Р Е Ш Е Н И Е   

Гр.Никопол, 16.08.2016г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на шестнадесети август две хиляди и шестнадесета  година в състав :

 

                                                             Председател: БИЛЯНА КИСЕВА

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: А.М.

                                                                                      С.С.

                                                                                          

при секретаря Д.Б. и с участие на прокурора С.Д., като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 190  по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 24а и сл. от ЗБППМН.

 

Образувано е по предложение на МКБППМН гр.Никопол, с което се предлага на НРС да наложи възпитателна мярка по чл.13, ал.1,т.11 от ЗБППМН – “настаняване във СПИ” спрямо малолетния А.А.К. с ЕГН ********** ***.

Представителят на местната комисия –поддържа в с.з. направеното по реда на чл.21, ал.1, т.1 ЗБППМН предложение. Счита, че другите възможни възпитателни мерки са неподходящо с оглед не достатъчно добрия резултат от прилагането им до сега.

НРП -  редовно призовани, изпращат представител, който счита предложението за основателно, законосъобразно и обосновано. Намира, че същото е изцяло в интерес на малолетния, поради което следва да бъде уважено.

Малолетния А.А.К., спрямо които се предлага налагането на възпитателната мярка се явява лично в с.з., придружени от майка си А.П.К.. Заявява, че желаe да бъдат изпратен във СПИ.

Родителите – майката на А.А.К., редовно призована се явява и заявява категорично, че  желае сина й да бъде изпратен във СПИ.

Съдът, след като се запозна с постъпилото предложение и приложеното в цялост възпитателно дело, след като изслуша становищата на явилите се лица, съгласно чл.24а, ал.4 от ЗБППМН, прие за установено следното от фактическа страна :

На основание чл.16, ал.4 от ЗБППМН, след получена преписка № 408/2016г. и преписка № 456/2016г. по описа на РП гр.Никопол  в МКБППМН - гр.Никопол е образувано възпитателно дело № 5/2016г. против малолетното лице А.А.К. с ЕГН ********** ***,  с оглед данни за извършена кражба от гаража на Н.И.П. и за извършена кражба от джоба  на съученика си – малолетния Н.Б.Х..

След извършване на дейност по събиране и обобщаване  на доказателства по случая /в т.ч. изготвяне на възпитателен доклад/, след изслушване на посочените в закона лица, комисията взела Решение от 29.07.2016г. по възпитателно дело № 5/2016г. , с което на осн.чл.21, ал.1, т.2 от ЗБППМН се предлага на НРС да наложи възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН – „ настаняване във СПИ”, поради което внесла съответното предложение в НРС.

От приложения по делото възпитателен доклад се установява, че малолетния А.А.К. е дете от многодетно семейство. Семейството е социално слабо. А.А.К. живее при лоши битови и социални условия, при провеждано непоследователно и стихийно възпитание от страна на майката. Установено е, че е участвал в извършването на многобройни кражби от частни домове А.А.К. има наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал.1, т. 1, т.2 и т.12 от ЗБППМН.Въпреки наложените възпитателни мерки не се наблюдавала корекция на поведението на малолетния А.А.К..Малолетния А.А.К. се води на отчет в ДПС и МКБППМН гр.Никопол. По повод извършените кражби  са наложени различни по вид и характер възпитателни мерки, които не оказали съществена промяна в престъпните му навици. А.А.К. били обект на слаб родителски контрол, родителите не полагали достатъчни и сериозни грижи за възпитанието му.

 При така установеното по-горе, съдът намира, че изготвеното и внесено в ПРС предложение е допустимо, а разгледано по същество е основателно и следва да бъде уважено по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на специалния закон, възпитателната мярка е алтернатива на наказанието. Мярка за възпитателно въздействие се прилага спрямо малолетен или непълнолетен, който е извършил противообществена проява и се налага с цел преодоляване на отклонения в поведението му, предотвратяване  на бъдещи нарушения и интеграция в обществото. От така посоченото следва, че за да се внесе предложение за налагане на възпитателна мярка, положителна процесуална предпоставка е извършването на противообществена проява на малолетен или непълнолетен. В процесния случай безспорно установено е, че малолетния А.А.К. е извършили противообществена проява, като са регистрирани в ДПС и МКБППМН гр.Никопол, поради което правилно и законосъобразно, в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал.1 от ЗБППМН е образувала възпитателното дело, приложено по настоящото дело. Въпреки изложеното, наличието на формалните предпоставки не се намира в пряка причинно-следствена връзка с вида на налаганите наказания и съдът е органът, който е овластен да прецени както вида, така и характера и времетраенето на най-подходящата възпитателна мярка за конкретните лица. Системата от възпитателни мерки е изчерпателно посочена от законодателя в разпоредбите на чл.13, ал.1, т.1-13 от ЗБППМН. Видно е, че същите са степенувани от най-леката към най-тежката.

Съдът, в границите на императивната разпоредба на чл.30, ал.2 ЗБППМН намира, че Малолетния А.А.К.  следва да остане за възпитание и обучение във СПИ – социално-педагогически интернат  за срок от ТРИ ГОДИНА. Данните за него и семейството му сочат, че не е налице завишен контрол и активност от страна на майката.

 Предвид малката възраст на лицата съдът намира, че определените горе срокове са достатъчни, за да изпълнят целите на наложената мярка.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 24а, ал.4, т.1 от ЗБППМН съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

НАЛАГА  възпитателна мярка по чл.13, ал.1,т.11 от ЗБППМН – “Настаняване в социално-педагогически интернат” спрямо малолетния А.А.К. – роден на *** ***, с настоящ адрес ***, ***, български гражданин, не женен, учи, не осъждан, ЕГН **********, като постановява максимален престой във СПИ до  ТРИ ГОДИНА.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 14-дневен срок от днес пред ПлОС, по редана чл. 24б и сл. от ЗБППМН.

 

След влизане в сила на основание чл.24в от ЗБППМН препис от решението да се изпрати на МКБППМН гр.Никопол. - за привеждането му в изпълнение и на Районна прокуратура гр.Никопол – за сведение.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                               

                                                                                             2.