършено престъпление по смисъла на чл.129, ал.2, вр.ал.1 НК.

От събраните по делото доказателства не може да се направи категоричен извод , че  на инкриминираната дата в дома на Р. са влезли маскирани лица и са и нанесли удар в с твърд предмет в областта на главата – по челото от който удар тя била изгубила съзнание.Графическата еспертиза по категоричен начин е доказала, че намерената бележка в дома на Р. с текст: „ тя не е моя и ваша няма да е от мен знаете кой съм“, е написано саморъчно от Д. Р..Съдът счита, че изводите на НРП, че свидетелските показания на Р. не следва да се кредитират с доверие предвид това, че те не се подкрепят от други доказателства събрани в хода на разследването, както и предвид заключението на психолого-психиатричната експертиза и това на графологичната експертиза, съдщо се споделят от настоящия състав на съда.

Предвид изложеното съдът счита, че възприетия от прокурора извод, че наказателното производство срещу неизвестен извършител следва да се прекрати поради липса на доказателства за осъществен състав на престъпление по чл.129, ал.2, вр.ал.1 от НК е законосъобразно и почива на събрания доказателствен материал, поради което обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди. 

              Водим от горното и на основание чл.243, ал.5, т.1 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 03.08.2016г. на Районна прокуратура Никопол, с което е прекратено   наказателно производство по досъдебно производство № 72/2016г. по описа на РП – Никопол, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2, вр.ал.1 от НК.

 

             Определението подлежи на жалба и протест от заинтересованите страсни, пред ПлОС в 7-мо дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: