Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 13.11.2017г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

 

          НИКОПОЛСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛЯ НАУМОВА

 

        При сеК.ря,  Поля Виделова, като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  гр.д. 164 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                  С влязло в сила решение № 3 от 18.01.2017г., постановено по гр. д. № 164/2016г., НРС е допуснал да се извърши съдебна делба  П.С.В. с ЕГН **********, С.П.В. с ЕГН **********, А.А.М. с ЕГН **********, Г.В.Г. с ЕГН **********, Ц.В.Г. с ЕГН **********, Ж. Л. М. с ЕГН **********, Б.А.В. с ЕГН **********, Р.Л.Г. с ЕГН **********,  Н.Л.Ж. с ЕГН **********, Д.В.М. с ЕГН **********, Б.В.М. с ЕГН **********, М.А.М. с ЕГН **********, В.М.М. с ЕГН **********, С.М.Г. с ЕГН **********, Е.В.В. с ЕГН **********, И.В.В.  с ЕГН **********, М.В.Ч. с ЕГН ********** и М.М.И. с ЕГН **********, по отношение на следните недвижими имоти, притежавани в съсобственост от съделителите, а именно:1. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА с площ от 16.007 дка. /шестнадесет дка. и седем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056003/петдесет и шест хиляди и три/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056170-широколист.гора на В.С.С., имот №000288-полски път на Община Гулянци, имот №056002-широколист.гора на В.Ц.В..Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.:2. ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 10.808 дка. /десет дка. осемстотин и осем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „РАСКИ“, от която 8.646 дка. /осем дка. шестстотин четиридесет и шест кв.м./ пета категория, а 2.162дка./два дка. сто шестдесет и два кв.м./ четвърта категория, съставляваща имот №052004/петдесет и две хиляди и четири/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №052005-овощна градина на К.К.К., имот №000309-полски път на Община Гулянци, имот №000310-полски път на Община Гулянци, имот №052003-овощна градина на „Агроинтернешънъл“ ЕООД, имот №052017-овощна градина на „Ханс-Плейс-Инвест“ ЕООД, имот №052018-овощна градина на М.П.С..Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.:3. НИВА с площ от 55.956 дка. /петдесет и пет дка. деветстотин петдесет и шест кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004001/четири хиляди и едно/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004008-нива на Д.В.И., имот №000201-полски път на Община Гулянци, имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004014-нива на Д.М.Д., имот №004011-нива на Д.Й. М., имот №004007-нива на „С.И.Г.“ ООД.:4. НИВА с площ от 28.002дка. /двадесет и осем дка. и два кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023012 /двадесет и три хиляди и дванадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000238-полски път на Община Гулянци, имот №000209-полски път на Община Гулянци, имот №023011-нива на Н.Т.А., имот №023002-нива насл.на П.Т. В., имот №023016-нива на С.А. Д., имот №023015-нива на Т.А.Т., имот №023014-нива на Р.А.С., имот №023013-нива на Б.А.В..:5. НИВА с площ от 10.003дка. /десет дка. и три кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „ОРМАНА“, трета категория, съставляваща имот №011011/единадесет хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №011012-залесена нива насл.на М.К.Б., имот №000220-полски път на Община Гулянци, имот №000261-път ІVкл. На Община Гулянци, имот 000260-полски път на Община Гулянци, имот №011015-нива на „Ромфарм Компани“ ООД.Върху имота следните ограничения: 11 Електропровод 20кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.:6. НИВА с площ от 1.001дка. /един дка. и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „КРЪСТА-БРЕСТА“, четвърта категория, съставляваща имот №054036/петдесет и четири хиляди и тридесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №054034-нива на „Бостън Ленд Фънд“ ЕООД, имот №054035-нива на Б.К.П., землищна граница.

          Със същото решение, съдът е допуснал да се извърши съдебна делба     **********   по отношение на следните недвижими имоти, притежавани в съсобственост от съделителите, а именно: 7. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. с площ от 2.853дка. /два дка. осемстотин петдесет и три кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „КРЕТСКИ САЛКЪМ“, вид – иглолистна гора, съставляваща имот №075016/седемдесет и пет хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №075012-залесена терит.насл.на Г.И. М., имот №037024-нива на О.Г.Ц., имот №075017-залесена терит.на Община Гулянци – Кметство К., имот №037024-нива на О.Г.Ц..Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.8. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. с площ от 2.147 дка. /два дка. сто четиридесет и седем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ 39712, в местността „БАЛАБАНИЦА“, вид – широколистна гора, съставляваща имот №095026 /деветдесет и пет хиляди и двадесет и шест/ по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №095025-залесена терит.на В.М.П., имот №000255-полски път на Община Гулянци, имот №065001-предпазна дига на МЗХ-ХМС, имот №095015-залесена терит. Насл.на Й.М.К., имот №095016-залесена терит. Насл.на П.И.П..Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.:9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №18099.398.37 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет точка триста деветдесет и осем точка тридесет и седем/, находящ се в землището на гр.Гулянци, общ.Гулянци, обл.Плевен по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-6/26.02.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, находящ се в местността „ПОД МЕЛА“, с площ от 487 кв.м./четиристотин осемдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията- Земеделска, Начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, стар идентификатор – няма, номер по предходен план-няма, при съседи: имот с идентификатор №18099.398.36, №18099.398.816, №18099.398.38, №18099.349.817., само между Д.П.В. с ЕГН **********, С.П.В. с ЕГН **********, А.А.М. с ЕГН **********, Г.В.Г. с ЕГН **********, Ц.В.Г. с ЕГН **********, Ж. Л. М. с ЕГН **********, Б.А.В. с ЕГН **********, Р.Л.Г. с ЕГН **********,  Н.Л.Ж. с ЕГН **********, Д.В.М. с ЕГН **********, Б.В.М. с ЕГН **********, М.А.М. с ЕГН **********, В.М.М. с ЕГН **********, С.М.Г. с ЕГН **********, Е.В.В. с ЕГН **********, И.В.В.  с ЕГН **********, М.В.Ч. с ЕГН ********** и М.М.И. с ЕГН **********.

               С решението по допускане на делбата са образувани  900 равни дяла, които, са разпределени между страните, както следва:   за С.П.В.  и  А.А.М. по 30   дяла, за Г.В.Г. и Ц.В.Г. по  15 дяла, за Ж.Л.М.,  Б.А.В., Р.Л.Г.,  Н.Л.Ж.,  Д.В.М. и за Б.В.М. по 60дяла, за М.А.М.В.М.М. и за С.М.Г. по 20 дяла, за  Е.В.В. – 90 дяла, за  И.В.В. – 45 и  за М.В.Ч. по  45 дяла и за М.М.И. по 180 дяла, от всички имоти предмет на делбата, като за П.С.В.  - 30 дяла, само от първите 6 имота предмет на делбата, и за Д.П.В. – 30 дяла от имоти, описани под № 7, 8 и 9.

            Със същото решение, съдът не е допуснал  до участие в делбата Г.И.Н. и  М.И.Й..

            Във втората фаза на процеса е починала съделителката Б.А.В.,   чийто наследници – Н.Л.Ж., Р.Л.Г. и Ж.Л.М., не са конституирани  в хода на процеса,  т.к. същите участват в делото като страни на собствено основание.

           От заключения на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, които страните не са оспорили, е видно, че допуснатите до делба между страните поземлени имоти, са  поделяеми и могат да се оформят в отделни дялове, като се налага уравняване на същите с пари.

          По искане на ищцата Ж.Л.М., е допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза/ II вариант/, която също не е оспорена от страните,  отностно възможността за реално разпределяне на наследственият дял на починалата в хода на процеса Б.В., между трите и дъщери,  Н.Л.Ж., Р.Л.Г. и Ж.Л.М., като ВЛ е дало заключение, че това е възможно.

              При така установените факти относно броя на сънаследниците и броя на недвижимите имоти, както и квотите от право на собственост на всеки един сънаследник, съдът следва да прецени по какъв начин реално да бъде извършена делбата. Следва да се има предвид, че целта на делбеното производство е да се ликвидира съсобствеността изцяло. Всеки съделител има право да получи реален дял от имота, на който има идеална част право на собственост.

             Основният принцип за извършване на делба, залегнал в разпоредбата на чл. 352 от ГПК е делбата да бъде извършена чрез теглене на жребий. Този способ може да се използва тогава, когато от допуснатите до делба имоти, могат да се образуват достатъчен брой реални дялове, за да може всеки съделител да получи реален дял. Тегленето на жребий е възможно и тогава, когато квотите на съделителите са равни. Ако не е налице някоя от тези предпоставки, не би могло да се извърши делба по реда на теглене на жребий. Тогава ще е налице втората хипотеза, по която би могла да се извърши делбата, а именно чрез разпределяне на имотите по реда на чл. 353 от ГПК. Законодателят предвижда, че съдът може да извърши делба като разпредели наследствените имоти между съделителите без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно. Тегленето на жребий е невъзможно, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ или стойност или частите на съделителите са различни. Тегленето на жребий е неудобно, когато в някой от имотите някой от наследниците е извършил значителни подобрения, когато са представени доказателства, че съделителите преди предявяване на иска за делба са извършили фактическо разпределение на имотите, когато тегленето на жребий би довело до усложняване на отношенията между съделителите до неудобства в изравняването на дяловете и т.н.

         В настоящият случай е невъзможно да бъде извършена делба по реда на тегленето на жребий, тъй като до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по вид, площ и стойност и частите на съделителите са различни, и броя на съделителите не е равен на броя на имотите, чиято делба се иска.  

         С оглед гореизложеното съдът приема, че делбата в конкретния случай следва да се извърши по реда на чл. 353 от ГПК чрез разпределяне на имотите, съгласно вторият вариант на разделителен протокол изготвен от ВЛ и одобрен от ОбСЗ гр.Гулянци, който предвижда получаване на реален дял от всеки съделителите,  който е и възприет от страните, които не са възразили за уравняване на дяловете с пари.

           По изложените съображения, се налага извода, че делбата следва да бъде извършена, като всеки от съделителите, получи в дял имоти, съобразно заключението на вещото лице, по допълнителното заключение/ВТОРИ ВАРИАНТ/, като неравенството в стойността на квотите, следва да се уравни в пари.

            На основание чл. 71, ал.1 от ГПК  и чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всяка от страните следва да заплати  държавна такса по сметката на НРС в размер на 4 % върху стойността на дела си. 

                               Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

      

           І. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.П.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот, представляващ дял І –ви от вторият вариант на заключението на ВЛ :

 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №18099.398.37 /осемнадесет хиляди деветдесет и девет точка триста деветдесет и осем точка тридесет и седем/, находящ се в землището на гр.Гулянци, общ.Гулянци, обл.Плевен по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-6/26.02.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, находящ се в местността „ПОД МЕЛА“, с площ от 487 кв.м./четиристотин осемдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията- Земеделска, Начин на трайно ползване – ЛОЗЕ, стар идентификатор – няма, номер по предходен план-няма, при съседи: имот с идентификатор №18099.398.36, №18099.398.816, №18099.398.38, №18099.349.817.

             Стойността на дела е 154.50лв.

            ІI. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.В.Г. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял ІI-ри от вторият вариант на заключението на ВЛ :

  1.ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 2.005 дка. /два дка. и пет кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056155/петдесет и шест хиляди сто петдесет и пет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056156-широколист.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056002-широколст.гора на В.Ц.В., имот №000288-полски път на Община Гулянци.

 Имотът е образуван от имот №056003.

 Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

 Стойността на дела е 1 704.75лв.

            ІII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ц.В.Г. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял   ІII -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ :

  1.ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 2.005 дка. /два дка. и пет кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056156/петдесет и шест хиляди сто петдесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056157-широколист.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056155-широколст.гора насл. На Н.В.Г. и др., имот №000288-полски път на Община Гулянци.

   Имотът е образуван от имот №056003.

             Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

Стойността на дела е 1 704.75лв.

           IV. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.А.М. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял IV-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ :

 1.ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 2.674 дка. /два дка. шестстотин седемдесет и четири кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056157 /петдесет и шест хиляди сто петдесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056211-широколист.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056156 - широколст.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №000288-полски път на Община Гулянци.

Имотът е образуван от имот №056003.

 Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

           Стойността на дела е 2 273.00лв.

           V. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.М.М. с ЕГН **********,, следния недвижим имот, представляващ дял V.-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ :

1. ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 2.674 дка. /два дка. шестстотин седемдесет и четири кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056211 /петдесет и шест хиляди двеста и единадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056212-широколист.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056157- широколст.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №000288-полски път на Община Гулянци.

Имотът е образуван от имот №056003.

Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

         VI. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.М.Г. с ЕГН ********** , следния недвижим имот, представляващ дял VI-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

1. ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 2.674 дка. /два дка. шестстотин седемдесет и четири кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056212 /петдесет и шест хиляди двеста и дванадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056213-широколист.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД, имот №056211- широколст.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №000288-полски път на Община Гулянци.

Имотът е образуван от имот №056003.

Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

            Стойността на дела е 2 273.00лв.

            VII.ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.С.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот, представляващ дял VII-ми от вторият вариант на заключението на ВЛ:

  1. НИВА с площ от 3.752дка. /три дка. седемстотин петдесет и два кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023017 /двадесет и три хиляди и седемнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000238-полски път на Община Гулянци, имот №023013-нива на Б.А.В., имот №023014-нива на Р.А.С., имот №023015-нива на Т.А.Т., имот №023022-нива насл.на Н.В.Г. и др.

Имотът е образуван от имот №023012.

           Стойността на дела е 3 255.00лв.

           VIII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.П.В. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял VIII -ми от вторият вариант на заключението на ВЛ:

 1. НИВА с площ от 3.788дка. /три дка. седемстотин осемдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023018 /двадесет и три хиляди и осемнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023017-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000238-полски път на Община Гулянци, имот №023019-нива  насл.на Н.В.Г. и др., имот №023022-нива насл.на Н.В.Г. и др.

Имотът е образуван от имот №023012.

          Стойността на дела е 3 409.50лв.

           IX.ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.А.М. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял IX -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

1. НИВА с площ от 3.788дка. /три дка. седемстотин осемдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023019 /двадесет и три хиляди и деветнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000209-полски път на Община Гулянци, имот №000238-полски път на Община Гулянци, имот №023018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №023022-нива насл.на Н.В.Г. и др.

Имотът е образуван от имот №023012.

 Стойността на дела е 3 409.50лв.

             X.ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.В.В.  с ЕГН **********,  следния недвижим имот, представляващ дял X -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

  1. НИВА с площ от 4.741дка. /четири дка. седемстотин четиридесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ОРМАНА“, трета категория, съставляваща имот №011035 /единадесет хиляди тридесет и пет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000260-полски път на община Гулянци, имот №011015-нива на „Ромфарм Компани“ ООД, имот №011034-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000261-път ІVкл. На Община Гулянци.

Имотът е образуван от имот №011011.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 2. НИВА с площ от 1.001дка. /един дка. и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „КРЪСТА-БРЕСТА“, четвърта категория, съставляваща имот №054036 /петдесет и четири хиляди тридесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №054034-нива на „Ромфарм Компани“ ООД, имот №054035-нива на Б.К.П., землищна граница.

  Стойността на дела е 5 114.25лв.

            XI. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.В.Ч. с ЕГН **********,  следния недвижим имот, представляващ дял XI -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

1. НИВА с площ от 5.262дка. /пет дка. двеста шестдесет и два кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ОРМАНА“, трета категория, съставляваща имот №011034 /единадесет хиляди тридесет и четири/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №000220-полски път на Община Гулянци, имот №000261-път ІVкл. На Община Гулянци, имот №011035-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №011015-нива на „Ромфарм Компани“ ООД, имот №011012-залесена нива насл.на М.К.Б..

Имотът е образуван от имот №011011.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 Стойността на дела е 5 114.25лв.

 

              XII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ж. Л. М. с ЕГН **********, следния недвижим имот, представляващ дял XII -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

   1. НИВА с площ от 12.122 дка. /дванадесет дка. сто двадесет и два кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004022 /четири хиляди и двадесет и две/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004014-нива на В. Петков Лозански, имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004021-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №004007-нива на „С.И.Г.“ ООД, имот №004011-нива на Д.Й. М..

Имотът е образуван от имот №004001.

  Стойността на дела е 9 092.00лв.

            XIII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Л.Ж. с ЕГН **********, следните недвижими имоти, представляващ дял XIII -ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

 1. ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.603дка. /три дка. шестстотин и три кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „РАСКИ“, пета категория, съставляваща имот №052029 /петдесет и две хиляди и двадесет и девет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №052028-овощна градина насл.на Н.В.Г. и др., имот №052017-овощна градина на „Джей-Кепитъл“ ЕООД, имот №052018-овощна градина на М.П.С., имот №052030-овощна градина насл.на Н.В.Г. и др., имот №000310-полски път на Община Гулянци.

 Имотът е образуван от имот №052004.

 Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

  2. НИВА с площ от 9.001 дка. /девет дка. и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004020 /четири хиляди и двадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004021-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004019-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №004008-нива на Д.В.И..

Имотът е образуван от имот №004001.

           Стойността на дела е 9 092.00лв.

            XIV. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Л.Г. с ЕГН **********, следните недвижими имоти, представляващи дял XIV-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

 1. ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3.603дка. /три дка. шестстотин и три кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „РАСКИ“, пета категория, съставляваща имот №052030 /петдесет и две хиляди и тридесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №052005-овощна градина на К.К.К., имот №000309-полски път на Община Гулянци, имот №000310-полски път на Община Гулянци, имот №052029-овощна градина насл.на Н.В.Г. и др., имот №052018-овощна градина на М.П.С..

    Имотът е образуван от имот №052004.

    Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

   2. НИВА с площ от 9.001 дка. /девет дка. и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004021 /четири хиляди и двадесет и едно/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004022-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004020-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №004008-нива на Д.В.И., имот №004007-нива на „С.И.Г.“ ООД.

    Имотът е образуван от имот №004001.

              Стойността на дела е 9 092.00лв.

             XV. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.В.М. с ЕГН **********,    следните недвижими имоти, представляващи дял XV-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

     1.ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.801дка. /един дка. осемстотин и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „РАСКИ“, пета категория, съставляваща имот №052027 /петдесет и две хиляди и двадесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №052003-овощна градина на „Агроинтернейшънъл“ ЕООД, имот №052017-овощна градина на „Джей-Кепитъл“ ЕООД, имот №052028-овощна градина насл.на Н.В.Г. и др., имот №000310-полски път на Община Гулянци.

    Имотът е образуван от имот №052004.

    Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

     2. НИВА с площ от 7.531дка. /седем дка. петстотин тридесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004019 /четири хиляди и деветнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004020-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №004008-нива на Д.В.И..

   Имотът е образуван от имот №004001.

             Стойността на дела е  6 819.00лв.

            XVI. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.В.М. с ЕГН **********,  следните недвижими имоти, представляващи дял XVI-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

   1. ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.801дка. /един дка. осемстотин и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „РАСКИ“, пета категория, съставляваща имот №052028 /петдесет и две хиляди и двадесет и осем/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №052027-овощна градина насл.на Н.В.Г. идр., имот №052017-овощна градина на „Джей-Кепитъл“ ЕООД, имот №052029-овощна градина насл.на Н.В.Г. и др., имот №000310-полски път на Община Гулянци.

    Имотът е образуван от имот №052004.

    Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

    2. НИВА с площ от 7.531 дка. /седем дка. петстотин тридесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004018 /четири хиляди и осемнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004019-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №004017-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №004008-нива на Д.В.И..

  Имотът е образуван от имот №004001.

            Стойността на дела е  6 819.00лв.

             XVII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Е.В.В. с ЕГН **********, следните недвижими имоти, представляващи дял XVII-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

  1.ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. с площ от 2.147дка. /два дка. сто четиридесет и седем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „БАЛАБАНИЦА“, вид на гората-широколистна гора, съставляваща имот №095026 /деветдесет и пет хиляди и двадесет и шест/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №095025-залесена терит.на В.М.П., имот №000255-полски път на Община Гулянци, имот №065001-предпазна дига на МЗХ-ХМС, имот №095015-залесена терит.насл.на Й.М.К., имот №095016-залесена терит.насл.на П.И.П..

  Имотът е образуван от имот №095022.

  Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

   2. НИВА с площ от 9.366дка. /девет дка. триста шестдесет и шест кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023022 /двадесет и три хиляди двадесет и две/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023023-нива  насл.на Н.В.Г. и др., имот №023016-нива на С.А. Д., имот №023015-нива на Т.А.Т., имот №023017-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №023018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №023019-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000209-полски път на Община Гулянци.

    Имотът е образуван от имот №023012.

              Стойността на дела е 10 228.50лв.

              XVIII. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.М.И. с ЕГН ********** следните недвижими имоти, представляващи дял XVIII-ти от вторият вариант на заключението на ВЛ:

   1. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. с площ от 2.853дка. /два дка. осемстотин петдесет и три кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „КРЕТСКИ САЛКЪМ“, вид на гората-иглолистна гора, съставляваща имот №075016 /седемдесет и пет хиляди и шестнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имо №075012-залесена терит.насл.на Г.И. М., имот №037024-нива на О.Г.Ц., имот №075017-залесена терит. На Община Гулянци – Кметство с.К., имот №037024-нива на О.Г.Ц..

     Имотът е образуван от имот №075013.

     Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

      2. НИВА с площ от 7.308дка. /седем дка. триста и осем кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЛЪКАТА“, трета категория, съставляваща имот №023023 /двадесет и три хиляди и двадесет и три/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №023022-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №023016-нива на С.А. Д., имот №023002-нива насл.на П.Т. В., имот №023011-нива на Н.Т.А., имот №000209-полски път на Община Гулянци.

      Имотът е образуван от имот №023012.

      3.ШИРОКОЛИСТ. ГОРА с площ от 3.975дка. /три дка. деветстотин седемдесет и пет кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ЯМИН ДОЛ“, пета категория, съставляваща имот №056213 /петдесет и шест хиляди двеста и тринадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №056170-широколист.гора на В.С.С., имот №000288-полски път на Община Гулянци, имот №056212 - широколст.гора насл.на Н.В.Г. и др., имот №057002-нива на „Агротрейд Комерс“ ООД.

    Имотът е образуван от имот №056003.

    Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

   4. НИВА с площ от 10.770 дка. /десет дка. седемстотин и седемдесет кв.м./, находяща се в землището на с.К., общ.Гулянци, ЕКАТТЕ:39712, в местността „ГРЕДА“, пета категория, съставляваща имот №004017 /четири хиляди и седемнадесет/, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №004018-нива насл.на Н.В.Г. и др., имот №000212-полски път на Община Гулянци, имот №000201-полски път на Община Гулянци, имот №004008-нива на Д.В.И..

Имотът е образуван от имот №004001.

          Стойността на дела е   20 457.00лв.

           ОСЪЖДА Д.П.В. ДА ЗАПЛАТИ на  М.В.Ч., за уравнение на дяловете сумата  230.50лв.

           ОСЪЖДА П.С. В.  ДА ЗАПЛАТИ на  М.В.Ч., за уравнение на дяловете сумата  122.45лв.

           ОСЪЖДА Е. Е. В.  ДА ЗАПЛАТИ на  М.В.Ч., за уравнение на дяловете сумата  25.50лв.

           ОСЪЖДА Д.П.В.   ДА  ЗАПЛАТИ по сметка на НРС, държавна такса в размер на 50.00лв.,  съобразно стойността на дела му.

             ОСЪЖДА Г.В.Г. и Ц.В.Г. ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 68.19лв.  съобразно стойността на дела им.

             ОСЪЖДА М.А.М., В.М.М. и С.М.Г. ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 90.92лв.  съобразно стойността на дела им.

            ОСЪЖДА П.С. В.  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС, държавна такса в размер на 130.20лв.,  съобразно стойността на дела му.

            ОСЪЖДА С.П.В. и А.А.М. ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 136.38лв.  съобразно стойността на дела им.

            ОСЪЖДА И.В.В. И М.В.Ч. ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 204.57лв.  съобразно стойността на дела им.

            ОСЪЖДА Ж.Л.М., Н.Л.Ж. и Р.Л.Г. ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 363.68лв.  съобразно стойността на дела им.

             ОСЪЖДА Д.В.М. и Б.В.М.  ДА  ЗАПЛАТЯТ, всеки един от тях по сметка на НРС, държавна такса в размер на 272.76лв.  съобразно стойността на дела им.

           ОСЪЖДА  Е.В.В.  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС, държавна такса в размер на 409.14лв.,  съобразно стойността на дела и.

           ОСЪЖДА  М. Е. И.  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС, държавна такса в размер на 818.28лв.,  съобразно стойността на дела и.

 

 

           Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :