Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 21.10.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД183 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №636/13.12.’14г. на началник група към ОД на МВР-ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ на В.А.К. *** на основание чл.182, ал.4, пр.3 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв., а на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя К., който го е обжалвал. Излага доводи относно техническата изправност и пригодност на средството, с което е измерена скоростта му на движение, поради което изтъква, че неправилно е ангажирана административната му отговорност и наложеното му наказание не съответства на извършеното нарушение. Моли съда да отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е  взел становище.

         За ответника по жалбата ОДП – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Г. и свидетеля К. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         На 09.12.’13г. полицейски патрул в състава, на който били актосъставителя Г. и свидетеля К. ***. Там по посока гр.ПЛЕВЕН бил разположен полицейският автомобил, на който било разположено техническото средство, с което се измервала скоростта на движение на навлизащите в селото МПС. Около 13,33ч. техническото средство подало сигнал, че засича МПС, което се движи със скорост по-висока от допустимата за движение в населено място. Жалбоподателят бил спрян за извършване на проверка. След това той бил запознат с показанията на техническото средство, датата, часа и измерената скорост. На място бил съставен АУАН. Жалбоподателят присъствал при съставянто му, запознал се със съдържанието му, подписал се и му се връчило копие от акта, което той взел. В съставеният АУАН жалбоподателят не вписал възражения.

         Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя както от АУАН№636/09.12.’13г., издаденото НП№636/13.12.’13г., така също и от представените копия от: ежедневна форма на отчет и тетрадка, в която се вписват спрените и проверени МПС за дата 09.12.2013г., протокол за преминат технически преглед на техническо средство за измерване на скорост TR4D с фабр.№279/’01г., разпечатка от паметта на техническото средство, включваща датата 09.12.2013г. заповед №Iз-1745/28.08.2012г. на министъра на вътрешните работи, относно компетентността за издаване на НП по ЗДвП, справка за нарушител, инструкция за работа на техническото средство.

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя и от показанията на актосъставителя Г. и свидетеля К.. Показанията на двамата свидетели съдът кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им впечатления и взаимно се допълват, като с тях се установява кой е нарушителя, кога и къде е извършено нарушението.

         Жалбата срещу издаденото НП е допустима, подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Следва да се посочи относно изтъкнатите в жалбата нарушения, че всички обстоятелства относно това кой е нарушителя, къде е извършено нарушението, с каква скорост се е движил в населено място са изяснени. Според съда с оглед представените по делото доказателства са неоснователни доводите на защитата относно техническото състояние на средството, с което е измерена скоростта. От жалбоподателя не са представени никакви доказателства в подкрепа на твърденията му за това каква скорост е отчел скоростомера на управлявания от него автомобил, за която твърди, че е различна от показаната му. Техническото средство е било разположено на разстояние по-голямо от максималното разстояние, на което уреда отчита скоростта, с която се движи МПС при навлизането му след табелата за начало на населено място и въпреки това жалбоподателят не е намалил скоростта си. Освен това същото е минало на технически преглед и е било годно за експлоатация. Полицаите са се намирали на утвърден маршрут и са изпълнявали поставените им задачи, а именно да контролират скоростта на навлизащите в с.ЖЕРНОВ МПС във връзка, с което те са установили и нарушението извършено от жалбоподателя.

В тази връзка съдът намира доводите на жалбоподателя за неоснователни.

По отношение вида на наказанието наложено на жалбоподателя съдът намира, че АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност. За нарушението по чл. 182, ал.4, пр.3 от ЗДвП е предвиден двоен размер когато нарушението е в предвидените хипотези и поради това на жалбоподателя е била наложена глоба в размер на 200лв. Що се отнася до разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, в тази хипотеза размерът на глобата е фиксиран -10лв.

От гледна точка на превенцията според съда и с оглед справката за нарушенията на жалбоподателя, която според съда е показателна за това колко същият спазва ЗДвП наложените административни наказания ще постигнат поправителния и превъзпитателен ефект, който с очаква от тях, като в тази връзка намира, че издаденото НП следва да се потвърди.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №636/13.12.’14г. на началник група към ОД на МВР-ПЛЕВЕН, РУ – НИКОПОЛ, с което на В.А.К., ЕГН********** от *** на основание чл.182, ал.4, пр.3 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв., а на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., като законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: