Р Е Ш Е Н И Е 

гр. Никопол, 21.10.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на двадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                              Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря В.Х. като разгледа докладваното от съдията  гр.д.№ 156 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Иск за делба –ІІ-ра фаза по извършване на делбата.

 

С решение № 150/06.12.2013г.на НРС, съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между Я.А.Г., с ЕГН: ********** от грулянци,  В.Б.Т. и Г.Б.Т., с ЕГН: ********** *** на следните недвижими имоти – земеделски земи находящи се в землището на гр.Гулянци:

1. НИВА с площ от 12.003 дка., находяща се в м. „ КРАИЩЕ ”, трета категория, имот N 211010.

2. НИВА с площ от 14.666 дка., находяща се в м. „ БЕГЛИКА ”, трета категория, имот N 221002.

3. НИВА с площ от 7.999 дка., находяща се в м. „ БРЕГА ”, трета категория, имот N 318004, при  следните квоти:

- Я.А.Г. – 2/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

- В.Б.Т. – 1/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

- Г.Б.Т.– 1/4 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

Съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол съобразно второто заключението, изготвено от експерта по назначената съдебно-техническа експертиза за движимите вещи, което се възприема от съда като компетентно и обективно изготвено.Съдът с        счита, че следва да се извърши делбата по това заключение, тъй като в този вариант всеки получава реален дял от земеделските земи и не е налице уравняване на дяловете с пари. 

           С предявения на страните проект за разделителен протокол са съставени  три дяла, както следва:

 

ДЯЛ І

 

1.НИВА с площ от 8.667 дка., трета кат., в м. „Краище”, в землището на гр.Гулянци, съставляващо имот № 18099.211.95 по плана за земеразделяне,  при граници и съседи: имот   18099.211.91, имот №  18099.211.11, имот    18099.211.96  и имот № 18099.211.9, на стойност 5 200.20  лева.

Обща стойност на този дял 5 200.20  лева.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.336 дка., трета кат., в м. „Краище”, в землището на гр.Гулянци,  имот № 18099.211.96, при граници и съседи:  № 18099.211.11,  № 18099.211.2, № 18099.211.9  и № 18099.211.95,  на стойност 5 200.20  лв.

    Обща стойност  на този дял 5 200.20  лева.

 

ДЯЛ ІІІ

 

1. НИВА с площ от 3.500 дка., четвърта кат., в м. „Бездремна”, имот № 768003, при граници и съседи: № 768004,  № 000746, № 768002 и № 000747, на стойност 10 400.40 лв.

Обща стойност  на този дял 10 400.40 лева.

Проекта за разделителен протокол е предявен на страните в открито с. з., и следва да бъде обявен за окончателен с настоящето решение. След влизане в сила на последното, делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание за разпределяне на имотите между съделителите, чрез теглене на жребие, като за разпределение на дялове I и ІІ се тегли жребие между В.Б.Т. и Г.Б.Т., а дял III за Я.А.Г..

В съдебно заседание от процесуалния представител на съделителя Г.Б.Т. е представен списък с разноски и е направено искане за заплащанер на разноските направени от него за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв.

В делбените производство въобще разноските следва да се определят съобразно особеното правило на чл. 355 от сега действащия ГПК и по силата на което по делбени дела страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, а по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл. 78 от сега действ. ГПК.

Разноските за адвокатско възнаграждение не се явяват необходими за ликвидирането на съсобствеността, поради което не следва да бъдат присъждани на осн. чл. 355 от ПГК.

 

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на допуснатите до делба земеделски имоти, както следва :

 

ДЯЛ І

ДЯЛ І

 

1.НИВА с площ от 8.667 дка., трета кат., в м. „Краище”, в землището на гр.Гулянци, съставляващо имот № 18099.211.95 по плана за земеразделяне,  при граници и съседи: имот   18099.211.91, имот №  18099.211.11, имот    18099.211.96  и имот № 18099.211.9, на стойност 5 200.20  лева.

Обща стойност на този дял 5 200.20  лева.

 

ДЯЛ ІІ

 

1. НИВА с площ от 3.336 дка., трета кат., в м. „Краище”, в землището на гр.Гулянци,  имот № 18099.211.96, при граници и съседи:  № 18099.211.11,  № 18099.211.2, № 18099.211.9  и № 18099.211.95,  на стойност 5 200.20  лв.

    Обща стойност  на този дял 5 200.20  лева.

 

ДЯЛ ІІІ

 

1. НИВА с площ от 3.500 дка., четвърта кат., в м. „Бездремна”, имот № 768003, при граници и съседи: № 768004,  № 000746, № 768002 и № 000747, на стойност 10 400.40 лв.

Обща стойност  на този дял 10 400.40 лева.

След влизане в сила на последното, делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание за разпределяне на имотите между съделителите, чрез теглене на жребие, като за разпределение на дялове I и ІІ се тегли жребие между В.Б.Т. и Г.Б.Т., а дял III за Я.А.Г..

 ОТХВЪРЛЯ направеното искане за заплащане на разноските за адвокатски хонорар от Я.А.Г.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен Съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Районен съдия :