РЕШЕНИЕ 

 

гр. Никопол,02.12.216 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД  в  открито  съдебно заседание,  на  втори ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

                                                Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното гр.д. № 195 по описа на съда за 2016 г., и на основание данните по делото и закона за да се произнесе взе предвид следното :

          

           В Никополския районен съд е постъпила искова молба от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД със седалище и адрес на управление гр.София, представляван от из.д.Б.М., чрез адв.К. против Д.З.А. ***, с ЕГН: **********. В нея се твърди, че ищеца е изплатил на З.Б.К. от гр.Плевен обезщетение в размер на 3015.34 лв. за имуществени вреди, претърпени от ПТП, настъпило на 22.11.2010г. Твърди се също, че причинител на вредата е бил ответника Д.З.А..Излага се, че в нарушение на чл.260 от КЗ /отм./ответникът е управлявал лек автомобил без действаща задължителна застраховка „ГО” към датата на ПТП-то. Предвид изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 3015.34 лв., представляваща изплатено обезщетение, в едно със законната лихва върху главницата до окончателното заплащане на сумата.Претендират се и разноски.

По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131 от ГПК , но се явява в с.з служебния защитник адв.Т. и заявява, че иска е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

           Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Представени са следните писмени доказателства: Протокол за ПТП № 1332101/22.11.2011г., Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета, Доклад за шета, Техническа експертиза по щета, Превод нареждане за заплатено обезщетение в размер на 3015.34 лв., Свидетелство за регистрация на МПС и регресна покана.

Видно от Застрахователна полица № 025-090181516/07.12.2009г., л. а  марка “Форд Ескорт” с рег. ЕН 7559 ВК, собственост на И.Х.З. е застрахован при ищеца за периода от 08.12.2009г. до 07.12.2010г. поради незаплащане на последната вноска от 22.09.2010г. застраховката е прекратена.Видно от Протокол за ПТП № 1332101/22.11.2011г. в резулата на настъпилото ПТП автомобила на З.К. е претърпял имуществени вреди  изразяващи се в счупен десен фар, мигач и деформирани преден капак, дясна предна колона. Пътно транспортното произшествие е настъпило на 22.11.2010г. в 15,30 часа в гр.Плевен.

Видно от Уведомление за настъпило застрахователно събитие по щета,  Опис на необходимите документи за приключване на щета, Опис-Заключение по щета, Сравнителна експертиза по щета, Експертиза по щета, Доклад по щета е образувана преписка по щета и направена е оценка на претърпените щети по застрахования автомобил.

Видно от  Превод нареждане на лицето З.Б.К. е изаплатено обезщетение в размер на 3015.34 лв. за претърпяните щети по автомобила.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Относно иска по чл. 558, ал. 7 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД

Съгласно чл. 558, ал. 7 КЗ   След изплащане на обезщетението по чл. 557, ал. 1 и 2 Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното обезщетение и лихви, както и разходите за определянето и изплащането му. Видно от законовата разпоредба предпоставка за предвидената суброгация е застрахователят да е изплатил на уредения застрахователното обезщетение.

Предвид изложеното искът следва да бъде уважен изцяло, като основателен и доказан, това обстоятелство не се оспорва и от особения представител на ответника по делото.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, отвтеника  следва да бъде осъден да заплати на ищеца, направените от него разноски в настоящото производство в размер на 561.61 лв.

              Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ

 

ОСЪЖДА на осн. чл. 558, ал. 7 КЗ, вр.чл.45 ЗЗД Д.З.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати на  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД със седалище и адрес на управление гр.София, представляван от из.д.Б.М. сумата от 3015.34 лв., представляващи изплатено обезщетение по щета № 110891/26.11.2010г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба - 14.05.2016 г. до окончателното изплащане на сумата .

ОСЪЖДА  на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Д.З.А. ***, с ЕГН: ********** да заплати на  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД със седалище и адрес на управление гр.София, представляван от из.д.Б.М. направените от ищеца деловодни разноски в размер на 561.61 лв.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: