Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Никопол, 01. 10. 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополският районен съд, ІІІ граждански състав, в публичното заседание на първи септември  през двехиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря В.Х. като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 200 по описа за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 327 във вр. с чл. 79 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

 

Постъпила е искова молба от „Каргил България” ЕООД гр. София, в която се твърди, че ищецът е продал на ответника „Н. К.”*** агропродукти, за което са били издадени данъчни фактури, подробно описани в ИМ,  по които непогасената главница е в размер на  общо 11 291.67лв. Твърди се, че вследствие изпадането му в забава ответникът дължи на ищцовото дружество и лихва за забава в размер на  общо 578.85 лв. за периода от 15. 10. 2013 год. до 29. 04. 2014 год., както и договорна лихва в размер на 182.10лв.    В заключение ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати горните суми, ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите. Претендира и присъждане на направените деловодни разноски.

Ответникът „Н. К.”*** не е взел становище по исковата молба. Вс.з., се представлява от адв.С.Б. от ПлАК, който признава предявените искове.Прави възражение, за прекомерност заплатеното от ищеца адвокатското възнаграждение.

 В с.з, на 01.09.2014г ., е заявено изменение на предявената претенция за лихви, като общият размер на исковете  е увеличен до общо 709.04лв.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на ищеца, намира за установено следното:

По делото /л. 21,23, 25, 28 и л.30/ са приложени процесните данъчни фактури №  0000002588/25.02.2013г. на стойност 4 755.26лв, № ф. 000002852/07.04.2013г. на стойност 1 978.87лв., ф.№ 0000003021/12.05.2013г. на стойност 2 058.00лв.,  ди № 0000003582/27.09.2013г. на стойност 1 531.97лв. и ф. № 000002890/ 11.04.2013г.  на стойност 967.68лв., издадени от „Каргил България” ЕООД гр. София, като доставчик, на „Н. К.”***, като получател, за извършени продажби на агростоки  и култури. Така представените документи не са оспорени от ответното дружество по реда на л. 193 от ГПК/а именно: за липса на задължителни реквизити по ЗСчет в издадените фактури, за липса на доставка на описаните във фактурите стоки и пр./, поради което съдът приема същите за надлежно писмено доказателство за отразените в тях обстоятелства. Отразеното в процесните фактури се потвърждава по категоричен начин и от заключението на вещото лице С.С., което е посочило, че счетоводните записвания изцяло отговарят на изискванията на ЗСчет и ЗДДС и са водени редовно. Установява се още, че размера на дължимата мораторна лихва по процесните фактури е в размер на  526.94лв., а договорната в размер на 182.10лв. Съгласно разпоредбата на чл. 182 от ГПК вписванията в счетоводни книги, които са водени редовно, могат да служат за доказателство на лицето или организацията, които са водили книгите.

В хода на съдебното дирене ответното дружество признава предявените искове, но не ангажирала доказателства, установяващи факта на погасяване на задълженията си по процесните фактури в размер на общо 11 291.73лв..

При преценката на така събраните писмени и гласни доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на   чл. 327 ал. 1 във вр. с чл.   във вр. с чл. 79 и сл. от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД, а именно: между страните по делото съществува облигационно отношение, произтичащо от договор за търговска продажба, в изпълнение на което ищецът   е извършил продажби, като е  доставил на ответника, стоки на обща стойност  11 291.73лв. и до настоящия момент ответникът не е заплатил пълната цена на закупената стока и извършени услуги. С оглед на гореизложеното предявеният осъдителен иск се явява основателен и следва да бъде уважен изцяло, като върху сумата от 11 291.73лв. следва да се начисли и законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.С исковата си молба ищеца е предявил при условията на обективно кумулативно съединяване на исковете и претенция с правно основание чл. 86 ал. 1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД. Същата има акцесорен характер и основателността й се обуславя от основателността на главния иск. С оглед изхода по главния иск  съдът намира, че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и сумата от  526.94лв представляваща  лихва за забава върху главницата за периода от 16.11.2014г. до 29.04.2014г.

Претендираната договорна лихва в размер на 182.10лв., следва да бъде отхвърлена като неоснователна, тъй като не може една неизправна страна да бъде санкционирана два пъти за неизпълнението на едно и също парично задължение, тъй като видно от представените писмени договори и анекси към тях е била  уговорена  типичната мораторна неустойка.

 Относно оплакването за прекомерност на адвокатския хонорар от  6 210.04 лв., съдът намира същото за основателно.Безспорно се установява по делото, че на основание горепосочения договор за поръчка , Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” са били надлежно упълномощени да представляват ищеца по делото, същото е изпратил адвокат, който е взел участие в единственото съдебно заседание по делото и са изготвили и представили книжа по делото, като договорения и заплатен хонорар е общо в размер на 6 210.04лв., съгласно представеният списък на разноските и доказателства за плащането им.

  Разпоредбата на чл. 7, т.4 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения предвижда за дела с материален интерес над 10 000 лв. минималното възнаграждение да бъде в размер - 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв., т. е с оглед цената на иска, определена по-горе в размер на 12 000.77 лв. минималния размер на договореното адвокатско възнаграждение следва да възлиза на 860 лв., т.е размерът на присъденото възнаграждение не е съобразен с наредбата за минималните адвокатски възнаграждения и са налице основания за намаляването му. Наред с горепосоченото следва да се има в пред вид, че съгласно  т.3 от ТР №6/2012г., при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл.78, ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба №1/ 09.07.2004г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер. Следователно, спорният адвокатски хонорар не е бил договориран,  с оглед цената на иска, към минимума определяем по посочената Наредба № 1, поради което следва да бъде намален до сумата от 860лв.

   При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените деловодни разноски, вкл. и за адвокатско възнаграждение в размер на общо 1 350.00лв., съгласно размера на уважените искове.

По така изложените съображения Никополският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

  ОСЪЖДА “ Н. К.”***** да заплати на  “КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.София с ЕИК 175130884, сумата 11 291.73лв., представляваща непогасено задължение по фактури  0000002588/25.02.2013г.   ф. № 000002852/07.04.2013г., ф.№ 0000003021/12.05.2013г.    ди № 0000003582/27.09.2013г.   и ф. № 000002890., ведно със законната лихва, считано от   датата на подаване на исковата молба – 29.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата.

 ОСЪЖДА “ Н. К.”****** да заплати на  “КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.София с ЕИК 175130884, сумата 526.94лв. представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата от 11 291.73лв., за периода 16.11.2013г. до 29.04.2014г., ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на договорна неустойка в размер на 182.10лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА “ Н. К.”****** да заплати на  “КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.София с ЕИК 175130884, сумата 1 350.00лв.,  представляваща направени деловодни разноски, вкл. и за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважените искове.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в  двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: