Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 10.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на десети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора …., като разгледа докладваното от съдията Б.Кисева НАХД № 171 по описа за 2015 година, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК

 

         НРП с постановление от 21.08.2015г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемия З.А.К. – роден на *** ***, обл.Плевен, ***, ***, български гражданин, с основно образование, не женен, работи като пастир, не осъждан, ЕГН ********** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпление по чл.197, т.2 във вр.чл.194, ал.3 във вр. ал.1 от НК.

         Обвиняемият е бил редовно призован и се е явил в съдебно заседание.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

         На неустановена дата през периода от 01.02.2015 година до 02.03.2015 година обвиняемият влязъл в необитаван съседен нему имот, собственост на А.П. от гр.София. В имот влязъл през оградна мрежа, разположена на границата между двата имота, която в един предходен момент  била повалена от коня на обвиняемия. От незаключена стопанска постройка и малки ограждения, пригодени за отглеждане на животни, обвиняемият К. откраднал един брой метална стойка за циркуляр, състояща се от плот, четири броя опори, два броя шайби, глава за закрепване на режещия диск и вал и два броя самоделно направени врати: метални канати от П-винкел и метални тръби. Откраднатите вещи прибрал в двора си, деформирал ги, след което със собствената си конска каруца ги закарал и предал в пункта за изкупуване на черни и цветни метали в с.Новачене, обл.Плевен.  в хода на разследването не е установено местонахождението на процесните вещи, но обвиняемият е възстановил причинените от престъплението имуществени вреди, като е заплатил паричната равностойност на откраднатите вещи в размер на 118,00 лева.

         Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с бързо производство №87/’15г. по описа на НРП доказателства.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемият З.А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.197, т.2 във вр.чл.194, ал.3 във вр. ал.1 от НК, тъй като на неустановена дата през периода от 01.02.2015 година до 02.03.2015 година обвиняемият влязъл в необитаван съседен нему имот, собственост на А.П. от гр.София.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона предвижда наказание пробация или глоба от 100 до 300 лева.

В резултата на деянието има причинени имуществени вреди, но обвиняемият е възстановил вредите, като е заплатил паричната равностойност на откраднатите вещи в размер на 118,00 лева, видно от приемо-предавателен протокол от 11.08.2015 година, намиращ се на страница 98 по досъдебното производство. Дееца не е осъждан към момента на извършване на деянието и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемият К..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на дееца, съдействието, което е оказал на органите на до съдебното производство и достига до извода, че следва да му бъде наложено наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

         На основание изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

На основание чл.345 във вр. с чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА З.А.К. – роден на *** ***, обл.Плевен, ***, ***, български гражданин, с основно образование, не женен, работи като пастир, не осъждан, ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.197, т.2 във вр.чл.194, ал.3 във вр. ал.1 от НК, а именно на неустановена дата през периода от 01.02.2015 година до 02.03.2015 година обвиняемият влязъл в необитаван съседен нему имот, собственост на А.П. от гр.София и от незаключена стопанска постройка и малки ограждения, пригодени за отглеждане на животни откраднал един брой метална стойка за циркуляр, състояща се от плот, четири броя опори, два броя шайби, глава за закрепване на режещия диск и вал и два броя самоделно направени врати: метални канати от П-винкел и метални тръби на обща стойност 118,00 лева, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

 

         РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес за обвиняемият, а за НРП от съобщението.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: