Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 17.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№196 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №315/04.07.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ на Д.З.С. на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месец.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя С., който го е обжалвал. В жалбата си той е лаконичен, като е посочил, че отразеното не отговаря на истината и моли съда НП да се отмени.

Жалбоподателят е бил редовно призован за всяко едно съдебно заседание, но не се е явил, нито е ангажирал защитник, който да вземе становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят М. и свидетеля М. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 09.07.’14г., а жалбата е била заведена първоначално в СДВР отдел „ПП” с вх.№НП 315/09.07.2014г., след което по компетентност е била изпратена и получена от РУ-ГУЛЯНЦИ на 17.07.’14г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява основателна.

Акт за установяване на административно нарушение  №315/04.06.’13г. е съставен от Ц.И.М. на длъжност МлАК при РУП – ГУЛЯНЦИ против Д.З.С., ЕГН********** от гр.КНЕЖА с адрес *** за това, че на 03.06.2013г. около 22,00ч. в с.ГИГЕН, общ.ГУЛЯНЦИ, ул.”КАВАЛА”№2 при движение с несъобразена скорост напуска пътното платно, разрушава крайпътните бордюри, допуска ПТП с материални щети и напуска местопроизшествието без за това да уведоми РУП-ГУЛЯНЦИ.

Жалбоподателят е подписал АУАН, като е отразил, че няма възражения. В АУАН е отбелязано, че управлява с НП№340, за което е посочено, че се обжалва. След извършване на проверка в представената справка за нарушител в региона от съда се установи, че единственото НП№340/24.06.2012г. е издадено от ОД на МВР ПЛЕВЕН, сектор „ПП” и е било връчено на 17.10.2012г., като е влязло в сила на 25.10.2012г. и с него на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв. на основание чл.315, ал.1, т.2 от КЗ.

За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъставителя и свидетеля М..

В показанията си пред съда двамата свидетели излагат различна фактическа обстановка.

Първоначално актосъставителят е заявил, че нищо не си спомня по случая, поради което му е предявен съставеният АУАН№315/04.06.2013г. Актосъставителят в показанията си пред съда без да посочи дата, месец и година е заявил, че на въпросната дата около 11,00ч. на обяд той и свидетеля по АУАН срещнали кмета на с.ГИГЕН, който им съобщил, че в момента на улица до училището в селото товарят лек автомобил на платформа, който бил катастрофирал. Допълва, че със свидетеля М. отишли до мястото на ПТП със служебния автомобил и установили на място кой е водача и че катастрофиралия автомобил вече бил натоварен на платформа. От водача узнали, че ПТП станало около 03,00ч. сутринта в този ден, а поради уплахата си жалбоподателя не съобщил в полицията за ПТП. В заключение актосъставителят е посочил, че на място е съставен АУАН.

Свидетелят М. в показанията си пред съда без да посочи дата, месец и година е заявил, че изпълнявал служебните си задължения в с.Гитен с актосъставителя. Допълва, че кмета на селото им съобщил, че има катастрофа, след което той и актосъставителя отишли на мястото и заварили, че товарят на платформа лек автомобил. Сочи, че имало белези от ПТП, разбит бордюр. Допълва, че изяснили кой е бил водач и кога е станала катастрофата, а именно, че ПТП е станало предната вечер около 21,00ч.-22,00ч. В заключение е посочил, че на място е съставен АУАН, жалбоподателят присъствал при съставянето на акта, запознал се със съдържанието му, подписал се, връчено му било копие и той го взел. Свидетелят е заявил, че не си спомня жалбоподателят да е имал възражения.

Макар и противоречиви в основната си част съдът кредитира показанията на актосъставителя и свидетеля М., тъй като същите отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно АУАН и издаденото въз основа на него НП.

За изясняване на фактическата обстановка съдът е изискал и е бил представен оригинала на съставеният АУАН.

         Предвид изложеното съдът намира, че АНО е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до засягане правото му на защита.

         Видно от оригинала на АУАН№315/04.06.2013г. е, че в него е извършена поправка, като първоначално изписаната дата 04.06.2013г. е поправена на 03.06.2013г. Като приблизително време за извършване на нарушението е посочен 22,00ч. и като място на извършване на нарушението с.ГИГЕН, ул.”КАВАЛА”№2.

         Видно от показанията на двамата разпитани на проведеното съдебно следствие свидетели е, че всеки един от тях посочва различен период, през който е било извършено нарушението от жалбоподателя. За актосъставителя това е около 03,00ч. сутринта в този ден, в който със свидетеля М. узнали от кмета на с.ГИГЕН за ПТП. За свидетелят М. ПТП е станало предната вечер около 21,00ч.-22,00ч.

         На последно място в издаденото НП№315/04.07.2013г. е посочено, че нарушението е извършено на 04.06.2013г. около 22,00ч.

Поради изложеното съдът намира, че е налице нарушение на чл.42, т.3 от ЗАНН във връзка с чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН относно датата и часа на извършване на нарушението. По този начин съдът счита, че че не може точно и по категоричен начин да се установи кога от жалбоподателя е било извършено нарушението.

Следвало е АНО преди да се произнесе по преписката да провери АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши и разследване на спорните обстоятелства. Ако АНО беше извършил последното според съда би стигнал до друг извод относно това следва ли жалбоподателя да носи административно наказателна отговорност.

Що се отнася до извършената поправка следва да се посочи, че АУАН се е намирал в РУ-ГУЛЯНЦИ до поискването му от съда. Установяването на това кой е извършил поправката съдът намира, че не е предмет на настоящето производство.

Предвид изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №315/04.07.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ, с което на Д.З.С., ЕГН********** от гр.КНЕЖА с адрес *** на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месец, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: