Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 01.08.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на първи август през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т. М. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№173 по описа за 2014г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         НРП с постановление от 16.06.2014 г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемата М. М.Г. ****** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпление по чл.182 ал.1 от НК.

         Обвиняемата е била редовно призована и не се е явила в съдебно заседание. В залата се явил назначеният й служебен защитник, който е взел становище по предложението на НРП.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемата М. М.Г. и Я.А.Ч. в края на 90-те години на 20-ти век живеели на семейни начала в с.Новачене, обл.Плевен. В резултат от съвместното им съжителстване имали две деца – близнаците Б.Я.А. и К.Я.А., родени на ***г. По-късно отношенията между Г. и Чочев се влошили и Г. напуснала обитаваното от семейството жилище.

Със Заповед №ЗД 21-0010/01.04.2013г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Никопол К.Я.А. с ЕГН ********** бил настанен в семейството на леля си по бащина линия Б.А.И. от с.Новачене, обл.Плевен, ***.

Със Заповед №ЗД 21-0011/01.04.2013г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Никопол Б.Я.А. с ЕГН ********** също бил настанен в семейството на леля си по бащина линия Б.А.И. от с.Новачене, обл.Плевен, ***.

С Решение по гр.д.№200/2013г. на РС Никопол на основание чл.28 във вр. с чл.26,ал.1 от Закона за закрила на детето двете деца били настанени в дома на леля си Б.А.И., до отпадане на причините които са довели до насТ.ването им.

Първоначално обвиняемата М. М.Г. поддържала контакти с децата си, но от неустановена дата през 2010г. прекратила каквито и да било отношения с тях. От този момент насам тя не се обаждала по никакъв повод и не осъществявала никакъв контакт с тях.

По този начин тя не е изпълнявала изобщо родителските си задължения, оставила е практически децата си без надзор, с което създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие. Само адекватната и навременна намеса на Б.А.И., която е леля на децата предотвратила неблагоприятните последици за децата свързани със тяхното физическо, душевно и морално развитие. 

В хода на разследването били назначени и изготвени 2бр. комплексни съдебни психолого-психиатрични експертизи на двете деца. От заключението по експертизата на Б.Я.А. се установява, че същият е с лека умствена изостаналост, което се дължи както на конституционални фактори, така и на социални задръжки в поведението му. От медицинска гледна точка същият е в състояние на вменяемост, тъй като умствената изостаналост не е от такава степен, че да го лишава от това му качество. Недооценъчността у Б.Я.А. го е съхранила от травматични преживявания. Отсъствието на родителските грижи биха могли да доведат до отклонения в бъдещото личностното развитие с дефицити в емоционалната сфера, невъзможност за изграждане на трайни взаимоотношения, които да са базирани на лоялност и взаимна емоционална привързаност, както и диссоциални предразположения с безотговорност в поведенческите контакти. 

От заключението по експертизата на К.Я.А. не се установява същият да има каквато и да било умствена недоразвитост или психично разстройство. Липсват данни за нарушения в неговите възприятия. Удовлетворен от грижите на леля си. Той е с нормално интелектуално развитие, но типичните за пубертета стремеж към самостоятелност и себеутвърждаване, в контекста на семейна ситуация биха могли да доведат до кризисно реагиране и девиации в поведението.

         Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с бързо производство №284/’13г. по описа на НРП доказателства и справка за съдимост.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемата М. Г. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл.182, ал.1 от НК, тъй като от неустановена дата до 18.06.2013 година в с.Новачене, обл.Плевен в качеството си на родител оставила малолетните си деца К.Я.А. и Б.Я.А., намиращи се под родителски грижи без надзор и достатъчна грижа и с това създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона предвижда наказание ЛОС до една година, пробация или обществено порицание.

В резултата на деянието не са причинени имуществени вреди. Дееца не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемата М. Г..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на дееца, съдействието, което е оказал на органите на до съдебното производство. Съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието, чистото съдебно минало на обвиняемата, поради което достига до извода, че следва да й бъде наложено наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

         На основание изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

На основание чл.182, ал.1 във вр. с чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА М. М.Г. – родена на *** ***, с настоящ адрес ****** и с постоянен адрес ******, българка, българска гражданка, с начално образование, не омъжена, не работи, осъждана, ЕГН********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл.182, ал.1 от НК, а именно от неустановена дата до 18.06.2013 година в с.Новачене, обл.Плевен в качеството си на родител оставила малолетните си деца К.Я.А.  и Б.Я.А., намиращи се под родителски грижи без надзор и достатъчна грижа и с това създала опасност за тяхното физическо, душевно и морално развитие, като й налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

ОСЪЖДА М. М.Г. със снета самоличност да заплати направените по делото разноски в размер на 400 лв. за изготвените експертизи по отношение на малолетните деца.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: