Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 13.06.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на тридесет и първи май през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                      

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: М.З. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 164 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

 

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в професионално приемно семейство семейството на детето МАЖ, ЕГН ********** поради това, че майката не е в състояние да полага адекватни грижи за детето в семейна среда. Излага се, че със Заповед № ЗД-04-67/01.03.2013 година на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Плевен, детето е настанено временно в професионално приемно семейството на Т.И.В., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН ********** *** N 35, до произнасянето на съда.

В с.з.за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява РК и поддържа  искането.

РП-Никопол изпраща представител и взема становище.

В съдебно заседание се явяват Т.И.В. и Г.М.А., майката на детето е редовно призована, но не се явява.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето е видно, че негова майка е А.Ж.В., ЕГН **********, а бащата е неизвестен.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката на детето – А.В. без основателна причина не полага грижи за детето, намира се в трайна невъзможност да отглежда детето в семейна среда, не го е посещавала при престоя му в ДДЛРГ „Мл.Антонов” с.Тотлебен, общ.Пордим и е дала съгласието си детето да бъде вписано в регистъра за пълно осиновяване.

От приложения социален доклад за оценка на кандидати за приемно семейство от ДИРЕКЦИЯ „сп” гр.Никопол, социален доклад от ДИРЕКЦИЯ „сп” гр.Плевен, Заповед N ЗД-ЗДПГ01-26/26.10.2012 година, Заповед N ЗД-ЗДПГ01/0016 от 01.02.2013 година, заявление от Т.И.В. и Г.М.А. за изявено желание за настаняване на детето М Ж в професионалното им приемно семейство, че семейството Т.И.В., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН ********** *** N 35 са одобрени за професионално приемно семейство. Същите са изявили желание да бъде настанено в тяхното семейство детето М и към момента полагат грижи за него.

От приложената Заповед № ЗД-04-67/01.03.2013 година на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Плевен, детето е настанено временно в семейството на Т.И.В., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН ********** *** N 35, до произнасянето на съда.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето МАЖ, ЕГН ********** поради обстоятелствата, че майката на детето – А.В. без основателна причина не полага грижи за детето, намира се в трайна невъзможност да отглежда детето в семейна среда, не го е посещавала при престоя му в ДДЛРГ „Мл.Антонов” с.Тотлебен, общ.Пордим и е дала съгласието си детето да бъде вписано в регистъра за пълно осиновяване, за отглеждане на детето в професионално приемно семейство на Т.И.В., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН ********** *** N 35, до отпадане на причините довели до предприемане на тази мярка.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1., т.2 от ЗЗД детето МАЖ, ЕГН ********** поради обстоятелствата, че майката без основателна причина не полага грижи за детето, намира се в трайна невъзможност да отглежда детето в семейна среда, не го е посещавала при престоя му в ДДЛРГ „Мл.Антонов” с.Тотлебен, общ.Пордим и е дала съгласието си детето да бъде вписано в регистъра за пълно осиновяване, за отглеждане му в професионално приемно семейство семейството на Т.И.В., ЕГН ********** и Г.М.А., ЕГН ********** *** N 35, до отпадане на причините, довели до предприемане на тази мярка.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол и се изпълнява незабавно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :