Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 07.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на седми септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ….., като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№158 по описа за 2015г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

         НРП с постановление от 29.07.’15г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемия К.К.Н., ЕГН********** *** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

         На проведеното съдебно следствие обвиняемият се признава за виновен и заявява, че съжалява за стореното.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

На 26.05.2015г. младши криминален разузнавач в група „Криминална полиция“ при РУ на МВР – гр.Г. – свидетеля Й.Б.Г. получил информация, че обвиняемия К.Н. отглежда в дома си марихуана. Полицейския служител още същия ден посетил обв.Н. *** и разговарял с него. В хода на разговора Н. потвърдил пред свидетеля Г., че действително за лична употреба сам от семена е засял и отглежда в дома си няколко стръка канабис, които са поникнали.

За случая незабавно бил уведомен дежурен разследващ полицай  при РУ на МВР – гр.Г., който извършил претърсване и свързаното с него изземване в дома на Н.. По време на претърсването в присъствието на поемни лица – свидетелите М.М.А. и К.М.П. били открити и съответно иззети – 5 броя светло зелени растения с листна маса, засадени в бели пластмасови кофички за кафе с височина, както следва: 4,5 см., 4,5 см., 3,5 см., и 2 бр. по 2,5 см. и 1 брой свежо зелено растение с листна маса с височина 13 см., намерено засадено в двора.

В хода на разследването била назначена физико-химична експертиза /№Н-50/03.06.2015г. по описа на БНТЛ-ОДМВР-гр.Плевен/, в заключението на която, вещото лице установило, че представените за изследване зелени растения, намерени и иззети с протокол за претърсване и изземване на 26.05.2015г. от дома на Н. са с общо нето тегло 0,277 грама и се определят по морфология и по наличието на канабиноиди като наркотичен коноп – марихуана с процентно съдържание на активния, наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 0,24-0,28%.

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с ДП №121/’15г. по описа на НРП доказателства – разпореждане №194/27.05.2015г., протокол за претърсване и изземване от 26.05.2015г., албум от 26.05.2015г. с 12бр. цветни снимки, протокол за извършена физико-химична експертиза №Н-50/03.06.2015г. по описа на БНТЛ-ОДМВР-гр.Плевен, характеристична справка, справка за съдимост, протоколи за разпит на свидетели.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемия К.Н. е осъществил съставна на престъпление по е извършил престъпление по смисъла на чл. 354В, ал.5, във вр. с ал.1 от Наказателния кодекс, тъй като за периода от 01.05.2015г. до 26.05.2015г. в с.С., обл.Плевен, в дома си в с.С., обл.Плевен, *** засял и отглеждал растения от рода на конопа – 0,110 гр. марихуана с АК 0,24% на стойност 0,66 лв. и 0,167 гр. марихуана с АК 0,28% на стойност 1,002 лв., всичко на обща стойност 1,66 лв., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното:

Марихуаната е в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“. Марихуаната подлежи на контрол съгласно Единната конвенция по упойващите вещества на ООН от 1961г., изменена с Протокола от 1972г., ратифицирана от Република България.

За извършеното деяние НК в разпоредбата на чл.354В, ал.5 във връзка с ал.1 от НК предвижда наказание ЛОС до една година и глоба хиляда лева.

Съгласно Постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. „за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите съдопроизводството“, предадената за изследване растителна маса - марихуана с общо нето тегло 0,277 грама е на обща стойност 1,66 лева при цена 6 лв. за 1 грам марихуана.

От обективна страна обв.Н. е осъществил с поведението всички обективни признаци на престъплението по чл. 354В, ал.5, във вр. с ал.1 от НК. Служителите на РУ на МВР гр. Г. са установили, че именно той е засял и отглеждал намерените и иззети растения от рода на конопа-марихуана в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила. При изследване на намерените растения, същите са определени като наркотичен коноп – марихуана.

От субективна страна обвиняемия Н. съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искала тяхното настъпване. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди. Дееца не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Н..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид:

Съгласно разпоредбата на чл.93, т.9 от НК конкретният случай може да бъде квалифициран, като „маловажен“ по следните съображения - обвиняемият Н. не е осъждан към инкриминирания период на извършване на деянието; стойността на наркотичния коноп-марихуана е 1,66 лв.; обв.Н. е оказал пълно съдействие на полицейските служители. В допълнение съда прецени невисоката степен на обществена опасност на дееца, обстоятелството, че същия признава вината си. Съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието, чистото съдебно минало на обвиняемия, поради което достига до извода, че следва да му бъде наложено наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства.

         Предвид изложеното на обвиняемия Н. следва да бъде наложено минималното предвидено в чл.78а от НК наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

                   Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а от НК във връзка с чл.354в, ал.5 вр. ал.1 от НК К.К.Н., ЕГН********** *** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева в полза на държавата за това, че на неустановен ден през периода от 01.05.2015г. до 26.05.2015 г. в дома си в с.С., обл.Плевен, *** засял и отглеждал растения от рода на конопа – 0,110 гр. марихуана с АК 0,24% на стойност 0,66 лв. и 0,167 гр. марихуана с АК 0,28% на стойност 1,002 лв., всичко на обща стойност 1,66 лв., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, като случаят е маловажен.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от уведомлението до страните.

 

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: