Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 28.06.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на двадесет и осми юни през две хиляди и тринадсета година в състав:

                                      

                                                         Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: М.З. като разгледа докладваното от съдията гр.дело №201 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

 

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в професионално приемно семейство семейството на детето ГРД., ЕГН: ********** поради временна невъзможност на майката да полага грижи за детето.Излага се, че със Заповеди № ЗД-04-117/ 01.04.2013г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Плевен, детето е настанено временно професионално приемно семейството на Д.В.С. и С.И.С. *** N 6, до произнасянето на съда.

В с.з.за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява РКи поддържа  искането.

РП-Никопол изпраща представител и изразява становище детето да бъде настанено в приемното семейство.

В съдебно заседание не се майката на детето, редовно уведомена.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е Р.Б.Д., ЕГН: **********, а бащата е неизвестен.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката на детето – ГПе изпаднала във временна невъзможност да се грижи за детето си и поради това е подала молба до Дирекция „СП” детето и да бъде настанено за отглеждане в специализирана институция и съгласие за осиновяване на детето.

От приложения социален доклад за оценка на кандидати за приемно семейство, Заповед N ЗД 04-0025/08.08.2011г., към договора е видно, че семейството на Д.В.С. и С.И.С. *** са одобрени за професионално приемно семейство изявили са желание да бъде настанено в тяхното семейство детето Г и към момента полагат грижи з анего.

От приложените със Заповеди № ЗД-04-117/01.04.2013г.  на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” грлевен, детето е настанено временно в семейството на Д.В.С. и С.И.С. ***, до произнасянето на съда.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето ДГЕ, ЕГН: ********** поради временна невъзможност на майката да полага грижи за детето в професионално приемно семейство семейството на Д.В.С. и С.И.С. *** до отпадане на причините довели до приемане на тази мярка.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1., т.3 от ЗЗД детето ГРД., ЕГН: ********** поради временна невъзможност на майката да полага грижи за детето в професионално приемно семейство семейството на Д.В.С. и С.И.С. *** N 6, до отпадане на причините довели до приемане на тази мярка.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Нокопол и РП-Никопол. И се изпълнява незабавно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :