Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Никопол, 04.08.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд .... наказателен състав в открито заседание на първи август през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№186 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №90/20.11.2006г. на началник сектор „ПП” към ОД на МВР гр.Плевен на Ч.В. *** за нарушение на чл.315, ал.1, пр.2, т.1 от КЗ било наложено административно наказание глоба в размер на 400лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който го е обжалвал. В жалбата се излагат доводи за допуснати нарушение на материалния и процесуален закон, поради което жалбоподателя моли издаденото НП да се отмени.

Представителят на АНО е взел становище по жалбата.

НРП е била редовно призована, не е изпратила представител и не е взела становище по жалбата.

Съдът като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното:

В съставеният АУАН №90/05.11.2006 година е посочено, че на 05.11.2006г. в с.Новачене, по ул.”Георги Д.” посока центъра на селото жалбоподателят управлявал л.а. „УАЗ 469” с рег.№ ПЛ 0696 ЛК, като няма сключен и действащ договор за ЗЗ „ГО”.

 На място бил съставен АУАН, който бил подписан от актосъставителя, свидетел Е.Д. и жалбоподателя. На жалбоподателя било връчено и копие от АУАН, за което същият се е подписал в долната част на акта.

Във връзка с предпоставките на чл.59, ал.2 от ЗАНН съдът прецени следното:

Обжалваното НП е било връчено на жалбоподателя на 04.06.2014г., което е видно от долната част на наказателното постановление, където се намира разписката. Видно от самата жалба е, че тя е подадена на 10.06.2014г. чрез ОД на МВР гр.Плевен, след което жалбата е било препратена до НРС, поради което съдът намира, че жалбата е подадена в срок, чрез АНО до компетентния Районен съд, допустима е и следва да се разгледа по същество.

Съдът намира жалбата за основателна.

Допуснати са няколко съществени процесуални нарушения, които са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

 

Видно от писмото на ОД на МВР гр.Плевен на стр.2 от делото, образувано пред ПлРС, че от направена справка на жалбоподателя не е издавано обжалваното НП №90/20.11.2006 година, като поради тази причина се сочи, че АНО не може да изпрати на съда административната преписка.

На следващо място видно от справката за нарушенията на жалбоподател Г. е, че през 2006 година жалбоподателя има издадени две наказателни постановления: №408/29.05.2006 година на РУП гр.Никопол и №940/28.11.2006 година на същото РУП. В графата „актове” на същата справка е видно, че не е съставен на жалбоподателя “АУАН с № 90/05.11.2006 година. 

По отношение разпоредбата на чл.42, ал.1, т.4 от ЗАНН следва да се посочи, че относно собствеността на л.а. „УАЗ 469” с ДК № ПЛ 0696 ЛК в справката от ОД на МВР гр.Плевен е посочено, че този л.а. е регистриран на 13.03.1989 година на „МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД” гр.Левски и към настоящият момент няма данни за промяна на собствеността.

Видно от разпоредбата на чл.315, ал.1 от КЗ, действала към момента, за който се твърди, че жалбоподателя е извършил нарушението е, че лице, което не изпълни задължението си да сключи ЗЗГО или което управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен действащ договор за ЗЗГО се наказва с посочените в разпоредбата административни наказания.

По делото липсват каквито и да било доказателства жалбоподателя да е работил в „МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД” гр.Левски, да е придобивал описаното в АУАН и НП МПС, или по някакъв друг начин да е бил упълномощаван да управлява това МПС. От тук за съда извода, че за жалбоподателя не е съществувало към 05.11.2006 година задължението той да сключи ЗЗГО.

Следва да се посочи, че съгласно чл.11 от ЗАНН е предвидено, че по въпросите да вината, вменяемостта, обстоятелствата изключващи отговорността и други се прилагат разпоредбите на общата част на НК. Според съда тази връзка е изтекла абсолютната давност от датата на извършване на нарушението до настоящия момент с оглед сроковете по чл.81, ал.3 от НК във вр. чл.80, ал.1, т.5 от НК.

Не е на лице идентичност между нарушението в АУАН и това, което е посочено в издаденото НП. В АУАН като нарушена е посочена разпоредбата на чл.315, пр.1 от КЗ, а в издаденото въз основа на него НП разпоредбата на чл.315, ал.1, пр.2, т.1 от КЗ. Липсата на идентичност на посочените разпоредби не дава възможност на жалбоподателя да разбере в извършването на какво нарушение е обвинен и за какво се санкционира.

Допуснато е нарушение и при посочване на санкционната норма, която е нарушена. Според съда нормата, която е напушена е чл.259, ал.1 от КЗ, съгласно която договор за ЗЗГО на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р България и не е било спряно от движение.

На следващо място издателя на НП не е бил компетентен да стори това. В НП липсва акт, въз основа на който лицето, издало НП да е оправомощено по реда на чл.320, ал.2 от КЗ от страна на директора на ОД на МВР гр.Плевен. В тази връзка според съда не е на лице материално-компетентен АНО по смисъла на чл.47, ал.1, б.Б от ЗАНН във вр. чл.320, ал.2 от КЗ. С издаването на процесното НП началник сектор „ПП” към ОД на МВР гр.Плевен е упражнил изрично регламентирана законова компетентност на директора на ОД на МВР гр.Плевен без наличието на надлежно оправомощаване.

С оглед изложеното съдът намира, че АНО във връзка с представените по делото доказателства е достигнал до неправилен извод, че именно жалбоподателя е лицето, което следва да носи административно наказателна отговорност по посоченият текст от КЗ, което е довело до допускане на съществено процесуално нарушение, поради което съдът намира, че издаденото НП следва да се отмени.

         По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №90/20.11.2006г. на началник сектор ПП към ОД на МВР гр.Плевен, с което на Ч.В.Г., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.315, ал.1, пр.2 от КЗ било наложено административно наказание глоба в размер на 400лв., като незаконосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПлАдмС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: